Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-63/10/MO
Skutki podatkowe otrzymania dotacji ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 stycznia 2010 r.), uzupełnionym faksem w dniu 29 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 19 marca 2010 r., znak: IBPBI/2/423-63/10/MO wezwano do ich uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony faksem w dniu 29 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka 24 września 2009 r. zawarła z instytucją wdrażającą, Urzędem Pracy, umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia). Projekt jest skierowany do kobiet, które chcą otworzyć własna działalność gospodarczą.

Celem ww. projektu jest powstanie nowych miejsc pracy dla właściciela i jego potencjalnych pracowników, co w konsekwencji ma przyczynić się do spadku bezrobocia i rozwoju gospodarczego na rynku lokalnym. Spółka realizując ww. projekt będzie ponosiła różnego rodzaju koszty (m.in. koszty wynagrodzeń, koszty ogłoszeń informacyjno-promujących projekt w prasie, koszty rozmów telefonicznych, koszty materiałów biurowych, zakup mebli do wyposażenia biura, zakup notebooka), które w całości finansowane będą ze środków przeznaczonych na realizację projektu. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż środki na realizację projektu będą przekazane na rachunek Spółki transzami w 2010 r. (w 2009 r. Spółka nie otrzymała środków pieniężnych). Ww. środki będą pochodzić w 85 % ze środków unijnych, a w 15 % z budżetu państwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki i koszty sfinansowane w całości z dotacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, przy jednoczesnym podejściu, iż otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, dochód otrzymany w formie dotacji jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, wydatki i koszty sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p."), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Dotacje otrzymywane przez podatników spełniają co do zasady warunek uznania ich za przychód.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka zwarła z Instytucją Wdrażającą - Urzędem Pracy - umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego. Środki na realizację projektu będą przekazane na rachunek Spółki transzami w 2010 r. Wyżej wymienione środki będą pochodzić w 85 % ze środków unijnych, a w 15 % z budżetu państwa.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Przepisem art. 17 pkt 4 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do art. 17 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., dodany zostały pkt 52 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 210, str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 310, str. 1).

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym na podstawie art. 206 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Ww. umowa powinna określać w szczególności:

1.

opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;

2.

harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału;

3.

wysokość przyznanych środków;

4.

zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania;

5.

termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek;

6.

formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy;

7.

warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji projektu;

8.

warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cyt. wyżej art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem w odniesieniu do środków jakie otrzyma Spółka na dofinansowanie projektu pochodzących ze środków unijnych, należy stwierdzić, iż będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego część środków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Spółki będzie pochodziła ze środków budżetu państwa.

W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacje celowe są to m.in. środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając powyższe na uwadze środki, które otrzyma Spółka w formie dotacji celowej będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż środki które Spółka jako beneficjent otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p., natomiast środki otrzymane z budżetu państwa są wolne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p. Jednocześnie wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z ww. dochodów (przychodów) nie będą kosztem uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o p.d.o.p.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl