Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-1017/09/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 5 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwego naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowy o dzieło - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwego naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowy o dzieło.

Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-1017/09/BD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 5 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Dodatkowo interesuję się fotografią i chciałby sporadycznie, a więc nie tak, jak to jest w rozumieniu ustawy - "w sposób zorganizowany i ciągły" świadczyć usługi fotograficzne, np. okazjonalnie obsługa fotograficzna ślubu itp. Konkurencja jest dość duża, więc ilość zleceń w ciągu roku również nie jest duża. Gdyby wnioskodawca zdecydował się na rejestrację działalności gospodarczej, to koszty rejestracji i prowadzenia tej działalności mogą przewyższyć dochody, zwłaszcza że w niektórych miesiącach ceremonii jest mało lub w ogóle ich nie ma - np. maj. Oznacza to, że z powodu takich mało skomplikowanych usług nie opłacalne jest rejestrowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ponadto na zajęcie się działalnością gospodarczą w większym stopniu wnioskodawca nie ma czasu. Zdaniem wnioskodawcy jedynym rozwiązaniem mogłoby być tutaj podpisanie umowy o dzieło między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wnioskodawca przeglądając Kodeks cywilny i Kodeks pracy nie znalazł przeciwwskazań do zawarcia umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wnioskodawca przywołał następujące przepisy art. 353#61446; i 627 Kodeksu cywilnego. Przeanalizowanie przeze przepisów prawa podatkowego oraz Kodeksu cywilnego nie wykluczają - zdaniem wnioskodawcy - zawarcia umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami. Brak jest też przeszkód, aby na podstawie umowy o dzieło powierzyć innej osobie fizycznej wykonanie określonej umową czynności. Przedmiot umowy musi spełniać przesłanki pozwalające uznać go za dzieło w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem wykonawca musi osiągnąć konkretny rezultat świadczonej usługi.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy od zawartej umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej należy wykazać osiągnięty dochód w zeznaniu rocznym (PIT-36 w cześci D.1. w wierszu "inne źródła") i zsumować go z innymi dochodami, a od łacznej kwoty obliczyć należny podatek.

Zdaniem wnioskodawcy we wspomnianych przepisach ustaw nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy o dzieło między osobami fizycznymi bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przy czym, od tak zawartej umowy należy odprowadzić podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwego naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowy o dzieło.

W pozostałym zakresie, tj. w zakresie możliwości zawarcia - na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego - umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi, z której żadna nie prowadzi działalności gospodarczej dokonano odrębnego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, zdefiniowana w przepisie art. 13 ustawy, gdzie w pkt 8 za przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c.

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

A zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane z tego tytułu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Przychody z tytułu realizacji umowy o dzieło, uzyskane od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, których nie można zaliczyć do określonych w art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście (z racji, że nie są spełnione dyspozycje zawarte w tym przepisie) są przychodami z "innych źródeł". Wspomniane przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią odrębną kategorię przychodów.

W rozumieniu powyższych przepisów za przychody z "innych źródeł" uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Konstrukcja prawna omawianego przepisu, przede wszystkim użycie zwrotu "w szczególności", ma charakter katalogu otwartego, bowiem wymienione przez ustawodawcę świadczenia zaliczane do "innych źródeł" stanowią jedynie przykłady tego rodzaju przychodów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca (zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony), dodatkowo interesuję się fotografią i chciałby sporadycznie świadczyć usługi fotograficzne np. okazjonalnie obsługa fotograficzna ślubu itp. Konkurencja jest dość duża, więc ilość zleceń w ciągu roku również nie jest duża. Z powodu takich mało skomplikowanych usług nie opłacalne jest rejestrowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Jedynym rozwiązaniem mogłoby być tutaj podpisanie umowy o dzieło między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy w przeanalizowanych przepisach ustaw nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy o dzieło między osobami fizycznymi bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Oczywiście z tak zawartej umowy należy odprowadzić podatek.

Reasumując, umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej - jeżeli nie jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli w warunkach spełniających definicję działalności określoną w wyżej powołanym art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zawarcie takiej umowy jest skuteczne w świetle przepisów Kodeksu cywilnego - dla celów podatkowych stanowi przychód z innych źródeł, a co za tym idzie na osobie zlecającej wykonnie dzieła nie będą ciążyć obowiązki płatnika, tzn. nie będzie miała obowiązku obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek od umowy o dzieło na konto właściwego urzędu skarbowego, ani też nie będzie musiała sporządzić żadnej deklaracji (informacji) podatkowej. Obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od tej umowy w trakcie roku podatkowego nie będzie ciążyć również na wykonawcy dzieła. Dochód z tytułu takiej umowy wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym (PIT-36, w części D.1. w wierszu "inne źródła"), w którym to zsumuje się go z innymi dochodami i od łącznej kwoty obliczy należny podatek dochodowy.

Podkreślić bowiem należy, iż żaden przepis prawa podatkowego nie zabrania zawierania umowy o dzieło pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli odrębne przepisy czynią taką umowę skuteczną, to na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dochód uzyskany w ramach tejże umowy opodatkować jako dochód uzyskany z innych źródeł.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami stanowisko wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl