Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-241/10/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 lutego 2010 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2010 r. oraz 15 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych realizujących cel projektu w ramach 7 Programu Ramowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych realizujących cel projektu w ramach 7 Programu Ramowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 3 marca 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-154/10/HK, IBPB II/1/415-241/10/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 12 marca 2010 r. (faksem) oraz w dniu 15 marca 2010 r. (za pośrednictwem Poczty Polskiej) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od początku roku podatkowego 2009 wnioskodawca pracuje przy bezpośredniej realizacji celu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Od należnego wynagrodzenia za pracę w ramach tego projektu naliczany był i odprowadzany przez płatnika do urzędu skarbowego podatek dochodowy.

Okres realizacji projektu to lata 2008-2012. Praca wnioskodawcy przy bezpośredniej realizacji celu projektu będzie kontynuowana w następnych latach podatkowych tj. 2010-2012 i z tego tytułu będzie otrzymywał należne wynagrodzenie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 i 15 marca 2010 r.) wnioskodawca poinformował tut. Organ, iż bezpośrednim beneficjentem środków przekazanych w ramach 7 Programu Ramowego w celu realizacji projektu wskazanego we wniosku jest Konsorcjum (11 partnerów krajów Unii Europejskiej). Konsorcjum zostało powołane umową konsorcyjną z dnia 1 listopada 2008 r., a parafowaną dnia 5 maja 2009 r., która stanowi, że pracodawca wnioskodawcy wraz z pozostałymi partnerami są równoległymi beneficjentami środków w ramach 7 Programu Ramowego w celu realizacji projektu wskazanego we wniosku, a jeden z partnerów jest jego koordynatorem. Dofinansowanie zostało przyznane pracodawcy wnioskodawcy jako równoległemu beneficjentowi środków na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Komisją Europejską (Generalne Kierownictwo Badań), a Konsorcjum reprezentowanym przez Koordynatora wraz z wszystkimi jego partnerami. Zatem umowa nie dotyczy wykonywania określonych czynności przez pracodawcę jako podwykonawcę, gdyż jest on jednym z równoległych beneficjentów środków przekazanych w ramach 7 Programu Ramowego w celu realizacji projektu wskazanego we wniosku, zgodnie z umową konsorcyjną i kontraktem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w kolejnych latach podatkowych 2010-2012 wynagrodzenie za pracę w ramach realizacji celu projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach 7 Programu Ramowego powinno być wolne od podatku dochodowego.

Wnioskodawca powołuje się na treść art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzając, iż przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (w tym ze środków programów ramowych badań), a dotyczące bezpośredniej realizacji celu projektu, są wolne od podatku dochodowego. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie za bezpośrednią realizację celu projektu powinno być zwolnione od podatku dochodowego i płatnik nie powinien obciążać jego wynagrodzenia podatkiem dochodowym. W związku z tym - w ocenie wnioskodawcy - należny jest zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia uzyskanego za pracę przy realizacji tego projektu w roku podatkowym 2009, a w kolejnych latach podatkowych 2010-2012 od należnego wynagrodzenia za pracę przy realizacji tego projektu nie powinien być naliczany i odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Drugą z przesłanek warunkujących zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest charakter wykonywanych czynności. Należy jednak pamiętać o odróżnieniu czynności i prac o charakterze merytorycznym od czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym. Za czynności o charakterze merytorycznym uznać należy wykonywane w ramach danego programu czynności dotyczące jego treści, przedmiotu, nie zaś strony formalnej, zewnętrznej. Te ostatnie potraktować należy jako czynności o charakterze pomocniczym, które ze swej istoty mają jedynie wspomagać realizację programu (są to czynności dodatkowe, posiłkowe, służące jako pomoc czy też ułatwienie). Zatem rozróżnienie czynności merytorycznych i pomocniczych powinno być dokonywane w oparciu o ich związek z określonym programem, który niewątpliwie występuje w odniesieniu do obydwu rodzajów czynności, jednak w pierwszym przypadku będzie to związek bezpośredni, w drugim zaś pośredni. Istotnym jest, że zakres prac służących realizacji programu, wykonywanych przez osoby fizyczne winien być szczegółowo, i jednoznacznie określony w zawartych z tymi osobami przez bezpośredniego beneficjenta umowach, np. umowach o pracę czy umowach cywilnoprawnych. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż bezpośrednim beneficjentem środków, które będą przekazane w ramach 7 Programu Ramowego w celu realizacji projektu wskazanego we wniosku jest Konsorcjum. Pracodawca wnioskodawcy wraz z pozostałymi partnerami Konsorcjum są równoległymi beneficjentami środków w ramach 7 Programu Ramowego w celu realizacji projektu wskazanego we wniosku, a jeden z partnerów jest jego koordynatorem. Dofinansowanie zostało przyznane pracodawcy wnioskodawcy jako równoległemu beneficjentowi środków na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Komisją Europejską (Generalne Kierownictwo Badań), a Konsorcjum reprezentowanego przez Koordynatora wraz z wszystkimi jego partnerami. Wnioskodawca w latach 2010-2012 będzie pracował przy bezpośredniej realizacji celu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego.

7 Program Ramowy (2007-2013) Unii Europejskiej jest największym programem finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie powołany decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jest bezpośrednio finansowany przez Komisję Europejską.

Wobec powyższego, o ile w chwili otrzymania wynagrodzenia będzie ono finansowane wprost ze środków unijnych, to wówczas wynagrodzenie to będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże pod warunkiem, że osoba które będzie je otrzymywać bezpośrednio realizuje cel programu.

Reasumując, wynagrodzenia wnioskodawcy, który będzie uczestniczył w realizacji ww. projektu będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków przekazanych z Komisji Europejskiej pod warunkiem, że będą finansowane bezpośrednio z tych środków i wnioskodawca będzie bezpośrednio realizował cel programu objętego pomocą.

W związku z tym, o ile zostały spełnione ww. warunki, to - zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy - w latach podatkowych 2010-2012 od należnego wynagrodzenia za pracę przy realizacji tego projektu nie powinien być naliczany i odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznacza się, iż rozstrzygnięcie wniosku w pozostałym zakresie zostanie dokonane interpretacją indywidualną Znak IBPB II/1/415-154/10/HK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl