IBPBI/2/423-68/10/MS - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z roku 2009 składek z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej, opłaconych przez płatnika w roku 2010.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-68/10/MS Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z roku 2009 składek z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej, opłaconych przez płatnika w roku 2010.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej wypłaconej pracownikom do dnia 10 stycznia 2010 r., w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacone przez Spółkę do dnia 15 stycznia 2010 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej wypłaconej pracownikom do dnia 10 stycznia 2010 r., w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacone przez Spółkę do dnia 15 stycznia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka za każdy rok obrotowy wypłaca pracownikom dodatkową premię roczną tzw. 14-tą pensję zaliczoną w ciężar kosztów danego roku. Wypłata dokonywana jest po zakończeniu roku obrotowego, zwyczajowo do 10 lutego następnego roku, po roku obrotowym którego dotyczy. Zasady tworzenia i wypłaty dodatkowej premii rocznej tzw. 14-tej pensji wynikają z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki.

Zgodnie z nim dodatkową premię roczną wypłaca się wszystkim pracownikom zatrudnionym nie krócej niż jeden pełny miesiąc w roku kalendarzowym, za który nagroda jest wypłacana. Bazą do wyliczenia dodatkowej premii rocznej jest średniomiesięczny zarobek pracownika osiągnięty w okresie pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego lub w przypadku braku możliwości ustalenia średniej płacy z pierwszego półrocza bazę stanowi wynagrodzenie z okresu przepracowanego w drugim półroczu - pomnożony przez określony w Układzie współczynnik. Ponadto określone są też przypadki w jakich pracownik traci prawo do premii w całości lub części.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie precyzuje w jakim terminie dodatkowa premia roczna ma zostać wypłacona.

Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Pracy obowiązującym w Spółce wynagrodzenie miesięczne za przeprowadzony miesiąc pracownicy otrzymują raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy składki z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej wypłaconej pracownikom do dnia 10 stycznia 2010 r., w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacone przez Spółkę do dnia 15 stycznia 2010 r. będą kosztem uzyskania przychodów roku 2009... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone - z tytułu należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Ponieważ termin wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia jest ustalony w Zakładowym Regulaminie Pracy do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, to składki w części finansowanej przez płatnika składek z tytułu wypłaty dodatkowej premii rocznej za rok 2009, dokonywanej do dnia 10 stycznia 2010 r. opłacone do dnia 15 stycznia 2010 r. będą stanowiły koszt uzyskania przychodów roku 2009.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania Nr 1 została wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl