IBPBI/2/423-691/12/BG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-691/12/BG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 11 czerwca 2012 r.), uzupełnionym w dniach 29 sierpnia 2012 r. i 17 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z dnia 21 sierpnia 2012 r. i 6 września 2012 r. Znak IBPBI/2/423-691/12/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniach 29 sierpnia 2012 r. i 17 września 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z późn. zm. w zakresie prawa europejskiego zakłady pracy zobowiązane są do organizacji przetargów na ubezpieczenia grupowe. Z obowiązku tego zostały wyłączone związki zawodowe, tym samym mogą stać się stroną w zawieranych umowach ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczające na życie grupowo pracowników zakładów pracy, wypłacają związkom zawodowym prowizje. Uchwałą zarządów organizacji środki te w całości przeznaczane są na cele statutowe z zastrzeżeniem, że nie mogą być przeznaczane na wynagrodzenia. Prowizja ta wpływa na konto związków zawodowych w poszczególnych jednostkach, jest księgowana jako pozostałe przychody z działalności statutowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowizja z tytułu bycia stroną w zawartych umowach na ubezpieczenia grupowe pracowników jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy przeznaczona na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 39, 40 i 42 - 46 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko wynikające z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 17 września 2012 r.), wpływająca prowizja z tytułu bycia stroną w zawartych umowach na ubezpieczenia grupowe pracowników jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczona na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 39, 40 i 42-46. Prowizja ta jest przeznaczona wyłącznie na cele statutowe (na zakup związany z bezpieczeństwem i higieną pracy), zgodnie ze Statutem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rozdziale II "Cele i zasady działania związku" - § 6 pkt 1 ust. b "Zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie ustawy wymienionej na wstępie niniejszego uzasadnienia, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Artykuł 17 ust. 1b u.p.d.o.p. stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż firmy ubezpieczające na życie grupowo pracowników zakładów pracy, wypłacają związkom zawodowym prowizje. Uchwałą zarządów organizacji środki te w całości przeznaczane są na cele statutowe z zastrzeżeniem, że nie mogą być przeznaczane na wynagrodzenia.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskane z tytułu ww. prowizji są przychodem podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Jednakże w sytuacji gdy Wnioskodawca, dochód osiągnięty w wyniku ich uzyskania przeznacza na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, dochód ten wolny jest od podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. w związku z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym stanie faktycznym dochód uzyskany z tytułu prowizji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania jest prawidłowe.

Z uwagi na to, iż w przedstawionym stanie faktycznym osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p., to powołane przez Niego pozostałe przepisy tj. art. 17 ust. 1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 40 i 42 - 46 u.p.d.o.p. nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl