Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-942/14/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X, dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X, dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca"), została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 października 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes (dalej: "X"). Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie. Zgodnie z § 12 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zysk, do którego uprawnieni są Wspólnicy, jest dzielony proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

W dniu 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Część zysku Spółki została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla jedynego wspólnika - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa X.

Wykonując dyspozycję zawartą w uchwale o podziale zysku Spółka przekazała 10 lipca 2014 r. na konto X należną dywidendę, przy czym wypłata została dokonana w kwocie netto, tj. po potrąceniu (pobraniu) w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. X, której Prezes wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w Spółce, jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej oraz agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885). X działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm. - dalej "ustawa o zakwaterowaniu") oraz statutu wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 299).

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, X może m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez X w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes X.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa X, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.).

W myśl art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o zakwaterowaniu, należne Skarbowi Państwa dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4, a także przychody z prywatyzacji tych podmiotów, oraz zbycia w nich akcji i udziałów, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji - przeznacza się na realizację zadań X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej "ustawa o p.d.o.p.".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 - dalej: "k.s.h."), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.).

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o p.d.o.p., płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Przy czym, na podstawie ust. 3a. płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku.

W myśl art. 26a ust. 1 ustawy o p.d.o.p., w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Uregulowania prawne wynikające z art. 14 oraz 17 ustawy o zakwaterowaniu, wskazują, że właścicielem wszystkich udziałów objętych przez X w utworzonej przez nią Spółce i tym samym jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, którego reprezentantem jest Prezes X, wykonujący prawa wspólnika jedynie w imieniu Skarbu Państwa. Tym samym, to Skarbowi Państwa, jako właścicielowi 100% udziałów w Spółce przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym przez Spółkę.

Z kolei, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., Skarb Państwa objęty jest zwolnieniem od podatku dochodowego, przy czym zwolnienie to ma charakter podmiotowy i obejmuje całość przychodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wysokości, czy przeznaczenia podlegających zwolnieniu podatkowemu środków.

Status X, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o zakwaterowaniu odnoszącymi się do spółek, których udziałowcem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa X, był już przedmiotem rozważań, dokonywanych przez organ interpretacyjny. Minister Finansów, w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanych na rzecz X interpretacjach indywidualnych dokonał analizy przepisów ustawy o p.d.o.p. w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udziałami Skarbu Państwa w utworzonych przez X spółkach prawa handlowego, dotyczących:

1.

przeprowadzonego w 2013 r. obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - X w firmie Wnioskodawcy,

2.

opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - X w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa,

3.

określenia przychodu podatkowego, kosztów jego uzyskania oraz momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez Skarb Państwa - X w spółce pod firmą X.

W interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2014 r., znak IPPB3/423-943/13-2/DP, wydanej na wniosek X, a dotyczącej obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - X w firmie Wnioskodawcy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że w jego ocenie X " (...) nie otrzymuje na własny rachunek wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości przedmiotowych udziałów, gdyż to nie ona jest właścicielem tych udziałów. To Skarb Państwa (reprezentowany jedynie przez X i jej Prezesa) otrzymuje opisane we wniosku wynagrodzenie, gdyż to on jest właścicielem udziałów w spółce. (...) W rezultacie, to nie Wnioskodawca, lecz Skarb Państwa byłby zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu transakcji obniżenia wartości udziałów w spółce. Oczywiste jest przy tym, że Skarb Państwa - z uwagi na wyłączenie podmiotowe zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - nie podlega opodatkowaniu, co w konsekwencji prowadzi do konstatacji, że transakcja polegająca na obniżeniu wartości udziałów w spółce (...) jest neutralna podatkowo dla właściciela tychże udziałów. Wnioskodawca, reprezentujący w tym zakresie interesy Skarbu Państwa, nie może sobie przypisywać przychodów z tytułu wynagrodzenia, które nie jest własnością samego Wnioskodawcy."

W kolejnej wydanej na wniosek X interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r., znak IPPB3/423-685/13-2/PK1, dotyczącej opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - X w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa Organ interpretacyjny zajął stanowisko, że " (...) jedynie wyraźnie wskazane przychody podlegające pod dyspozycję art. 14 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu, mogą być w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zwolnione od opodatkowania jako przychody Skarbu Państwa."

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1885/13) w sprawie ze skargi X na interpretację indywidualną Ministra Finansów dotyczącą zbycia udziałów objętych przez Skarb Państwa - X w spółce pod firmą X orzekł, że " (...) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p Skarb Państwa jest zwolniony z podatku. W ocenie Sądu, na podstawie tego przepisu także jest zwolniona z podatku, gdyż ekonomiczne efekty jej działalności w postaci nadwyżki środków finansowych, o której mowa w art. 22 ust. 1 u.f.p. przypadają Skarbowi Państwa."

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa, Spółka stoi na stanowisku, że w związku ze zwolnieniem podmiotowym dotyczącym Skarbu Państwa, zawartym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., nie była zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl