IBPBI/2/423-981/12/JD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-981/12/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2012 r. (wpływ do tut. Biura 3 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 12 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania w 2011 r. środków pieniężnych w następstwie dokonanej w 2009 r. sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2012 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania w 2011 r. środków pieniężnych w następstwie dokonanej w 2009 r. sprzedaży nieruchomości. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-981/12/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 12 września 2012 r.

W uzupełnieniu wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z utratą płynności finansowej w 2009 r. Spółka sprzedała nieruchomość (zgodnie z aktem notarialnym) za kwotę 1.100.000,00 zł. Część zapłaty w wysokości 300.000,00 zł. Spółka otrzymała 27 lipca 2009 r., pozostałą kwotę 800.000,00 zł podzielono na 120 rat, które otrzymuje i będzie otrzymywać sukcesywnie w miesięcznych ratach do roku 2019.

Mając na uwadze stanowisko zawarte w wydanej dla Spółki interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad opodatkowania dochodu uzyskanego z ww. sprzedaży w 2009 r. (potwierdzone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie) Spółka opodatkowała całość ww. dochodu w 2009 r. Wątpliwości Spółki dotyczą konsekwencji podatkowych związanych z faktycznym otrzymaniem w 2011 r. kwot ww. rat wynikających z zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany w 2011 r., który jest zgodny z zapisami w księgach handlowych powinien być po raz drugi opodatkowany w 2011 r. skoro Spółka zapłaciła od tej części podatek ujęty w "fikcyjnym przychodzie" zapłaconym w 2009 r... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Spółki, ma ona obowiązek wykazać przychód zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, co zapewnia prawidłowość zapisów w księgach handlowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, że każdy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wszczyna samodzielne "postępowanie" a opis przebiegu dotychczasowych postępowań nie nosi znamion przedstawienia przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego będącego elementem koniecznym do wydania interpretacji indywidualnej. Z tego też względu z odpowiedzi na wezwanie ujętej w piśmie z dnia 6 września 2012 r. oznaczonej "ad. 1" nazwanej przez Spółkę wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego sprawy wyłoniono te istotne elementy, które pozwalają na ocenę stanowiska Wnioskodawcy w kontekście zadanego w poz. 69 wniosku ORD-IN pytania nr 1.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.).

u. p.d.o.p. nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wskazany został przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód podatkowy. Co do zasady przychodami podatkowymi są przysporzenia faktycznie otrzymane (zrealizowane), mające definitywny charakter. Wyjątek od tej reguły wprowadza art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. Przepis ten nakazuje ujmować dla celów podatkowych również przychody, które jeszcze nie zostały otrzymane przez podatnika, ale są mu należne. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej. W myśl bowiem art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro Spółka w 2009 r. w całości opodatkowała dochód powstały w związku z uzyskaniem przychodu należnego z transakcji sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości, to w 2011 r. nie powinna wykazywać ponownie przychodu jako faktycznie otrzymanego w związku z dokonanymi przez kontrahenta płatnościami z tytułu poszczególnych (ustalonych w umowie) rat.

Należy jednocześnie wskazać, że podstawową zasadą obowiązującą na gruncie podatków bezpośrednich jest zakaz podwójnego opodatkowania co oznacza, że dany dochód może być opodatkowany tylko jeden raz. Zasada ta jest powszechnie obowiązującą nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w międzynarodowym prawie podatkowym.

Należy również podkreślić, że podnoszona przez Spółkę okoliczność, ujmowania poszczególnych rat w księgach rachunkowych nie jest okolicznością kreującą powstanie przychodu podatkowego. Prawo podatkowe jest bowiem autonomiczną w stosunku do innych gałęzią prawa, co oznacza, że przepisy innych ustaw niż podatkowe nie mogą kreować obowiązku podatkowego. Jeżeli nawet przepisy innych ustaw obligują Spółkę do określonego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ujęciu rachunkowym, co nie było i nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej, to fakt ten pozostaje bez wpływu na powstanie przychodu podatkowego. W związku z powyższym okoliczność otrzymania przez Spółkę każdej kolejnej raty (a nawet jej zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych) nie skutkuje powstaniem przychodu, bowiem ustawa podatkowa nie wiąże z wystąpieniem takiej okoliczności powstania przychodu.

Końcowo nadmienić należy, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r. sygn. akt II FSK 198/05 odnosi się do odmiennego stanu prawnego niż będący przedmiotem niniejszej interpretacji, co jednoznacznie potwierdza brzmienie tezy nr 1 tego wyroku ("w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2003 r. (...)").

Reasumując stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym w 2011 r. Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, nie była obowiązana do wykazania przychodu z tytułu sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości "osiągniętego" w związku z otrzymaniem kolejnych rat, albowiem został on już całościowo wykazany i opodatkowany w roku jego uzyskania, tj. w 2009 r.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl