IBPBI/2/423-955/14/KP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-955/14/KP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-955/14/KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w części dotyczącej możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu środków pieniężnych wypłacanych "Partnerom" (kontrahentom) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w części dotyczącej możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu środków pieniężnych wypłacanych "Partnerom" (kontrahentom). Wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 17 października 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-955/14/CzP.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży urządzeń odnawialnych źródeł energii. W najbliższym czasie jest planowane wdrożenie nowej usługi, jaką będzie udostępnienie funkcjonalności urządzeń w 2 formach:

* dzierżawy - umowa dzierżawy z miesięczną opłatą dzierżawną,

* świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń (umowa na świadczenie usług) - z miesięczną opłatą abonamentową, (przykład: świadczenie usług monitoringu obiektu za pomocą udostępnionych urządzeń monitorujących).

W celu zwiększenia uzyskiwanych przychodów z nowej usługi w 2 formach firma planuje przygotować program lojalnościowy promujący nową usługę jaką będzie udostępnienie urządzeń. Program lojalnościowy będzie służyć nawiązywaniu współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a osobami fizycznymi, które będą promować usługę.

Dla formy udostępnienia nr 1:

Usługa dzierżawy będzie wiązała się z podpisaniem umowy oraz opłatą dzierżawy pobieraną co miesiąc w wysokości określonej w regulaminie programu. Przykładem opisującym zdarzenie przyszłe, jest np. usługa dzierżawy kolektorów słonecznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Każdy kto stanie się klientem Wnioskodawcy przez podpisanie umowy dzierżawy urządzeń, będzie mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym akceptując zapisy regulaminu ogólnodostępnego na stronie internetowej, co potwierdzi podpisem w stosownej deklaracji. Udział w programie będzie dobrowolny. Każdy w dowolnym momencie będzie mógł zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie. Jeżeli działania Partnera, polegające na promowaniu usług dzierżawy doprowadzą do skutecznego zarekomendowania osoby, która zawrze umowę dzierżawy, oraz spełni dodatkowe warunki (miesięczna terminowa opłata kosztów dzierżawy, utrzymanie umowy zarekomendowanej osoby - weryfikowane miesięcznie) - Partner otrzyma comiesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie trwania umowy osoby zarekomendowanej.

Dla formy udostępnienia nr 2:

Świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń będzie wiązało się z podpisaniem umowy oraz opłatą abonamentową pobieraną co miesiąc w wysokości określonej w regulaminie programu (przykładem jest usługa zdalnego monitoringu energii za pomocą liczników i niezbędnej infrastruktury technicznej udostępnionych partnerowi, będących własnością Wnioskodawcy - organizatora). Każdy kto stanie się klientem Wnioskodawcy przez podpisanie umowy na świadczenie usług, będzie mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym akceptując zapisy regulaminu ogólnodostępnego na stronie internetowej, co potwierdzi podpisem w stosownej deklaracji. Udział w programie będzie dobrowolny. Każdy w dowolnym momencie będzie mógł zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie. Jeżeli działania Partnera, polegające na promowaniu świadczonych usług doprowadzą do skutecznego zarekomendowania osoby, która zawrze umowę na świadczenie usług, oraz spełni dodatkowe warunki (miesięczna terminowa opłata kosztów abonamentu utrzymanie umowy zarekomendowanej osoby - weryfikowane miesięcznie), otrzyma on comiesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie trwania umowy osoby zarekomendowanej.

Partner dla form udostępnienia 1 i 2, otrzyma wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych. Czynność weryfikacji warunków regulaminu będzie powtarzana co miesiąc; Partner otrzyma wynagrodzenie na koniec każdego miesiąca po weryfikacji i spełnieniu warunków regulaminu. Wysokość nagród wypłacanych zostanie określona w regulaminie programu. Partner nie staje się osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne, a jedynie osobą polecającą usługi Wnioskodawcy. Nie staje się też pracownikiem firmy Wnioskodawcy i nie jest upoważniony do reprezentowania firmy Wnioskodawcy, ani też podmiotów reprezentowanych przez firmę w ramach świadczenia usług. Nagrody uzyskane przez Partnerów w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym będą wypłacane na rachunek bankowy. Na koniec każdego miesiąca Wnioskodawca sporządzi zestawienie wypłaconych nagród, które zostanie zaksięgowane w pozostałe koszty w księgach rachunkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć środki pieniężne wypłacone Partnerowi w formach udostępnienia urządzeń 1 i 2 do kosztów uzyskania przychodów (...)... - część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2.

Po zakończeniu roku obrotowego, firma sporządza zestawienie wypłaconych środków i ujmuje je w kosztach uzyskania przychodów jako środki poniesione i niezbędne do uzyskania przychodów z tytułu świadczonych usług udostępnienia funkcjonalności urządzeń w 2 formach: 1 i 2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., powinno być tekst jedn.: Dz. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można było uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego właściwe udokumentowanie. Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika ze taki dowodom jest faktura lub rachunek lub w przypadku ich braku, inny dowód.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,

* musi być definitywny, a więc bezzwrotny,

* musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpiecze-nia źródła przychodów,

* musi zostać właściwie udokumentowany,

* nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że świadczy on usługi dzierżawy urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii lub za pomocą tych urządzeń sam świadczy usługi z tym związane. Wnioskodawca zawiera z kontrahentami (Partnerami) umowy mające na celu promocję swoich urządzeń i usług. Zgodnie z ich postanowieniami w przypadku podpisania umowy z nowym klientem (rekomendowanym przez kontrahenta, z którym zawarto umowę w zakresie promocji urządzeń i usług Wnioskodawcy), kontrahent będzie otrzymywał, spełnieniu innych wymagań wynikających z umowy, wynagrodzenie. Ww. wydatki związane są zatem ze zwiększeniem przychodów Wnioskodawcy; nie ulega tym samym wątpliwości, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodu.

Nie zostały wymienione w art. 16 u.p.d.o.p., jako wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodów. Zatem wydatki te będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu środków pieniężnych wypłacanych "Partnerom" (kontrahentom), należy uznać za prawidłowe.

W części dotyczącej sposobu udokumentowania przedmiotowych kosztów, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl