Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-544/14/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 maja 2014 r.), uzupełnionym 25 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* ustalenia czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej niepowstania przychodu - jest nieprawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-544/14/JD, IBPBI/2/423-545/14/JD, IBPBI/2/423-546/14/JD, IBPBI/2/423-547/14/JD, IBPP4/443-191/14/LG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 25 lipca 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, od 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest właścicielem znaku towarowego, objętego prawem ochronnym. Planuje wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodził m.in. znak towarowy (objęty prawami ochronnymi), do innej spółki komandytowo-akcyjnej (Spółka B) tytułem wkładu i objąć w zamian za ten wkład akcje. Spółka B została założona przed dniem 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy - rozpoczyna się 1 grudnia danego roku kalendarzowego i trwa do 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki B kończy się 30 listopada 2014 r., stąd do 30 listopada 2014 r. Spółka B nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca jest jedynym posiadaczem praw do znaku towarowego. Znak ten był do tej pory wykorzystywany w prowadzonej działalności, generując przychody. Nie został jednak wyceniony i nie był amortyzowany. Przed wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do Spółki B zostanie dokonana przez biegłego wycena wartości rynkowej wnoszonego wkładu, w tym szczególnie wycena znaku towarowego.

Wartość akcji objętych przez Wnioskodawcę w Spółce B będzie równa wartości rynkowej wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to wartość zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę. Następnie Spółka B planuje sprzedaż znaku towarowego (objętego prawami ochronnymi), wniesionego do niej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa po cenie rynkowej. Nabywcą będzie utworzona spółka jawna (Spółka C), w której jedynymi wspólnikami będą Wnioskodawca oraz Spółka B. Spółka B wniesie do Spółki C wkład pieniężny.

Spółka C, która nabędzie znak towarowy (objęty prawami ochronnymi), planuje udzielać licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez podmioty trzecie. Wnioskodawca będzie korzystał ze znaku towarowego w ramach odpłatnej licencji dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca jest i będzie w Spółce B jedynie akcjonariuszem.

W uzupełnieniu wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lipca 2014 r.), Spółka wyjaśniła, że licencja będzie stanowić dla Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną, będzie także wpisana do bilansu Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna. Licencja będzie więc nabytym przez Wnioskodawcę prawem majątkowym zaliczanym do aktywów trwałych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na potrzeby Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie do spółki osobowej (komandytowo-akcyjnej) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę praw do znaków towarowych tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy.

Jak wskazuje przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; (...). W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) akcje są obejmowane za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskując a contrario z ww. przepisu, należy wyprowadzić wniosek, że czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za akcje nie doprowadzi do powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna, do której Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w skład której będzie wchodził m.in. znak towarowy), nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; okoliczność ta stanowi element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z 8 listopada 2013 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej "ustawa zmieniająca"), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (...) przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, przepisy ustaw zmienianych, w tym ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: "ustawa CIT"), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Wyjątek od powyższej zasady ustanowiony został w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej (wchodzącym w życie 12 grudnia 2013 r.), w którym wskazano, że Spółka komandytowo-akcyjana, która:

a.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (tekst jedn.: po 12 grudnia 2013 r.), gdy jej rok obrotowy nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r., lub

b.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (po 12 grudnia 2013 r.)

jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok obrotowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Ze względu na fakt, że w Spółce komandytowo-akcyjnej, do której Wnioskodawca zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bieżący rok obrotowy rozpoczął się w trakcie 2013 r., ale przed 12 grudnia 2013 r., przepisy ustawy zmieniającej nie będą miały zastosowania w trakcie trwającego roku obrotowego tej Spółki, lecz dopiero począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po bieżącym roku obrotowym. W rezultacie, zagadnienie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z dokonaniem aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ww. Spółki, należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy CIT, bez uwzględniania zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przywołany wyżej przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, ze względu na fakt, że Spółka komandytowo-akcyjna nie jest ani spółką kapitałową.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, w którym w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej wskazano wprost, że do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Powyższe regulacje powodują, że do przychodów Spółki nie zaliczy się przychodów z tytułu wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki komandytowo-akcyjnej (tekst jedn.: Spółki nie posiadającej osobowości prawnej). W rezultacie, wniesienie przez Spółkę do Spółki komandytowo-akcyjnej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trakcie trwającego roku obrotowego Spółki komandytowo-akcyjnej, rozpoczętego przed wejściem w życie zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą, nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla Spółki w podatku CIT.

W świetle powyższego stanowisko Spółki w zakresie:

* ustalenia czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej niepowstania przychodu - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 - 6 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl