Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-7/14/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 października 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2013 r.), uzupełnionym 17 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, jaką datę należy przyjąć za datę "otrzymania dotacji" (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, jaką datę należy przyjąć za datę "otrzymania dotacji". Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1442/13/AK, IBPBI/2/423-1443/13/AK, IBPBI/2/423-7/14/AK wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 17 stycznia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka 17 lipca 2012 r. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu B2B realizowanego przez Spółkę w ramach działania 8.2. Na podstawie zawartej umowy przyznano Spółce dofinansowanie do zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyszczególnionych w umowie. Realizacja projektu jest podzielona na kolejne etapy. Wypłata przyznanego dofinansowania jest dokonywana w formie jednorazowej zaliczki oraz po zakończeniu każdego z etapów projektu, po złożeniu przez Spółkę wymaganej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) weryfikacji tej dokumentacji.

W wyniku weryfikacji, która trwa kilka miesięcy RIF akceptuje lub odmawia akceptacji złożonego wniosku o płatność, może także wyłączyć z dofinansowania część tych wydatków, które uzna za niekwalifikowane (niezgodne z założeniami projektu). W przypadku, gdy Spółka nie zgadza się z decyzją RIF może złożyć odwołanie i wówczas postępowanie ulega dalszemu przedłużeniu.

Procedura ta sprawia, że faktyczna kwota uzyskanego przez Spółkę dofinansowania do zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest znana najwcześniej dopiero w momencie otrzymania przez Spółkę wpłaty dofinansowania na jej konto bankowe, a sposób jej rozliczenia na poszczególne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jest znany najwcześniej w chwili otrzymania pisemnej decyzji wydanej przez RIF.

Przykład rozliczenia Etapu I:

1. Przyjęcie do używania środka trwałego: 15 października 2012 r.

2. Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego: 1 listopada 2012 r.

3. Data złożenia wniosku o płatność: 27 listopada 2012 r.

4. Otrzymane dofinansowanie: 21 lutego 2013 r. (pierwsza część)

5. Otrzymane dofinansowanie: 25 lutego 2013 r. (druga część)

6. Data wydania decyzji RIF o kwocie przyznanego do danego środka trwałego dofinansowania - 5 marca 2013 r.

Przykład rozliczenia Etapu II:

1. Przyjęcie do używania wartości niematerialnych i prawnych: 18 stycznia 2013 r. oraz 31 stycznia 2013 r.

2. Rozpoczęcie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych: 1 lutego 2013 r.

3. Data złożenia wniosku o płatność: 26 lutego 2013 r.

4. Otrzymane dofinansowanie: 5 lipca 2013 r. (pierwsza część)

5. Otrzymane dofinansowanie: 11 lipca 2013 r. (druga część)

6. Data decyzji RIF o kwocie przyznanego do wartości niematerialnej i prawnej dofinansowania oraz o uznaniu rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki - 9 sierpnia 2013 r.

7. Odwołanie od decyzji RIF złożone przez Spółkę - 26 sierpnia 2013 r.

8. Otrzymana dopłata do dofinansowania: 10 października 2013 r. (pierwsza część)

9. Otrzymana dopłata do dofinansowania: 18 października 2013 r. (druga część)

10. Na dzień niniejszego zapytania - brak decyzji RIF o kwocie przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką datę należy przyjąć za datę "otrzymania dotacji" w przypadku otrzymania zaliczki na dotację przed przyjęciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania zaliczki o "zwrocie" wydatku można mówić dopiero w momencie powiązania kwoty poniesionego wydatku z kwotą otrzymanej wcześniej zaliczki. W przypadku przedmiotowej umowy o dofinansowanie powiązanie to następuje w chwili wydania decyzji przez RIF o uznaniu kwoty rozliczenia zaliczki. Tak więc za datę "otrzymania" dotacji w przypadku zaliczki należy uznać datę decyzji RIF akceptującą jej rozliczenie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p.).

Na podstawie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną - przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika.

Na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury, albo

2.

uregulowania należności.

Zatem przychód powstaje - co do zasady - w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi.

Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Artykuł 12 ust. 3c u.p.d.o.p. stanowi, że jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się zgodnie ust. 3d odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

W myśl art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p., w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3 do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że otrzymana przez Spółkę dotacja, co do zasady, stanowi przychód podatkowy w chwili faktycznego otrzymania środków finansowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Na marginesie należy zauważyć, że dotacja ta może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52 u.p.d.o.p. - w zależności od źródła pochodzenia środków na dofinansowanie projektu. Zaznaczyć należy, że kwesta ta nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli dotacja wypłacana jest w częściach to dniem otrzymania dotacji, a tym samym dniem (momentem) powstania przychodu, są poszczególne dni, w których środki pieniężne wpływają na konto bankowe Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl