IBPBI/2/423-860/14/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-860/14/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej tego zwolnienia - jest nieprawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu,

* podstawy prawnej tego zwolnienia,

* zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie:

1.

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

2.

eksportu,

3.

rozwoju turystyki i agroturystyki,

4.

rozwoju gospodarczego,

5.

ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka,

6.

wykorzystania i transferu nowych technik i technologii,

7.

tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

8.

rozwoju zasobów ludzkich.

Stowarzyszenie udziela pomocy członkom rzeczywistym w realizacji zadań, wymienionych (§ 4 Statutu Stowarzyszenia). Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Tworzenie i realizację programów aktywnej walki z bezrobociem.

2. Świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub też innych podmiotów, których celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

3. Organizowanie szkoleń, seminariów, kursów.

4. Świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub innych podmiotów,

5. Świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

6. Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, informacyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą.

7. Gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych w tym prowadzenie tzw. baz danych.

8. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i publikacji w szczególności z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju.

9. Świadczenie usług eksperckich z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju organom samorządu terytorialnego.

10. Przygotowywanie i realizację programów i projektów finansowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.

11. Przygotowanie i realizację strategii rozwojowych, programów rozwojowych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych.

12. Angażowanie instytucji regionalnych, firm i osób fizycznych we współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości. (§ 5 Statutu Stowarzyszenia).

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności doszło 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy do zawarcia umowy nr... o dofinansowanie projektu "..." polegającego na przekazaniu dotacji na udzielanie pożyczek oraz na pokrycie kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym. Dotacja jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach ww. projektu Stowarzyszenie udziela wsparcia osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą w postaci szkoleń i doradztwa oraz w dalszej kolejności udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

W zakresie udzielania pożyczek projekt "..." przewiduje udzielanie pożyczek preferencyjnie oprocentowanych (3,80%) dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa. Minimalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 10.000 zł, natomiast maksymalna wysokość pożyczki jaką może otrzymać osoba składająca wniosek kształtuje się na poziomie 50.000 zł. Okres spłaty pożyczki maksymalnie może trwać 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału. W ciągu 12 miesięcy od daty zarejestrowania działalności w CEDIG pożyczkobiorca nie ma możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, pod rygorem zmiany oprocentowania z poziomu 3,80% do poziomu oprocentowania standardowego. Oprocentowanie standardowe wynosi: stopa bazowa ustalana przez Komisję Europejską, na chwilę obecną na poziomie 2,75% + dodatkowe 4%. Na mocy ww. umowy Stowarzyszenie (Beneficjent) otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 8.000.000,00 zł, z czego płatność ze środków Unii Europejskiej wyniosła 6.800.000,00 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego wyniosła 1.200.000,00 zł. (§ 2 ust. 1 umowy)

W ramach przekazanego dofinansowania kwota 7.475.990,00 zł stanowiła bezpośredni wkład finansowy w instrumenty inżynierii finansowej, natomiast kwota 524.010,00 zł stanowiła pomoc bezzwrotną na finansowanie kosztów szkoleń, doradztwa oraz audytu projektu. (§ 2 ust. 2 umowy)

Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie w ramach projektu zobowiązało się do udzielania pożyczek zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (§ 5 ust. 1 umowy). Dodatkowym dokumentem regulującym zasady udzielania pożyczek jest Regulamin przyznawania pożyczek opracowany przez Stowarzyszenie (Beneficjenta), a zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) (§ 5 ust. 1 zd. 2 oraz ust. 2 umowy).

Zgodnie z § 12 ust. 5 umowy Stowarzyszenie (Beneficjent) zobowiązane jest do:

1.

z wolnych środków funduszu pożyczkowego dokonywać lokat i inwestycji kapitałowych w instrumenty finansowe: depozyty bankowe, papiery wartościowe emitowane przeznaczenia NBP, bony skarbowe.

2.

w okresie realizacji projektu wszelkie przychody, osiągnięte bezpośrednio dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego przeznaczać na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego - jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają po potrąceniu należnego podatku; dotyczy to w szczególności:

* przychodów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, na których są przechowywane środki funduszu pożyczkowego;

* przychodów z inwestycji środków funduszu pożyczkowego,

* oprocentowania z pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy.

Zgodnie z § 12 ust. 6 umowy, w okresie monitorowania projektu (po jego zakończeniu) wszelkie przychody, o których mowa w ust. 5, osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, po potrąceniu kosztów zarządzania oraz należnego podatku (jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają) powiększają kapitał funduszu pożyczkowego. Stowarzyszenie z tytułu realizacji projektu nie osiąga dochodu.

Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy, wysokość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć maksymalnej kwoty do wykorzystania (MKW) określonej w załączniku nr 5 do umowy. Załącznik ten stanowi, że MKW w pierwszym roku funkcjonowania funduszu (pierwsze 12 miesięcy od przekazania środków na kapitał pożyczkowy) wyniesie 4% przekazanej kwoty kapitału. Począwszy od drugiego roku funkcjonowania funduszu MKW wyniesie 2% przekazanej kwoty kapitału + 2% wartości aktywnych umów pożyczkowych na dany dzień (wartość zaangażowanego kapitału w pożyczki pomniejszona o wartość pożyczek wypowiedzianych).

Koszty te powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności z przychodów uzyskanych wskutek gospodarowania wkładem funduszu zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 2 § 13, zdanie 2, w przypadku gdy przychody, o których wyżej, nie pokrywają kosztów zarządzania, Beneficjent może finansować koszty zarządzania ze środków przekazanego kapitału stanowiących bezpośredni wkład finansowy w instrumenty inżynierii finansowej (§ 2 ust. 2 pkt 1 umowy), z zastrzeżeniem, że średnie roczne oprocentowanie pożyczek nie przekroczy 4%.

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, dofinansowanie zostaje przekazane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy pożyczki, przy czym bezpośredni wkład finansowy w instrumenty inżynierii finansowej zostaje przekazany w ramach pierwszej transzy środków. Środki te przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Okres realizacji projektu trwa od 1 grudnia 2012 r. do 30 września 2014 r., a okres obowiązywania umowy trwa przez dalsze pięć lat od dnia zakończenia projektu (§ 4 ust. 2 i ust. 4 umowy).

Środki finansowe w zakresie wkładu finansowego w instrumenty inżynierii finansowej Stowarzyszenie otrzymało w jednej transzy 3 grudnia 2012 r. w kwocie 7.475.990 zł, z czego 6.354.591,50 zł z Ministerstwa Finansów jako zaliczka - środki europejskie oraz 1.121.398,50 zł z WUP jako zaliczka - dotacja celowa.

Aneksem nr... z 18 marca 2014 r., § 2 umowy uległ zmianie w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania, która wyniosła w zakresie płatności europejskich - 7.861.800,00 zł, dotacji celowej z budżetu krajowego 1.179.270,00 zł, natomiast bezpośredni wkład finansowy w instrumenty inżynierii finansowej wyniósł 7.475.990,00, a pomoc bezzwrotna w kwocie 385.810,00 zł.

Ponadto w aneksie tym zmieniono również zasady wypowiadania umowy i skorygowano sygnatury występujących w umowie aktów prawnych. Na podstawie zawartego aneksu Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania.

Stowarzyszenie nie korzysta ze zwolnień przedmiotowych z tytułu przeznaczenia dochodów na cele statutowe.

W chwili obecnej Stowarzyszenie nalicza i odprowadza podatek dochodowy od dochodów związanych z udzielonymi pożyczkami w postaci:

* odsetek umownych, odsetek standardowych, które zwiększają kapitał funduszu pożyczkowego,

* odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym uzyskiwanych ze środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania zdeponowanych w banku.

Takie postępowanie Stowarzyszenia zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, który analizując sprawozdanie z realizacji projektu nie uznał za wydatek kwalifikowany odprowadzonego podatku dochodowego w ww. zakresie, twierdząc, że podatek dochodowy w tych wypadkach jest nienależny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy środki finansowe otrzymane przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach umowy z dnia 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy, nr umowy..., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe, zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania.

3. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach umowy z dnia 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy, nr umowy..., stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ad. 1

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 85 z późn. zm.), środki finansowe otrzymane przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach umowy z dnia 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy, nr umowy..., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad. 2

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe, zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich otrzymania.

Ad. 3

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 w zw. z pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach umowy z dnia 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy, nr umowy..., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich otrzymania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 u.p.d.o.p., wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

Z przywołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. wynika, że dla zastosowania zwolnienia wynikającego z tego przepisu istotne jest określenie źródła, z którego Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie. Przepis ten bowiem obejmuje środki pomocowe pochodzące z bezzwrotnej pomocy. Warunkiem zastosowania tegoż przepisu jest zatem otrzymanie dofinansowania bezpośrednio z zagranicy lub podmiotu krajowego upoważnionego do ich rozdzielania.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności 16 października 2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Wojewódzkim Urzędem Pracy została zawarta umowa o dofinansowanie projektu polegającego na przekazaniu dotacji na udzielanie pożyczek oraz na pokrycie kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym. Dotacja jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Osi priorytetowej VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 - Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na mocy ww. umowy Stowarzyszenie (Beneficjent) otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 8.000.000,00 zł, z czego płatność ze środków Unii Europejskiej wyniosła 6.800.000,00 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego wyniosła 1.200.000,00 zł. Środki finansowe w zakresie wkładu finansowego w instrumenty inżynierii finansowej Stowarzyszenie otrzymało w jednej transzy 3 grudnia 2012 r. w kwocie 7.475.990 zł, z czego 6.354.591,50 zł z Ministerstwa Finansów jako zaliczka - środki europejskie oraz 1.121.398,50 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako zaliczka - dotacja celowa. Aneksem z 18 marca 2014 r., § 2 umowy uległ zmianie w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania, która wyniosła w zakresie płatności europejskich - 7.861.800,00 zł, dotacji celowej z budżetu krajowego 1.179.270,00 zł, natomiast bezpośredni wkład finansowy w instrumenty inżynierii finansowej wyniósł 7.475.990,00, a pomoc bezzwrotna w kwocie 385.810,00 zł.

Rozważając charakter otrzymywanych przez Wnioskodawcę (Beneficjenta) środków, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zawierającej uregulowania dotyczące przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz.Urz.UE.L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 25 z późn. zm.).

W latach 2007 - 2013 działały dwa fundusze strukturalne:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz.Urz.UE.L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 1 z późn. zm.);

2. Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz.Urz.UE.L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 12 z późn. zm.).

W analizowanej sytuacji, Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, że 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który był jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 i obejmował całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisywał się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Program Kapitał Ludzki realizowany był ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe;

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

3.

dotacje celowe dla beneficjentów;

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci realizujący programy i ponoszący wydatki w trakcie realizacji projektów, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Środki z funduszu strukturalnego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektu. Środki otrzymane w formie pożyczki z budżetu państwa nie stanowią środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zwolnienie o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. Źródłem finansowania wydatków są krajowe środki publiczne, środki pochodzące z funduszy strukturalnych są natomiast refundacją wcześniej poniesionych wydatków. Należy zwrócić uwagę, że udzielana pomoc jest w części finansowana z krajowych środków budżetowych. Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę w tej części nie podlega także zwolnieniu od podatku w trybie i na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. W związku z powyższym, środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w u.p.d.o.p. dla środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Oceniając skutki podatkowe związane z zawartą przez Wnioskodawcę umową o dofinansowanie projektu, wskazać należy, że u.p.d.o.p. nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

W związku z powyższym, otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy w dacie jej otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p.

W myśl ww. przepisów, wolne od podatku są odpowiednio:

* dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.),

* płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p.).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w odniesieniu do:

* dotacji celowej otrzymanej z budżetu krajowego będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.,

* środków europejskich jakie Wnioskodawca otrzymał będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p.

Wobec powyższego, skoro dofinansowanie otrzymane przez Spółkę dotyczące projektu nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., to również nie będzie miał zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 u.p.d.o.p., na podstawie którego zwolnione są odsetki od tych środków lokowane na bankowych rachunkach terminowych.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 24 u.p.d.o.p. jest ściśle skorelowana z możliwością skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. Skoro zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., nie znajduje zastosowania w przypadku dofinansowania projektu otrzymanego przez Wnioskodawcę, to przychody z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie dofinansowania projektu nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 u.p.d.o.p.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej tego zwolnienia - jest nieprawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl