Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-79/14/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 stycznia 2014 r.), uzupełnionym 1 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek od obligacji korporacyjnych, przeznaczonych w całości na działalność statutową Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek od obligacji korporacyjnych, przeznaczonych w całości na działalność statutową Wnioskodawcy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 marca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-79/14/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 1 kwietnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Związek Zawodowy w 2010 r. sprzedał Ośrodek Wypoczynkowy w X. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zostały ulokowane na bankowej lokacie terminowej. Uzyskane od lokat odsetki przeznaczane były na cele statutowe. W związku z obniżającym się oprocentowaniem lokat Zarząd Związku podjął decyzję o zakupie za kwotę 337.000 zł obligacji korporacyjnych Y. Zakupu dokonano za pośrednictwem Domu Maklerskiego S.A.; tym samym uległa zmniejszeniu kwota bankowej lokaty terminowej. Oprocentowanie zakupionych obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4.0 p.p. Zarząd Spółki Y. dokonał przydziału obligacji 6 grudnia 2013 r. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. W uzupełnieniu wniosku z 27 marca 2014 r. wskazano, że po raz pierwszy Wnioskodawca uzyskał odsetki od zakupionych obligacji 6 marca 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Związku Zawodowego uzyskany z odsetek od obligacji korporacyjnych, przeznaczony w całości na działalność statutową, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z odsetek podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na jego przeznaczenie na cele statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż tut. Organ dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy odniósł się do treści wniosku przedstawionej ostatecznie w jego uzupełnieniu z 27 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.") stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie ustawy wymienionej na wstępie niniejszego uzasadnienia, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Artykuł 17 ust. 1b u.p.d.o.p. stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. sprzedał Ośrodek Wypoczynkowy w X. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zostały ulokowane na bankowej lokacie terminowej. Uzyskane od lokat odsetki przeznaczone były na cele statutowe. W związku z obniżającym się oprocentowaniem lokat Wnioskodawca podjął decyzję o zakupie za kwotę 337.000 zł obligacji korporacyjnych Y. Zarząd Spółki Y. dokonał przydziału obligacji 6 grudnia 2013 r. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Po raz pierwszy Wnioskodawca uzyskał odsetki od zakupionych obligacji 6 marca 2014 r.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskane z tytułu ww. odsetek są przychodem podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, przez organizacje wymienione w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. jest przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanych dochodów na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W oparciu zatem o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że Związek (Wnioskodawca) przeznaczając i wydatkując uzyskiwane odsetki od zakupionych obligacji na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p.

Stanowisko Związku jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl