IBPBI/2/423-839/13/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-839/13/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-839/13/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód organizacji pożytku publicznego wydatkowany na odsetki umowne naliczone przez kontrahenta za zwłokę w zapłacie za usługi i towary jest zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód organizacji pożytku publicznego wydatkowany na odsetki umowne naliczone przez kontrahenta za zwłokę w zapłacie za usługi i towary jest zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem mającym status Organizacji Pożytku Publicznego. Swoją działalność statutową prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując cele wykazane w art. 5 Statutu Fundacji, tj.: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu, działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

W zakresie wskazanych powyżej celów działalności statutowej Fundacja ponosi wydatki na zakup usług, towarów, materiałów, związanych z tą działalnością, które kwalifikuje jako koszty uzyskania, i przy ustalaniu dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") odejmuje od uzyskanych przychodów statutowych pożytku publicznego. Zdarzyło się że Fundacja uregulowała z opóźnieniem zapłatę za usługi pocztowe, usługi dostawy gazu i usługi dostawy energii elektrycznej. Wszystkie wymienione usługi były związane z działalnością statutową pożytku publicznego. Fundacja musiała zapłacić naliczone odsetki za zwłokę zgodnie z notami obciążeniowymi wystawionymi przez wymienionych powyżej Kontrahentów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód organizacji pożytku publicznego wydatkowany na odsetki umowne, naliczone przez kontrahenta za zwłokę w zapłacie za usługi i towary zgodnie z art. 481 k.c., jest zwolniony z art. 6c (winno być art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. Pierwszy z nich wymaga, by jednostka była organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, drugi zaś by dochód przeznaczony był na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jeśli więc podatnik jest organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jak wskazuje stan faktyczny przedstawiony we wniosku), wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

W zaistniałym stanie faktycznym Fundacja zapłaciła odsetki umowne naliczone przez kontrahentów za nieterminową zapłatę za usługi. Możliwość żądania przez wierzyciela od dłużnika zapłaty odsetek umownych w przypadku zwłoki tego dłużnika w uregulowaniu jego zobowiązania pieniężnego przewidują przepisy art. 481 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Przepis ten stanowi że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Stąd na mocy tego przepisu wyłączono z kosztów uzyskania przychodów jedynie naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Wobec tego przedmiotowe odsetki zdaniem Wnioskodawcy, można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów.

Drugim warunkiem którego spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. jest aby dochód przeznaczony był na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Fundacji, zapłacenie odsetek umownych od nieterminowo uregulowanych opłat pocztowych, gazowych i za energię elektryczną, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Fundację statutową działalnością pożytku publicznego stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, a w związku z tym równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl