IBPBI/2/423-855/14/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-855/14/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom/akcjonariuszom, w zamian za aport udziałów Spółki A i akcji Spółki B - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom/akcjonariuszom, w zamian za aport udziałów Spółki A i akcji Spółki B.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terenie RP. Wspólnikami Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne - polscy rezydenci podatkowi. Wspólnicy Wnioskodawcy planują podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, które zostanie pokryte przez wniesienie udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej "Spółka A") oraz akcji w spółce akcyjnej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej "Spółka B").

Jeden ze wspólników Wnioskodawcy będzie wnosił należące do niego udziały w Spółce A (udziały tego wspólnika reprezentują ponad 50% praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A) oraz należące do niego akcje w Spółce B (akcje tego wspólnika reprezentują ponad 50% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B). Wspólnik ten przeniesienie swoje udziały w Spółce A oraz akcje w Spółce B na rzecz Wnioskodawcy jako pierwszy, a wskutek ich otrzymania Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość na zgromadzeniu wspólników Spółki A oraz na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B. Drugi ze wspólników będzie wnosił należące do niego udziały w Spółce A oraz należące do niego akcje w Spółce B. Wspólnik ten przeniesienie swoje udziały w Spółce A oraz akcje w Spółce B na rzecz Wnioskodawcy jako drugi, a wskutek ich otrzymania Wnioskodawca powiększy posiadaną już bezwzględną większość na zgromadzeniu wspólników Spółki A oraz na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B o kolejne udziały i akcje. Z transakcją nie będzie związana żadna zapłata w gotówce.

Po dokonaniu przedstawionych wyżej operacji Wnioskodawca może sprzedać udziały w Spółce A oraz akcje w Spółce B.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zdaniem Wnioskodawcy, cytowany wyżej przepis będzie miał zastosowanie do opisanej wyżej transakcji wniesienia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Wnioskodawcy, bowiem transakcja ta stanowić będzie wymianę udziałów.

W konsekwencji, do sprzedaży udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane - są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2011 r. o sygn. IPPB3/423-801/11-2/AG, w której organ potwierdził stanowisko podatnika, że regulacja jednoznacznie potwierdza ekonomiczny charakter wydania udziałów własnych Spółki Udziałowcom (w zamian za udziały w Spółce Zbywanej) (...) Wskazać bowiem należy, że faktycznym wydatkiem ponoszonym przez Spółkę w celu uzyskania przedmiotowego wkładu niepieniężnego będzie wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów objętych w Spółce Zbywanej będzie wartość nominalna udziałów własnych wydanych przez Spółkę Udziałowcom w zamian za otrzymany uprzednio wkład niepieniężny w postaci zbywanych udziałów.

Podsumowując, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B w wysokości równowartości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych w ramach operacji wymiany udziałów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, w tym przykładowo:

* w interpretacji indywidualnej wydanej 11 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG),

* w interpretacji indywidualnej wydanej 3 grudnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-412/13-3/PR),

* w interpretacji indywidualnej wydanej 6 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-427/14-2/MS1),

* w interpretacji indywidualnej wydanej 23 maja 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-230/14/SD).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl