Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-237/09/TK
Opodatkowanie przychodów uzyskanych przez zawodników klubowych i ich trenerów w związku z przyznaniem nagród przez klub sportowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania nagród otrzymanych przez zawodników i trenerów z tytułu zajęcia I-III miejsca w rozgrywkach:

-

w zakresie poboru podatku - jest prawidłowe,

-

w zakresie przekazywania deklaracji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród otrzymanych przez zawodników i trenerów z tytułu zajęcia I-III miejsca w rozgrywkach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy (wnioskodawca) jest klubem sportowym, którego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i reakcji oraz organizacji zajęć z tych dziedzin. Działalność klubu sportowego koncentruje się w szczególności wokół sekcji piłki nożnej. W ramach tejże sekcji Stowarzyszenie (klub sportowy) prowadzi drużynę piłki nożnej, która występuje w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie zamierza w oparciu w szczególności o środki uzyskane od sponsorów przyznawać swoim zawodnikom klubowym jak również ich trenerom nagrody. Nagrody te byłyby przyznawane zawodnikom klubowym oraz trenerom za całokształt osiągnięć sportowych po zakończonej rundzie lub sezonie za zajęte pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w klasyfikacji rozgrywek IV ligi piłkarskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane przez zawodników klubowych i ich trenerów w związku z przyznaniem nagród przez klub sportowy z tytułu zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w klasyfikacji drużyn piłkarskich po zakończeniu rundy lub sezonu piłkarskiego...

Zdaniem wnioskodawcy (płatnika), nagrody wypłacane zawodnikom drużyny piłkarskiej klubu i ich trenerom z tytułu zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w klasyfikacji po zakończeniu rundy lub sezonu piłkarskiego należy zakwalifikować, jako nagrody w konkursie sportowym.

W ocenie wnioskodawcy, pod pojęciem konkursu należy rozumieć również mecze piłkarskie stanowiące formę rywalizacji w konkursie na płaszczyźnie sportowej. Wypłata nagrody za zajęcie przez drużynę piłkarską klubu sportowego czołowego miejsca w klasyfikacji, co związane jest z szeregiem wygranych meczy piłki nożnej w danej rundzie lub sezonie piłkarskim również należy uznać za zdarzenie mieszczące się w zakresie terminu "wypłaty nagrody za wygraną w konkursie z dziedziny sportu". Otrzymaną z tego tytułu nagrodę należy uznać za nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej, która wiąże się bezpośrednio z wygranymi w poszczególnych meczach. Wygrane w zawodach sportowych są przychodami otrzymanymi przez zawodników lub trenera w związku z ich uczestnictwem w rywalizacji sportowej. Wartość wygranych w konkursach, w tym z dziedziny sportu została zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760,00 zł. W pozostałych przypadkach, gdy wartość nagrody będzie przekraczała kwotę 760,00 zł otrzymane z tego tytułu wygrane zalicza się zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy do kategorii przychodów opodatkowanych 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Od wyżej wskazanych wygranych, zdaniem wnioskodawcy, Stowarzyszenie wykonując obowiązki płatnika, kwotę pobranego zryczałtowanego podatku powinien przekazać urzędowi skarbowemu do 20 dnia każdego miesiąca wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 powołanej powyżej ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, przez którą rozumie się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio - art. 42 ust. 1a powołanej ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, iż co do zasady przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej jak również przychody z uprawiania sportu jako wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 1 tejże ustawy opodatkowane wg skali, a płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niemniej, z brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, iż w przypadku przychodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł. Powyższy przepis przewiduje zatem zwolnienie z podatku dochodowego m.in. wygranych w konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia konkursu, zgodnie jednak z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Z opisanego stanu faktycznego wynika iż wnioskodawca zamierza w oparciu w szczególności o środki uzyskane od sponsorów przyznawać swoim zawodnikom klubowym jak również ich trenerom nagrody za całokształt osiągnięć sportowych po zakończonej rundzie lub sezonie, za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w klasyfikacji, w ramach rozgrywek IV ligi piłkarskiej. Zauważyć należy, iż rozgrywki ligowe piłki nożnej przeprowadzane są w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym sezonie sportowym. Same rozgrywki ligowe są swoistego rodzaju konkursem - współzawodnictwem oraz rywalizacją, mającym na celu wyłonienie i uhonorowanie zwycięzcy (zdobycie lokaty w klasyfikacji).

Jeżeli zatem przyznawane nagrody dla zawodników klubowych i ich trenerów wiążą się bezpośrednio z zajęciem klasyfikowanego miejsca w rozgrywkach ligowych, są przychodem przez nich uzyskanym w związku z uczestnictwem w rywalizacji sportowej i zasady rywalizacji zostały określone w regulaminie konkursu, a nie są to jedynie nagrody za całokształt działalności sportowej, to należy je oddzielić od przychodu zawodników i trenerów uzyskanego z działalności wykonywanej osobiście - opodatkowanych zgodnie z art. 41 ust. 1 powołanej ustawy.

Zatem, o ile wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760,00 zł, to nagrody te będą objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 wymienionej ustawy. Natomiast w przypadku nagród o wyższej wartości, płatnik zobowiązany jest do poboru podatku od całości wartości nagrody. Zatem opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą podlegały w całości wygrane, których wartość przekroczy 760 zł. W przypadku otrzymania nagród rzeczowych o wyższej wartości obdarowany podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem nagrody, co wynika z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pobrany podatek płatnik zobowiązany jest przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano, a w terminie do końca stycznia roku następnego przesłać roczną deklarację - PIT-8AR.

W świetle powyższego, stanowisko wnioskodawcy dotyczące sposobu opodatkowania nagród otrzymanych przez zawodników i trenerów z tytułu zajęcia I-III miejsca w rozgrywkach w zakresie poboru podatku jest prawidłowe, natomiast w zakresie przekazywania deklaracji jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl