IBPBI/2/423-853/13/SD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-853/13/SD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-853/13/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki Zależnej w spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy, jako przyszłego wspólnika spółki osobowej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki Zależnej w spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy, jako przyszłego wspólnika spółki osobowej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką z o.o. z siedzibą na terytorium Polski będzie udziałowcem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka Zależna"), która to Spółka Zależna następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową (jawną lub komandytową). W momencie przekształcenia majątek Spółki Zależnej stanie się majątkiem spółki osobowej. Dodatkowo, zgodnie z przewidywaniami, na moment przekształcenia w Spółce Zależnej na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tekst jedn.: np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. W momencie przekształcenia Spółka Zależna może jednak posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki Zależnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) po stronie Wnioskodawcy, jako przyszłego wspólnika spółki osobowej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) nie będzie po stronie Wnioskodawcy, który stanie się wspólnikiem spółki osobowej, prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p., o ile majątek Spółki w momencie przekształcenia w spółkę osobową, nie będzie obejmował zysków niepodzielonych.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, a przychód z tego tytułu określa się, po stronie wspólników spółki przekształcanej na dzień przekształcenia.

Jak wskazano w opisie analizowanego zdarzenia przyszłego, w skład majątku Spółki Zależnej (spółki kapitałowej) nie będą na moment przekształcenia wchodzić żadne niepodzielone zyski z lat ubiegłych, które zostałyby wcześniej przekazane na kapitał zapasowy (lub inny kapitał). Nie wystąpi zatem w analizowanym przypadku, dyskusyjna w praktyce kwestia, czy o niepodzielonym zysku można mówić w sytuacji, w której zysk został podzielony zgodnie z umową spółki lub uchwałą podjętą przez odpowiednie organy spółki, niezależnie od sposobu podziału zysku, tj. przekazania na kapitały spółki, czy też wypłaty na rzecz wspólników.

Z tego też względu przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., nie znajdzie w tym wypadku zastosowania, zatem przekształcenie Spółki w spółkę osobową nie będzie się wiązać dla wspólników Spółki Zależnej z powstaniem jakiegokolwiek przychodu opodatkowanego p.d.o.p., o ile na moment przekształcenia nie wystąpią zyski bieżące. Wnioskodawca wskazuje bowiem, że w przypadku gdyby Spółka Zależna, w momencie przekształcenia jej w spółkę osobową, posiadała zyski bieżące, tj. wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia, wówczas, zdaniem Wnioskodawcy, wyłącznie te zyski będą podlegały opodatkowaniu na moment przekształcenia po stronie wspólników Spółki Zależnej, a zatem wyłącznie w tym zakresie powstałby po stronie Spółki, jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązek pobrania i zapłaty podatku dochodowego, gdyż takie zyski bieżące (tekst jedn.: osiągnięte od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia) będą się mieścić w kategorii zysków niepodzielonych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. W rezultacie, przepis art. 26 ust. 6 ustawy o p.d.o.p., znajdzie zastosowanie w przypadku spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia w analizowanym zdarzeniu przyszłym wyłącznie w przypadku, w którym Wnioskodawca będzie posiadał zyski wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że pogląd, iż w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobowa przychód podatkowy powstaje wyłącznie w zakresie wartości zysków niepodzielonych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 października 2012 r., Znak: ILPB4/423-245/12-5/MC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej "k.s.h.").

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (§ 2 ww. artykułu). Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.).

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika, iż przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Jednocześnie, zauważyć należy, iż pod pojęciem "niepodzielonych zysków", użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., należy rozumieć wartość niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej.

Kwestia powstania po stronie podatnika dochody (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej, której jest wspólnikiem, w spółkę osobową jest uzależniona od istnienia - na moment przekształcenia - niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.

Z przedstawionego we wniosku opisy zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie udziałowcem Spółki Zależnej, która to Spółka następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową (jawną lub komandytową). Zgodnie z przewidywaniami, na moment przekształcenia w Spółce Zależnej na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tekst jedn.: np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. W momencie przekształcenia Spółka Zależna może jednak posiadać zyski bieżące, tj. wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

Odnosząc zaprezentowane na wstępie regulacje prawne do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż na dzień przekształcenia Spółki w spółkę osobową, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., w wysokości niepodzielonego zysku dotyczącego jedynie roku, w którym nastąpi przedmiotowe przekształcenie (w przypadku jeżeli zysk taki wystąpi).

Reasumując, stanowisko Spółki, iż przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) nie będzie po stronie Wnioskodawcy, który stanie się wspólnikiem spółki osobowej, prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p., o ile majątek Spółki w momencie przekształcenia w spółkę osobową, nie będzie obejmował zysków niepodzielonych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl