IBPBI/2/423-861/09/MO - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-861/09/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-861/09/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wniesienie wkładu (nieruchomości) do spółki komandytowej spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wniesienie wkładu (nieruchomości) do spółki komandytowej spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w branży deweloperskiej i realizuje projekty inwestycyjne. W związku z prowadzoną działalnością Spółka jest właścicielem budynków i/lub lokali mieszkalnych (dalej: "Nieruchomości"). W związku z prowadzoną działalnością rozważa przystąpienie do spółki komandytowej (dalej: "Spółka komandytowa"). Jako wkład do Spółki komandytowej Spółka wniesie Nieruchomości. Nieruchomości zarówno dla Spółki, jak i dla Spółki komandytowej, nie stanowią i nie będą stanowić środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej powoduje powstanie przychodu podatkowego dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, wniesienie Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej nie powoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki, niezależnie od tego, czy wkład niepieniężny ma postać pojedynczych składników majątkowych, czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - dalej: "ustawa CIT"), za przychody uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem, a contrario, nie powoduje powstania przychodu wniesienie wkładu:

a.

w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") - niezależnie od formy prawnej, w jakiej działa podmiot otrzymujący wkład niepieniężny, lub też

b.

do podmiotów innych niż spółki kapitałowe (i spółdzielnie) - czyli również do spółek osobowych. Przy czym, w tym przypadku zdaniem Spółki, nie ma znaczenia, co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spółkami kapitałowymi, posiadającymi osobowość prawną, są wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W związku z powyższym art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT nie ma zastosowania do spółki komandytowej.

Na brak możliwości stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT w stosunku do spółek osobowych wskazano wyraźnie w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Druk sejmowy nr 411 z dnia 17 kwietnia 2002 r.) dokonując wykładni autentycznej powyższych zapisów. Jak stwierdzono: "Udział w kapitale zakładowym spółek kapitałowych jest wartościowo ujętą kategorią ekonomiczną, stanowiącą cząstkę kapitału zakładowego i będącą odpowiednikiem nominalnej wartości wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Udział kapitałowy w spółkach osobowych nie został natomiast zdefiniowany w przepisach kodeksu spółek handlowych. W spółce osobowej nie występuje kategoria wartości nominalnej udziału, bowiem inaczej funkcjonuje ten kapitał".

Powyższe stanowisko prezentowane jest również w literaturze przedmiotu. Zdaniem L. Błystak zmiana brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT - wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. - miała na celu "jednoznaczne określenie, że odnosi się on do spółek kapitałowych - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a zatem niewątpliwie z wykluczeniem spółek osobowych: jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych" (Por. L. Błystak, B. Dauter, B. Gruszczyński, B. Hnatiuk, H. Łysakowska, E. Madej, A. Mudrecki, M. Niezgódka - Medek, R. Pęk, K. Wujek, J. Zubrzycki. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2003, Wrocław 2003, s. 212 - 213).

Tym samym - odnosząc się do punktu b) powyżej - należy stwierdzić, że dokonanie wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej nie powoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, niezależnie czy przedmiotem wkładu są poszczególne składniki majątku, czy też ZCP.

Zdaniem Spółki, brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT wskazuje, iż przychód tym bardziej nie powstanie w sytuacji wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (punkt a) powyżej).

Dodatkowo Spółka pragnie podkreślić, że nie istnieją żadne inne przepisy ustawy CIT, które z czynnością wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej wiązałyby powstanie obowiązku podatkowego po stronie podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny.

W świetle powyższego Spółka stwierdza, że na gruncie ustawy CIT brak jest uregulowań, które mogłyby stanowić podstawę dla opodatkowania spółek kapitałowych wnoszących wkład niepieniężny do spółki osobowej z tytułu wniesienia owego wkładu. W konsekwencji nie ma - zdaniem Spółki - żadnej podstawy prawnej do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych czynności wniesienia do Spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości.

Stanowisko o braku przychodu w związku z dokonaniem wkładu do spółki osobowej znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 14 kwietnia 2009 r. sygn. III SA/Wa 3103/08). Powyższy pogląd, znajduje również potwierdzenie w licznych stanowiskach organów podatkowych. Tytułem przykładu wskazano:

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 13 maja 2009 r. (znak: IPPB3/423-122/09-2/MŚ),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 24 lutego 2009 r. (znak: ILPB3/423-798/08-2/MM),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 17 lutego 2009 r. (znak: IPPB3/423-1695/08-2/MS),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - z dnia 10 lutego 2009 r. (znak: ITPB3/423-671/08/DK),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 20 stycznia 2009 r. (znak: ILPB3/423-697/08-2/HS),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 22 grudnia 2008 r. (znak: IPPB3/423-1527/08-2/MS),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 14 listopada 2008 r. (znak: ILPB3/423-506/08-2/EK),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 13 października 2008 r. (znak: ILPB3/423-457/08-2/EK),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2008 (znak: IP-PB3-423-960/08-2/MS).

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak: IP-PB3-423-796/08-2/MB),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 28 lipca 2008 r. (znak: IP-PB3-423-654/08-2/MB),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 26 maja 2008 r. (znak: ILPB3/423-150/08-3/HS),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - z dnia 24 kwietnia 2008 r. (znak IP-PB3-423-224/08-2/MB),

* interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dnia 11 marca 2008 r. (znak: ILPB3/423-16/08-3/HS).

Podsumowując, zdaniem Spółki wniesienie do Spółki komandytowej wkładu niepieniężnego - w postaci Nieruchomości - nie będzie skutkować dla niej powstaniem przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego we wniosku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl