IBPBII/1/415-104/10/HK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-104/10/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zasiadania w zarządzie spółki z siedzibą na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zasiadania w zarządzie spółki z siedzibą na Cyprze.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obywatelem Polski mającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Podlega zatem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i tym samym jest zobowiązany do rozliczania w Polsce dla celów podatkowych wszystkich uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju. Wnioskodawca rozważa założenie spółki z siedzibą na Cyprze. W powyższym przypadku spółka cypryjska dokonywać będzie wypłaty na rzecz wnioskodawcy dywidend z tytułu posiadanych w spółce cypryjskiej udziałów. Wnioskodawca zakłada także, iż może wchodzić w skład zarządu spółki cypryjskiej. W takim przypadku będzie uzyskiwał wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki cypryjskiej, kwota wynagrodzenia podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też będzie jedynie wpływać na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Wnioskodawca podkreśla, iż podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a zatem generalne zasady, które powinny znaleźć zastosowanie dla celów prawidłowego opodatkowania jego dochodów zostały określone w ustawie o podatu dochodowym od osob fizycznych. Wnioskodawca przywołuje treść art. 4a ww. ustawy, zgodnie z którym przepisy tej ustawy powinny być stosowane z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Ponadto wnioskodawca powołuje się na treść art. 16 umowy polsko-cypryjskiej, w myśl którego wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Wnioskodawca stwierdza, że powyższa umowa stanowi, iż w przypadku rozbieżności przy interpretacji jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Przy czym treść art. 16 umowy polsko-cypryjskiej w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza". W ocenie wnioskodawcy pojęcie "the board of directors" oznacza każdy organ spółki, który zgodnie z wewnętrznymi przepisami danego kraju jest uprawniony do zarządzania spółką oraz do podejmowania władczych decyzji. Zdaniem wnioskodawcy, odmienna interpretacja tego przepisu, w szczególności bazująca na polskiej treści wskazanej umowy, mogłaby prowadzić do wniosku, że przepis ten nie miałby zastosowania na terytorium Polski, ponieważ członkowie rad nadzorczych nie są nazywani dyrektorami w polskim prawie handlowym. Oznacza to, iż art. 16 powyższej umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej. Wnioskodawca powołuje się na treść art. 16 umowy polsko-cypryjskiej, zgodnie z którym dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę unikania podwójnego opodatkowania - metoda wyłączenia z progresją. Ponadto wnioskodawca przywołuje art. 24 ust. 1 pkt a) ww. Umowy, w myśl którego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami powyższej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania. Wnioskodawca z powyższego przepisu wyciągnął wniosek, iż jeżeli dany dochód może podlegać opodatkowaniu na terytorium Cypru, dochód ten podlega zwolnieniu w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy postanowienie w umowie polsko-cypryjskiej, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) oznacza, że państwo źródła ma prawo a nie obowiązek opodatkować dany dochód. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami podatkowymi Cypru opodatkowaniu podlega wynagrodzenie otrzymywane przez osoby będące członkami zarządczych organów spółek, w przypadku, gdy pozostaje ono w związku z obowiązkami faktycznie (fizycznie) pełnionymi na Cyprze (z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku). W ocenie wnioskodawcy nie zmienia to faktu, iż Cypr ma prawo opodatkowania całości kwot otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu zgodnie z art. 16 tej umowy, przy czym może z tego uprawnienia skorzystać w całości lub ograniczyć je w praktyce w ramach przepisów krajowych. Tym samym - zdaniem wnioskodawcy - fakt, iż na Cyprze wynagrodzenie to będzie opodatkowane jedynie w części (lub w ogóle) nie wpływa na sytuację osób rozliczających wynagrodzenie na gruncie polskiej ustay o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Zastosowanie znajduje bowiem metoda przewidziana stosowną konwencją międzynarodową - ta stanowi, iż jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy polsko-cypryjskiej może być opodatkowany na Cyprze, to - w ocenie wnioskodawcy - Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień litery b), zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania (art. 24 ust. 1 pkt a) umowy). Jednocześnie wnioskodawca przywołuje art. 24 ust. 4 umowy polsko-cypryjskiej, na podstawie którego jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie (tutaj: Polsce), wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Ponadto wnioskodawca powołuje się na art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dochody te są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę na rzecz wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, nie prowadzi do powstania obowiązku do zapłaty podatku dochodowego w Polsce z tytułu otrzymania tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to wpływa jednie na zasady ustalenia stawki podatku w Polsce, znajdującej zastosowanie do opodatkowania dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wnioskodawca powołuje się na treść interpretacji indywidualnych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 6 listopada 2009 r. sygn. IPPB2/415-545/09-2/LK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 26 października 2009 r. sygn. IPPB1/415-745/09-5/MT,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 października 2009 r. sygn. IPPB4/415-493/09-2/JS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. IPPB2/415-347/09-2/AK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2009 r. sygn. IBPB II/1/415-742/09/HK;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2009 r. sygn. IBPB II/2/415-324/09/NG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy - w myśl art. 4a powołanej powyżej ustawy - stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Stosownie do postanowień art. 30 ww. umowy międzynarodowej w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

Do tego rodzaju wynagrodzeń wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 16 umowy. W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będącej członkiem zarządu spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania; w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Artykuł 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, należy stwierdzić, że uzyskiwane przez wnioskodawcę dochody z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zaznacza się, iż rozstrzygnięcie wniosku w pozostałym zakresie zostanie dokonane odrębną interpretacją indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl