IBPBI/2/423-626/10/MO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-626/10/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego ulokowanych na terminowych lokatach bankowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego ulokowanych na terminowych lokatach bankowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 8 czerwca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-626/10/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 23 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka działa m.in. w branży szkoleń e-learningowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem CIT.

Na projekt dotyczący świadczenia usług e-learningowych Spółka otrzymała dotację pochodzącą ze środków bezzwrotnej pomocy UE w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Przekazanie środków będzie dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na rzecz podmiotu, któremu służyć będzie ta pomoc, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z umową o dofinansowanie 85% kwoty dotacji pochodzić będzie ze środków UE (bezzwrotna pomoc zagraniczna), a 15% z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Dotacja będzie wypłacana w transzach. Spółka zamierza wypłacane transze dzielić w stosunku 85% do 15% i część dotacji równą kwocie pochodzącej ze środków UE lokować na terminowych rachunkach bankowych.

W uzupełnieniu Spółka wskazała, iż środki na realizację projektu zostały lub będą przekazywane od 2010 r. Przedmiotowe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% są (będą) wypłacone przez Bank a w 15% przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od środków bezzwrotnej pomocy uzyskanych w formie dotacji w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w części, w jakiej te środki pochodzą z budżetu UE), lokowanych na bankowych rachunkach terminowych, są wolne od podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o CIT w związku z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki, środki przekazywane jej w formie dotacji w ramach działania 8.1 POIG, zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, w 85% pochodzą ze środków europejskich. Dochody z dotacji stanowią bezzwrotną pomoc zagraniczną ze środków UE. Przekazywanie tych środków, zgodnie z umową o dofinansowanie, jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Środki, które Spółka otrzyma, w części, w jakiej będą to środki z UE, spełniają zatem przesłanki art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT. W konsekwencji, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o CIT, odsetki od tych środków, które Spółka ulokuje na terminowych rachunkach bankowych, będą wolne od podatku CIT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Dotacje otrzymywane przez podatników spełniają co do zasady warunek uznania ich za przychód.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

W niniejszej sprawie dla ustalenia czy odsetki od środków pochodzących z budżetu UE lokowanych przez Spółkę na bankowych rachunkach terminowych będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o p.d.o.p., w pierwszej kolejności istotnym będzie ustalenie czy uzyskane przez Spółkę środki są tymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na postawie powyższego przepisu (art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o p.d.o.p.) istotne jest określenie źródła, z którego Wnioskodawca otrzymuje dotację. Warunkiem jest otrzymanie dotacji bezpośrednio z zagranicy lub od podmiotu krajowego upoważnionego do ich rozdzielania.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka otrzymała dotację pochodzącą ze środków bezzwrotnej pomocy UE w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Środki na realizację projektu zostały lub będą przekazywane od 2010 r. Wypłacane są one w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Bank a w 15% przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przepisem art. 17 pkt 4 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do art. 17 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., dodany zostały pkt 52, który wszedł w życie od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b, tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym na podstawie art. 206 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cyt. wyżej art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem w odniesieniu do środków jakie otrzyma Spółka na dofinansowanie projektu pochodzących ze środków unijnych, należy stwierdzić, iż będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p.

Jak wskazano powyżej otrzymane przez Spółkę środki finansowe z Europejskiego Funduszu Regionalnego nie są objęte zakresem przedmiotowym zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o p.d.o.p., a zatem odsetki od tych środków ulokowanych na bankowych rachunkach terminowych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o p.d.o.p.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl