Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 marca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-1017/14/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura - 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 6 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 25 lutego 2015 r. znak: IBPP2/443-1272/14/ICz i znak: IBPB II/1/415-1017/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek pozostawiono bez uzupełnienia. Wobec tego zgodnie z pouczeniem zawartym w tym wezwaniu Organ interpretacyjny wyda interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 4 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną umowę (kontrakt menedżerski) o świadczenie usług, przedmiotem której jest świadczenie przez ww. osobę fizyczną usług polegających na prowadzeniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Strony ww. umowy postanowiły, że wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., pod warunkiem powołania ww. osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i pełnienia w dniu 1 stycznia 2015 r. przez ww. osobę funkcji Prezesa Zarządu Spółki (warunek zawieszający). Następnie 6 listopada 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy powołało ww. osobę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2015 r.

W ramach ww. umowy (kontraktu menadżerskiego) obowiązkiem osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Wnioskodawcy będzie w szczególności prowadzenie spraw Spółki (Wnioskodawcy) na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach, kierowanie bieżącymi sprawami Spółki zgodnie z przedmiotem jej działalności oraz obowiązującym prawem, reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami, urzędami i organami administracji, sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami w sprawach związanych z działalnością Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych, podejmowanie uzasadnionych działań w celu pozyskiwania zamówień dla Spółki, zarządzanie finansami Spółki i zapewnienia racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki, zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa Spółki w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów Spółki, reprezentowania Spółki w stosunkach pracowniczych, w tym w szczególności zwierania, modyfikowania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, wypełnianie wszystkich obowiązków ciążących na Prezesie Zarządu, a wynikających z Umowy Spółki, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Kontrakt Menadżerski reguluje, w szczególności:

* zakres obowiązków,

* wysokość miesięcznego wynagrodzenia,

* termin płatności wynagrodzenia,

* okres wypowiedzenia,

* obowiązek zachowania poufności.

Kontrakt menedżerski reguluje również kwestię odpowiedzialności osoby fizycznej wobec Spółki oraz osób trzecich.

Zgodnie z kontraktem, osoba fizyczna nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane na podstawie kontraktu menadżerskiego wobec osób trzecich tylko wobec Spółki, natomiast Spółka ponosi całą odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Osoba fizyczna, z którą Wnioskodawca zawarł ww. umowę (kontrakt menedżerski) zamierza do dnia 16 grudnia 2014 r., a więc przed wejściem w życie ww. umowy (kontraktu menedżerskiego) rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe strony ww. umowy (kontraktu menedżerskiego) postanowiły, że obowiązki w ramach tej umowy będą wykonywane w ramach prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, z którą Wnioskodawca zawarł umowę (kontrakt menedżerski) zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmującej na pewno doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (według kodów PKD 70.22.Z), a nadto także najprawdopodobniej działalność w następującym zakresie (oznaczonym według kodów PKD):

46.16.Z; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;

46.18.Z; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

46.19.Z; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

70.21.Z; Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja;

74.90.Z; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

78.10.Z; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

82.11.Z; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

Wykonywanie więc usług objętych wskazaną wyżej umową na rzecz Wnioskodawcy będzie wchodziło w zakres prowadzonej przez tą osobę fizyczną pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zadano następujące pytanie:

Czy dla przychodów uzyskiwanych z wyżej wymienionego kontraktu menedżerskiego płatnikiem dla podatku dochodowego będzie Spółka.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że przychody uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego zalicza się zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, to zgodnie z art. 41 ust. 1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4 zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia.pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali o której mowa w art. 27 ust. 1.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy to Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ww. kontraktu menedżerskiego.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, który odnosi się do zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego W zakresie podatku od towarów i usług wydano postanowienie z 16 marca 2015 r., znak: IBPP2/443-1272/14/ICz.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 3 tego przepisu:

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 wyżej powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W konsekwencji, przychody uzyskane z tych tytułów (tekst jedn.: wymienionych w cyt. powyżej przepisie) stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec tego, stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Prezesa Zarządu Spółki z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Wnioskodawcy - stosownie do zawartej umowy menedżerskiej - zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Konsekwencją traktowania przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę oraz sformułowanego pytania. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl