Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/4510-4/15/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szkolenie z zakresu wizażu, ubioru oraz zakupu stroju i profesjonalnych usług fryzjerskich w celu udziału pracowników w imprezach targowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szkolenie z zakresu wizażu, ubioru oraz zakupu stroju i profesjonalnych usług fryzjerskich w celu udziału pracowników w imprezach targowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Podatnik") prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji oraz sprzedaży urządzeń chłodniczych (lady chłodnicze, regały chłodnicze, wyspy mroźnicze i inne podobne urządzenia). Podatnik stara się jak najbardziej poszerzyć rynki zbytu dla produkowanych urządzeń. W tym celu swoją działalność promuje uczestnicząc w różnego rodzaju targach i innych podobnych imprezach, na których prezentowane są najnowsze trendy w branży urządzeń chłodniczych (np. targi Euroshop w Dusseldorfie - http://www.euroshop-tradefair.com, targi Südback w Stuttgarcie - http://www.rn esse-stuttgart.de/en/suedback, targi FMI Show w Chicago - http://www.fmiconnect.net). Są to wydarzenia o bardzo dużym zasięgu oddziaływania. Udział w nich biorą podmioty działające w branży urządzeń chłodniczych pochodzące z całego świata. W ramach takich imprez Wnioskodawca nawiązuje kontakty z odbiorcami urządzeń chłodniczych oraz znacznie zwiększa się dzięki nim rozpoznawalność marki należącej do Podatnika. Pozwala to zwiększyć sprzedaż produkowanych urządzeń.

Bardzo wysoka dbałość o oprawę wizualną powyższych wydarzeń stanowi ich immamentną cechę. Organizatorzy zawsze starają się, aby wnętrza, w których imprezy się odbywają, spełniały najwyższe standardy estetyki i funkcjonalności. Powyższe sprawia, że ranga i prestiż wydarzeń dodatkowo wzrasta. Z uwagi na tą dbałość, organizatorzy wymagają również od podmiotów biorących udział w imprezach utrzymywania pewnego standardu tego:

* jak mają prezentować się stoiska uczestników oraz

* jak mają wyglądać osoby, które w imieniu uczestników biorą w tych wydarzeniach udział.

Zdarza się, że w przekazywanych Wnioskodawcy instrukcjach organizatorzy uzależniają dopuszczenie do udziału w imprezie od tego, że stoisko Podatnika oraz osoby go reprezentujące będą spełniać wysokie standardy, jeśli chodzi o wygląd, w szczególności oczekuje się, że osoby te będą odpowiednio ubrane i uczesane.

W celu spełnienia powyższych wymagań organizatorów Wnioskodawca zamierza podjąć szereg działań, aby osoby które w jego imieniu będą brały udział w danej imprezie, odznaczały się odpowiednim wyglądem. Podatnik w szczególności zamierza:

* wysyłać swoich pracowników na szkolenia z zakresu wizażu,

* wysyłać swoich pracowników na szkolenia z zakresu ubioru biznesowego,

* kupić pracownikom stroje, w których będą brać udział w imprezach targowych,

* przed imprezami targowymi opłacić swoim pracownikom profesjonalne usługi fryzjerskie.

Wnioskodawca obecnie nie zalicza powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Podatnik może, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczać w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z udziałem swoich pracowników w wyżej wskazanych imprezach targowych, które zostaną poniesione na:

* szkolenia z zakresu wizażu,

* szkolenia z zakresu ubioru biznesowego,

* zakup ubioru, w którym pracownicy będą brać udział w imprezach targowych,

* profesjonalne usługi fryzjerskie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wyżej wskazane wydatki mogą być przez niego kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej zwaną: "ustawą"). Zgodnie ze wskazanym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wnioskodawca przyjmuje, że przez koszty uzyskania przychodów rozumie się wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, o ile nie są wyłączone na mocy art. 16 ust. 1 ustawy. Ponoszone koszty należy zatem oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy, wskazane wydatki, tj. wydatki, które zostaną poniesione w związku z udziałem jego pracowników w imprezach targowych na szkolenia z zakresu wizażu, szkolenia z zakresu ubioru biznesowego, zakup ubiorów, w których pracownicy będą brali udział w imprezach targowych, profesjonalne usługi fryzjerskie, zdecydowanie spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy. Będą one bowiem ponoszone, aby Wnioskodawca mógł wziąć udział w imprezach targowych. Odpowiedni wygląd przedstawicieli Wnioskodawcy jest bowiem jednym z wymogów stawianych przez organizatorów imprez targowych, aby można było w nich uczestniczyć. Udział w targach skutkuje nawiązaniem nowych kontaktów w branży urządzeń chłodniczych (w szczególności wśród potencjalnych odbiorców takich urządzeń) oraz wzrostem rozpoznawalności marki produkowanych urządzeń. Powyższe zdecydowanie przekłada się na wzrost sprzedaży urządzeń chłodniczych i wzrost osiąganych przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej poniesionych wydatków nie można zakwalifikować jako koszty reprezentacji. Nie poniesie on bowiem tych kosztów celem stworzenia dobrego obrazu jego firmy, działalności etc, wykreowania pozytywnych relacji z kontrahentami. Celem poniesienia tych kosztów jest dopuszczenie do wzięcia udziału w wyżej opisanych imprezach targowych. Jak bowiem wyżej stwierdzono, ich organizatorzy stawiają uczestnikom pewne wymagania co do standardu wyglądu uczestników targów. Standardu tego nie sposób osiągnąć nie ponosząc wyżej opisanych wydatków.

Dodatkowo, za możliwością zakwalifikowania wydatków poniesionych w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w imprezach targowych na szkolenia z zakresu wizażu, szkolenia z zakresu ubioru biznesowego, zakupu ubioru, w którym pracownicy będą brać udział w imprezach targowych, profesjonalne usługi fryzjerskie - jako kosztów uzyskania przychodu - przemawia pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny (orzekający w składzie 7 sędziów) w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt I IFSK 702/11. W wyroku tym wskazano, że tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy.

W opinii Wnioskodawcy, wyrok ten co prawda dotyczy kosztów usług gastronomicznych, ale można zawarte w nim twierdzenia odnieść do innych wydatków, które potencjalnie mogą być zakwalifikowane jako koszty reprezentacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Dokonując oceny przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska Organ interpretacyjny - na podstawie art. 14c § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa - stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W związku z tym odstępuje się od uzasadnienia prawnego niniejszej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl