IBPBII/1/415-175/10/ŚS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-175/10/ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania częściowej refundacji wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania częściowej refundacji wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w 1990 r. wykupiła mieszkanie jako spółdzielcze własnościowe. Co miesiąc płaci Spółdzielni składkę na fundusz remontowy, która jest lokowana na nieoprocentowanym koncie. Z uwagi na to wnioskodawczyni nie posiada z ww. tytułu dodatkowego przychodu.

Wnioskodawczyni w 2008 r. dysponowała spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. W tym okresie czasu zwróciła się do Spółdzielni o wymianę 45 letniej stolarki okiennej. Prośba wnioskodawczyni została uwzględniona jednak ze względu na długi okres oczekiwania Spółdzielnia wyraziła zgodę aby wnioskodawczyni wymieniła okna we własnym zakresie i na swój koszt. Spółdzielnia poinformowała wnioskodawczynię, że po zakończeniu wymiany okien i przedłożeniu faktur dostanie częściowy zwrot poniesionych kosztów. Wnioskodawczyni wskazuje, iż wymiana stolarki okiennej została wykonana w maju 2008 r. i w całości została zapłacona przez wnioskodawczynię. W preliminarzu na 2008 r. wydatek związany z wymianą okien nie został uwzględniony i zwrot części pieniędzy, bez odsetek za zwłokę, wnioskodawczyni otrzymała w 2009 r. W 2009 r. w międzyczasie wnioskodawczyni wyodrębniła mieszkanie jako własnościowe. Spółdzielnia wystawiła wnioskodawczyni PIT-8C, ponieważ zwrot częściowych kosztów potraktowała jako dodatkowy przychód wnioskodawczyni, od którego musi zapłacić podatek.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż w kosztach związanych z wymianą stolarki okiennej mieścił się już podatek, a kosztów tych wnioskodawczyni nie odliczyła sobie od dochodu za tzw. remont i modernizację mieszkania, ponieważ przepis ten przestał obowiązywać. Wnioskodawczyni w tej sprawie kontaktowała się telefonicznie pracownikiem urzędu skarbowego oraz z pracownikami Krajowej Informacji Podatkowej. Wnioskodawczyni uzyskała informację, iż podatek nie powinien być naliczany, ponieważ inwestycja została wykonana (zakończona i w całości zapłacona) w 2008 r., kiedy wnioskodawczyni dysponowała spółdzielczym własnościowym mieszkaniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia miała prawo wystawić wnioskodawczyni PIT-8C jeżeli wymiana stolarki okiennej w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu była sfinalizowana i zapłacona w całości w 2008 r. przez wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni nie może zgodzić się z decyzją Spółdzielni odnośnie wystawionego PIT- 8C. Wnioskodawczyni podkreśla, iż Spółdzielnia dokonała częściowego zwrotu poniesionych przez wnioskodawczynię kosztów na wymianę stolarki okiennej z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest przez członków spółdzielni i zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 nie stanowi dodatkowego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyniw sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatkowej za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazany przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ww. ustawy katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego; zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł.

Zgodnie z powołanymi przepisami opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla podatnika przysporzenie majątkowe.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r., Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).

W przypadku zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osób, które w momencie ponoszenia wydatków, o których mowa we wniosku, nie posiadały odrębnej własności lokalu, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe.

W świetle powyższego, w takich przypadkach na Spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom, którym dokonano refundacji poniesionych przez nich wydatków. Zatem osoby te nie mają obowiązku wykazywania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż zwrot na rzecz wnioskodawczyni - która w momencie ponoszenia wydatków na remont stolarki dysponowała spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu - części nakładów, z funduszu remontowego, a więc funduszu przez nią finansowanego, nie stanowi przysporzenia i z tego względu stanowi w tym zakresie zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym. Jeżeli bowiem ta sama Spółdzielnia, z tego samego funduszu remontowego, sama przeprowadziłaby wymianę stolarki okiennej (do czego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, była zobowiązana), to świadczenie takie byłoby zdarzeniem obojętnym podatkowo dla wnioskodawczyni. Tym samym przeprowadzenie tej wymiany nie bezpośrednio przez Spółdzielnię, lecz przez wnioskodawczynię i finansowanie jej na tych samych zasadach i z tego samego funduszu poprzez późniejszą wypłatę, stanowiącą częściowy zwrot poniesionych nakładów, nie stanowi przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla powyższego stanowiska jest fakt, że w momencie otrzymania częściowego zwrotu nakładów, wnioskodawczyni dysponowała już odrębną własnością lokalu.

W świetle powyższego, w takim przypadku na Spółdzielni nie ciążył obowiązek określony w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom, którym dokonano refundacji poniesionych przez nich wydatków. Zatem wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazywania przedmiotowej refundacji w zeznaniu rocznym i opodatkowania jej wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawczyni należy uznać - za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl