IBPBI/2/423-81/10/AP - Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów spółki z o.o. kosztów niemających pokrycia w przychodach z usług publicznych, związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-81/10/AP Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów spółki z o.o. kosztów niemających pokrycia w przychodach z usług publicznych, związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy niemające pokrycia w przychodach z usług publicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy niemające pokrycia w przychodach z usług publicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę z jej 100% udziałem, powołaną do wykonywania zadań własnych Gminy określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Spółka świadczy głównie odpłatne usługi komunalne w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także szereg usług publicznych dla realizacji, których została powołana. Wykonywanie pewnych zadań własnych Gminy jest deficytowe i generuje straty. Są to świadczone na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych usługi wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 12 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegające na utrzymaniu gminnych dróg i placów, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewiania oraz cmentarzy gminnych. Usługi te są deficytowe jednakże konieczne do wykonywania na rzecz społeczności lokalnej. Stosownie do zapisu zawartego w paragrafie 13 aktu założycielskiego Spółki "wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała zgromadzenia wspólników".

Jedyny wspólnik - Gmina zamierza dofinansować działalność Spółki w formie miesięcznych dopłat do kapitału do wysokości 2% udziałów, przeznaczonych na kompensaty Spółce kosztów nieznajdujących pokrycia w należnościach Spółki z tytułu usług publicznych świadczonych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych. W akcie założycielskim Spółki wprowadzone zostaną stosowne zmiany poprzez dopisanie zobowiązania Gminy jako wspólnika do wnoszenia miesięcznych dopłat do następujących usług publicznych świadczonych przez Spółkę na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych: utrzymanie i konserwacja zieleni nieurządzonej, utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej, uporządkowanie niezagospodarowanych terenów zieleni, likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych, prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, utrzymania placu postojowego, utrzymanie szaletów miejskich, obsługa strefy płatnego parkowania, utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy, utrzymania przystanków, utrzymania czystości na terenie cmentarza komunalnego, utrzymania pasów drogowych i konserwacji zieleni przydrożnej przy drogach gminnych, konserwacja rowów melioracyjnych, oznakowanie osiedli i sołectw, oznakowanie dróg gminnych, utrzymanie oznakowania i montaż progów zwalniających, nadzór nad zapewnieniem ciągłej bezawaryjnej pracy obiektów odwadniających, utrzymanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych, remontów i bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych (studni kopanych, fontann i innych), uporządkowanie cieków wodnych.

Wysokość dopłat w poszczególnych miesiącach będzie ustalana uchwałami zgromadzenia wspólników. Uchwały te będą wiązać wysokość dopłat z konkretną usługą. Wnoszenie dopłat dokonywane będzie w trybie i na zasadach określonych w art. 177-179 kodeksu spółek handlowych. Kwoty dopłat odnoszone będą w księgach rachunkowych Spółki na zwiększenie kapitału rezerwowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy niemające pokrycia w przychodach z usług publicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Spółka ustali łączny dochód/stratę podatkową z całokształtu działalności. Koszty działalności Spółki obejmującej zarówno odpłatne usługi komunalne jak i inne usługi polegające na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej (szczegółowo wymienione w opisie) będą pokrywane z uzyskiwanych przez Spółkę przychodów, a ewentualne nadwyżki kosztów nad przychodami zostaną skompensowane dopłatami wspólnika do kapitału.

Zdaniem podatnika koszty ponoszone w związku z wykonywaniem przedmiotu działalności Spółki obejmującego zadania własne Gminy w sferze usług publicznych, w tym usługi nieprzynoszące bezpośrednio przychodów, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych, za wyjątkiem wydatków wymienionych w katalogu negatywnym w art. 16 ustawy. Spółka nie osiąga dochodów ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku dochodowego, w związku z czym do kosztów uzyskania przychodów nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 i 2a ustawy dotyczące podziału tych kosztów na przypadające na działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.

W świetle powyższego koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy, niemające pokrycia w przychodach z usług publicznych, będą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka została utworzona przez Gminę, która jest jej jedynym udziałowcem, w celu wykonywania zadań własnych Gminy określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Spółka świadczy głównie odpłatne usługi komunalne, a także szereg usług publicznych. Charakterystyczną cechą zadań własnych gminy, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zatem, Spółka realizując te zadania nie jest nastawiona na osiągnięcie maksymalnych zysków, lecz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ceny za usługi komunalne kalkulowane są zazwyczaj na takim poziomie, który często wystarcza jedynie na pokrycie wydatków bieżących. Jednocześnie wskazać należy, iż z uwagi na charakter powyższych usług i ich cel nieuzasadnione byłoby przypisywanie oddzielnie poszczególnych kosztów do każdego z ich rodzajów z osobna, konsekwencją czego mogłoby być pomijanie kosztów związanych z usługami, które ze swej istoty nie są "dochodowe".

Spółka ponosi wydatki związane ze świadczonymi usługami komunalnymi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, usług polegających na utrzymaniu gminnych dróg i placów, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewiania oraz cmentarzy gminnych. Stwierdzić należy, iż wydatki te nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te mają charakter kosztów ogólnych, związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W związku z tym, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać zatem należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl