IBPBI/2/423-898/13/PH - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-898/13/PH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-898/13/PH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług marketingowych świadczonych przez prezesa zarządu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług marketingowych świadczonych przez prezesa zarządu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest powołany wyłącznie do prowadzenia Niepublicznego Zespołu Szkół - przedmiot działalności 85,41,Z; 85,31,B; 85,59,B; działa w ramach statutu szkoły uchwalonego zgodnie z prawem oświatowym. Spółka posiada dwa źródła finansowania: środki finansowe pochodzące z dotacji (środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność edukacyjną) oraz środki finansowe pochodzące z czesnego (środki te mogą być przeznaczone na wydatki inne niż działalność edukacyjna i nie podlegają kontroli, której podlegają środki finansowe pochodzące z dotacji).

Zgodnie z danymi zawartymi w KRS:

* organ reprezentacji Spółki to zarząd,

* sposób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa prezes zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Obecnie zarząd jest dwuosobowy, złożony z prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu. Prezes zarządu jest także wspólnikiem Spółki, posiada 95 udziałów w Spółce. Członkowie zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu. Prezes zarządu Spółki powołał zgodnie ze statutem szkoły na stanowisko Dyrektora Szkoły wiceprezesa zarządu. Dodatkowo, Spółka zawarła też z wiceprezesem zarządu umowę o pracę.

Zgodnie z prawem oświatowym rola Osoby Prowadzącej Szkołę, czyli Spółki, sprowadza się do wykonania jedynie trzech czynności:

1. Założenie szkoły i stworzenie pierwszego statutu;

2. Powołanie dyrektora;

3. Sprawowanie kontroli.

Na podstawie statutu dyrektor szkoły prowadzi bieżącą działalność szkoły, zatrudnia wszystkich pracowników szkoły: zastępcę dyrektora szkoły, obsługę techniczną, administracyjną i nauczycieli, z tymi osobami zawiera umowy o pracę występując jako dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły (wiceprezes zarządu) na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły powołał prezesa zarządu. Wynagrodzenie dla dyrektora szkoły i zastępcy dyrektora szkoły za pełnienie tych funkcji jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji.

Prezes zarządu Spółki prowadzi działalność gospodarczą - przeważająca działalność gospodarcza: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, wykonywana 73.11.Z, 47.11.Z, 47.91.Z, 74.30.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z. W związku z prowadzoną działalnością prezes zarządu Spółki zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług marketingowych, które to usługi będą polegać na promocji szkoły prowadzonej przez Spółkę, a w szczególności na: wyszukiwaniu klientów na usługi Spółki, nabywaniu na własny koszt przez przedsiębiorcę (jednocześnie prezesa zarządu Spółki) materiałów reklamowych oraz finansowanie kampanii reklamowych Spółki, rozmieszczaniu na terenie działalności Spółki środków reklamowych w postaci tablic, banerów, roll-upów i innych, reklamie na telebimach, regularnym roznoszeniu ulotek reklamowych i wieszaniu plakatów, spotykaniu się z absolwentami szkół dla młodzieży, reklamie w Internecie, tj. utrzymywaniu i administrowaniu strony www. oraz pozycjonowaniu strony, reklamie banerowej, sporządzaniu wizytówek, prezentacji szkoły podczas różnych imprez okolicznościowych organizowanych na terenie powiatu, prezentacji szkoły w kręgach różnych organizacji, np.... Związek P.,. Związek W., Koła Gospodyń Wiejskich, itp., pisaniu i rozsyłaniu ofert etc. Wynagrodzenie dla przedsiębiorcy będzie wypłacane co miesiąc za wyświadczone usługi marketingowe ze środków finansowych Spółki pochodzących z czesnego. Prezes zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej pokrywającej się z działalnością Spółki, nie jest to też działalność konkurencyjna względem działalności Spółki, zatem nie dojdzie do naruszenia art. 211 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dodatkowo, zakres obowiązków prezesa zarządu Spółki nie pokrywa się z zakresem umowy o świadczenie usług marketingowych, ani też z zakresem umowy o pracę zawartej między dyrektorem szkoły zatrudniającym prezesa zarządu Spółki na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na usługi świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług marketingowych przez przedsiębiorcę (a jednocześnie prezesa zarządu rzeczonej Spółki, będą kosztami uzyskania przychodu dla Spółki), o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodów). Usługi określone w umowie są usługami marketingowymi, reklamowymi świadczonymi na rzecz Spółki. Wymieniony pakiet usług, które będą świadczone na rzecz Spółki, ma związek z uzyskiwanym dochodem Spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. W ocenie Wnioskodawcy usługi marketingowe świadczone na rzecz Spółki mają związek z uzyskiwanym dochodem Spółki, ponadto umowa o świadczenie usług marketingowych, która będzie zawarta ze Spółką, nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umowy o podobnym charakterze - nie będzie obejmować wykonywania przez przedsiębiorcę jakichkolwiek czynności zarządzania, ani też czynności podobnych do zarządzania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Wiąże się to z koniecznością każdorazowej indywidualnej oceny prawnej poniesionego przez podatnika wydatku. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będą zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do ich osiągnięcia.

Artykuł 16 ust. 1 ww. ustawy zawiera enumeratywną listę wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, iż każdy koszt dający się zakwalifikować do którejkolwiek z pozycji wymienionej na tej liście nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

Na podstawie tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów między innymi:

* wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego (art. 16 ust. 1 pkt 38 tej ustawy),

* wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy).

Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że tylko wydatki związane z dokonywaniem świadczeń jednostronnych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zatem - wnioskując a contrario - kosztami uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółdzielni będą koszty w postaci wydatków będących wynagrodzeniami udziałowców, akcjonariuszy lub członków spółdzielni, którzy są pracownikami tych podmiotów lub z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne w tym o dzieło lub umowy zlecenia.

Ponadto w myśl art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów dla spółki kapitałowej są wynagrodzenia osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych zakazują łączenia funkcji w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej i wykonywania umów tego rodzaju.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż zarząd Spółki jest dwuosobowy - złożony z prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu. Prezes zarządu jest także wspólnikiem Spółki (posiada 95 udziałów). Członkowie zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu. Prezes zarządu Spółki powołał zgodnie ze statutem szkoły na stanowisko dyrektora szkoły wiceprezesa zarządu. Dodatkowo Spółka zawarła z wiceprezesem zarządu umowę o pracę. Prezes zarządu Spółki prowadzi działalność gospodarczą i zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług marketingowych, które to usługi będą polegać na promocji szkoły prowadzonej przez Spółkę. Wynagrodzenie dla przedsiębiorcy będzie wypłacane co miesiąc za wyświadczone usługi marketingowe ze środków finansowych Spółki pochodzących z czesnego. Prezes zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej pokrywającej się z działalnością Spółki, nie jest to też działalność konkurencyjna względem działalności Spółki, zatem nie dojdzie - zdaniem Wnioskodawcy - do naruszenia art. 211 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dodatkowo, zakres obowiązków prezesa zarządu Spółki nie pokrywa się z zakresem umowy o świadczenie usług marketingowych, ani też z zakresem umowy o pracę zawartej między dyrektorem szkoły zatrudniającym prezesa zarządu Spółki na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.

Odnosząc powyższej powołane przepisy do przedmiotowego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż usługi marketingowe, świadczone na rzecz Spółki przez prezesa zarządu na podstawie umowy, będą miały związek z uzyskanymi przez Spółkę przychodami, dlatego też wydatki z tego tytułu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Do wniosku Spółka dołączyła projekt umowy oświadczenie usług marketingowych. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach) w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl