IBPBI/2/423-880/14/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-880/14/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dniu otrzymania przez Spółkę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dniu otrzymania przez Spółkę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca będzie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako: "SKA").

SKA została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA jej rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada. SKA nie dokonywała zmiany przyjętego roku obrotowego.

Wspólnikami SKA (akcjonariuszem i komplementariuszem) są wyłącznie osoby prawne - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (wspólnikami SKA nie są i nie były w przeszłości osoby fizyczne). Komplementariuszem SKA jest spółka z o.o., której rok obrotowy/podatkowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W którym momencie Wnioskodawca, jako akcjonariusz, powinien rozpoznawać do 30 listopada 2014 r. przychody z udziału w SKA.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako akcjonariusz, powinien rozpoznawać do 30 listopada 2014 r. przychody z udziału w SKA w momencie wypłaty dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy). Wnioskodawca nie będzie natomiast zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu zdarzeń wynikających z bieżącej działalności SKA, tak długo jak nie nastąpi wypłata dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej jako: "k.s.h."), spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej jako: "ustawa o CIT"), przepisy tej ustawy stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych, co oznacza, że spółki komandytowo-akcyjne uzyskały status podatników CIT.

Opodatkowanie takie jest efektem nowelizacji ustawy o CIT, dokonanej ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej jako: "ustawa nowelizująca"). Jak jednak wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce (...) przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje sie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie na podstawie ust. 2 tego przepisu: Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

1.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Mając na uwadze powyższy przepis oraz fakt, że zgodnie ze statutem SKA jej obecny rok obrotowy rozpoczęty przed dniem 31 grudnia 2013 r., zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r., w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania dyspozycja art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Tym samym w stosunku do SKA, jak i jej wspólników (w tym akcjonariuszy), w zakresie opodatkowania SKA oraz przychodów i kosztów podatkowych wspólników związanych z uczestnictwem w SKA do dnia 30 listopada 2014 r. zastosowanie znajdą przepisy ustaw o CIT w wersji sprzed nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Z kolei regulacje art. 1 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do SKA począwszy od 1 grudnia 2014 r. (od tego dnia SKA uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych).

W konsekwencji dalsza analiza w zakresie ewentualnego powstania przychodu dla Wnioskodawcy będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy o CIT w jej brzmieniu obowiązującym na ostatni dzień 2013 r. W tej wersji ustawy o CIT, SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego, w związku z czym jej dochód nie podlegał opodatkowaniu CIT na poziomie SKA. Opodatkowanie takich przychodów mogło jednak następować na poziomie wspólników SKA (zgodnie z art. 5 ustawy o CIT - dla wspólników będących podatnikami CIT).

Zgodnie z interpretacjami ogólnymi wydanymi przez Ministra Finansów:

* z dnia 25 listopada 2013 r., nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13: Uwzględniając zatem poglądy wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w obu omówionych uchwałach przyjąć należy, iż kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebędącemu komplementariuszem (osobie fizycznej, osobie prawnej) i wypłaconej dywidendy stanowi przychód takiego akcjonariusza uzyskany z działalności gospodarczej. Przy określaniu daty uzyskania tego przychodu zastosowanie znajdą zatem postanowienia art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p., zgodnie z którymi, za datę uzyskania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty (w tym przypadku - dywidendy),

* oraz wcześniejszą, z dnia 18 maja 2012 r., nr. DD5/033/1/12/KSM/DD-125: Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 u.p.d.o.f. - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako akcjonariusz, powinien rozpoznawać do 30 listopada 2014 r. przychody z udziału w SKA w momencie wypłaty dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy). Nie będzie on natomiast zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu zdarzeń wynikających z bieżącej działalności SKA, tak długo jak nie nastąpi wypłata dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl