IBPBI/2/423-584/14/MS, Ustalenie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na spłatę pożyczki wraz... - OpenLEX

IBPBI/2/423-584/14/MS - Ustalenie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na spłatę pożyczki wraz odsetkami, zaciągniętej w celu przeprowadzenia inwestycji w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-584/14/MS Ustalenie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na spłatę pożyczki wraz odsetkami, zaciągniętej w celu przeprowadzenia inwestycji w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na spłatę pożyczki wraz odsetkami, zaciągniętej w celu przeprowadzenia inwestycji w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na spłatę pożyczki wraz odsetkami, zaciągniętej w celu przeprowadzenia inwestycji w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Biblioteka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która była zaciągnięta na cele inwestycyjne. Inwestycja została sfinansowana dotacją od organizatora - Gminy, dotacją z WFOŚiGW, a pozostała część ww. pożyczką z WFOŚiGW, którą otrzymała w 2013 r. Raty pożyczki i odsetki Biblioteka spłaca obecnie z wypracowanych dochodów własnych. Biblioteka jest instytucją kultury, której dochody własne korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. W budynku, w którym została przeprowadzona inwestycja, Biblioteka prowadzi swoją działalność statutową.

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

Do podstawowych zadań Biblioteki zgodnie ze statutem należy:

1.

gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2.

pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy regionu,

3.

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

4.

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

5.

tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

6.

koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu,

7.

udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,

8.

organizowanie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego miasta i powiatu,

9.

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i powiatu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody Biblioteki, które są przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłacanie rat pożyczki i odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, Biblioteka jest instytucją kultury, której dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - gdyż celem statutowym jest działalność kulturalna, jednakże pod warunkiem, że zgodnie z art. 17 ust. 1b instytucja przeznaczy te dochody na cele kulturalne (statutowe), w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów. Zatem wydatki na spłatę rat za termomodernizację budynku Biblioteki oraz zapłatę odsetek od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały, zgodnie z ww. przepisem, poniesione na nabycie środków trwałych zarówno wtedy gdy są finansowane ze środków własnych, jak i wtedy gdy są finansowane z dotacji budżetowej. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku zwiększyło wartość początkową budynku, który podlega amortyzacji.

Zatem, w świetle powyższego, niezależnie od tego czy wydatki ponoszone na spłatę pożyczki i zapłatę odsetek są dokonywane ze środków własnych Biblioteki pochodzących z lat ubiegłych lub wpływów bieżących to jako wydatki na cele służące celom statutowym, tj. poprawienie funkcjonowania Biblioteki poprzez obniżenie kosztów jej utrzymania - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Biblioteką, która otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętą na cele inwestycyjne. Inwestycja została sfinansowana dotacją od organizatora - Gminy, dotacją z WFOŚiGW, a pozostała część ww. pożyczką. Raty pożyczki i odsetki Biblioteka spłaca obecnie z wypracowanych dochodów własnych. W budynku, w którym została przeprowadzona inwestycja, Biblioteka prowadzi swoją działalność statutową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, określanej w dalszej części skrótem "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak pewne ograniczenia.

Stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zatem, w świetle cytowanych przepisów wskazać należy, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby z niego skorzystać konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.,

* dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej, wymienione w tym przepisie,

* dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

* dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Należy wskazać, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, czy inne.

Wskazać należy, że użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów", nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Nie budzi żadnych wątpliwości, że ustawodawca dopuścił rozdzielenie w czasie "przeznaczenia" dochodu, przejawem którego jest jedynie zadeklarowanie zamiaru, od "wydatkowania" tego dochodu. Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub jego utraty ma natomiast zasadnicze znaczenie ocena, czy zarówno "przeznaczenie" jak i "wydatkowanie" nastąpiło "na cele określone w przepisach". Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu winna zatem charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Jak wskazuje Wnioskodawca, budynek, w którym została przeprowadzona inwestycja będzie wykorzystywany w działalności statutowej. Zatem dochód przeznaczony i wydatkowany na spłatę rat pożyczki wraz z odsetkami, z której sfinansowana została termomodernizacja budynku wykorzystywanego do prowadzenia działalności statutowej, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl