IBPBI/2/423-822/10/BG - Wartość początkowa składników majątku wniesionych aportem przez spółkę osobową.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-822/10/BG Wartość początkowa składników majątku wniesionych aportem przez spółkę osobową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 22 czerwca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej wniesionych do Spółki w formie aportu składników majątkowych wchodzących w skład nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej wniesionych do Spółki w formie aportu składników majątkowych wchodzących w skład nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Komandytowa jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem znajdujących się na nim budynków i budowli (prawo wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle dalej określane są łącznie jako "nieruchomość"). Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Komandytariuszami Spółki Komandytowej są: inna niż Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, natomiast komplementariuszem jest Spółka Komandytowa.

Spółka Komandytowa planuje wniesienie nieruchomości do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny. Aport będzie wniesiony według wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych Spółki Komandytowej, która to wartość jest jednocześnie wartością rynkową. W zamian za powyższy aport Spółka Komandytowa obejmie udziały Wnioskodawcy o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonej aportem nieruchomości. Nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną wydanych udziałów (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej opisanych w stanie faktycznym składników majątkowych wchodzących w skład nieruchomości wniesionej do Wnioskodawcy tytułem aportu.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 12 ustawy o p.d.o.p., przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Z zestawienia przepisów art. 16g ust. 1 pkt 4 oraz art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy o p.d.o.p. wynika, że wartość początkową nabytych w drodze aportu poszczególnych składników majątkowych, wchodzących w skład nieruchomości, stanowi ich wartość ustalona przez Wnioskodawcę na dzień wniesienia wkładu, która to wartość nie może być jednak wyższa od ich wartości rynkowej. Możliwe jest zatem ustalenie przez Wnioskodawcę tejże wartości początkowej według wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych tytułem aportu albo według wartości niższej od rynkowej - według wyboru Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Powyższa regulacja normuje sytuację nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Z treści tego przepisu wynika, że ustalona przez podatnika na dzień wniesienia wkładu, wartość początkowa poszczególnych składników majątku nie może być wyższa od ich wartości rynkowej.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 16g ust. 12 ustawy o p.d.o.p. przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka Komandytowa planuje wniesienie nieruchomości do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny. Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Aport będzie wniesiony według wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych Spółki Komandytowej, która to wartość jest jednocześnie wartością rynkową.

Biorąc pod uwagę powyższe, wartość początkową składników majątku, które zostaną wniesione w formie aportu przez Spółkę komandytową do Wnioskodawcy, stanowić będzie stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. ich wartość określona na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena wartości nieruchomości wynikającej z ksiąg rachunkowych Spółki Komandytowej, która jak wskazano we wniosku jest "jednocześnie wartością rynkową".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl