Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-537/14/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia daty z jaką S.K.A. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz do kiedy zastosowanie w odniesieniu do Wnioskodawcy będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia daty z jaką S.K.A. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz do kiedy zastosowanie w odniesieniu do Wnioskodawcy będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 kwietnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-146/14/PC, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 28 kwietnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki S.K.A.

S.K.A. została zawiązana w dniu 27 września 2013 r. W tym samym dniu został podpisany statut S.K.A. w wymaganej przepisami kodeksu spółek handlowych formie aktu notarialnego. Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 28 października 2013 r. S.K.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z zarejestrowanym Statutem S.K.A., rokiem obrotowym S.K.A. jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r. S.K.A. nie dokonywała zmian w zakresie określenia roku obrotowego.

Jedynym komplementariuszem S.K.A. jest spółka N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok obrotowy/podatkowy - zgodnie z zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym umową spółki - pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

S.K.A. prowadzi działalność gospodarczą i spodziewa się uzyskiwać w 2014 r. przychody, m.in. z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

W uzupełnieniu wniosku Spółka dodatkowo wskazała, że jedynym akcjonariuszem S.K.A. jest Wnioskodawca oraz, że w S.K.A. brak jest wspólników będących osobami fizycznymi. Komplementariuszem ww. Spółki jest bowiem N. sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Z jaką datą S.K.A. stała się lub stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych: czy już z dniem 1 stycznia 2014 r. czy dopiero z dniem 1 stycznia 2015 r.

2. Czy w odniesieniu do Wnioskodawcy w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. (włącznie) zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej.

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, S.K.A. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. nie zaś z dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem do dnia 31 grudnia 2014 r. (włącznie) do Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej (z zastrzeżeniem art. 6 ustawy zmieniającej).

Należy bowiem zauważyć, że przepisami ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387), spółki komandytowo-akcyjne począwszy (co do zasady) od dnia 1 stycznia 2014 r., stały się podatnikami podatku dochodowego od osób.

Jak wynika z jej art. 11, ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Co do zasady zatem ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem jej art. 4 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 12 grudnia 2013 r. (z uwagi na ogłoszenie ustawy zmieniającej w dniu 27 listopada 2013 r.).

Następnie wskazać należy, że w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej: "W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r."

Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej przyjęto w art. 4 ust. 2 tego aktu prawnego, stanowiącym, że: "Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

1.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego."

Jako, że przepis powyższy - jak już wspomniano - obowiązuje od dnia 12 grudnia 2013 r., nie znajdzie on zastosowania względem S.K.A. Jak wynika bowiem z opisu zawartego w pkt 68 niniejszego wniosku, Wnioskodawca został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 października 2013 r., tj. przed wejściem w życie ww. przepisu. Spółka nie dokonała również zmiany roku obrotowego.

Konfrontując zatem treść regulacji art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej należy przyjąć, że w przypadku S.K.A. pierwszy rok obrotowy (zgodnie z przyjętym Statutem) rozpoczął się w drugiej połowie 2013 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. Zatem pierwszym dniem roku obrotowego S.K.A, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie 1 stycznia 2015 r.

Zatem w odniesieniu do S.K.A. należy stosować przepisy ustawy zmieniającej dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r. W konsekwencji S.K.A. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych dopiero od 1 stycznia 2015 r.

Ad 2.

Przyjęcie powyższego prowadzi zaś do wniosku, że w odniesieniu do Wnioskodawcy do dnia 31 grudnia 2014 r., (włącznie) zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej (z zastrzeżeniem art. 6 ustawy zmieniającej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie - co do zasady - ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: "ustawa zmieniająca") spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "ska") nie była podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegały przychody wspólnika takiej spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), od 1 stycznia 2014 r. przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

1.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

W myśl art. 11 ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona dnia 27 listopada 2013 r., w związku z czym art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej wszedł w życie dnia 12 grudnia 2013 r.

Zatem, z dniem 1 stycznia 2014 r. ska - co do zasady - stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc ska - co do zasady - płacą podatek dochodowy tak jak spółki kapitałowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W myśl art. 3 ust. 1 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p., rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe (art. 8 ust. 3 u.p.d.o.p.). W świetle powyższych przepisów osoby prawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych do rozliczenia z tytułu podatku przyjmują rok kalendarzowy lub inny niż kalendarzowy rok podatkowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki S.K.A. S.K.A. została zawiązana w dniu 27 września 2013 r. W tym samym dniu został podpisany statut S.K.A. w wymaganej przepisami kodeksu spółek handlowych formie aktu notarialnego. Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Postanowieniem Sądu Rejonowego S.K.A. z dnia 28 października 2013 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z zarejestrowanym Statutem S.K.A., rokiem obrotowym S.K.A. jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r. S.K.A. nie dokonywała zmian w zakresie określenia roku obrotowego. Jedynym komplementariuszem S.K.A. jest spółka N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok obrotowy/podatkowy - zgodnie z zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym umową spółki - pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W uzupełnieniu wniosku Spółka dodatkowo wskazała, że jedynym akcjonariuszem N. sp. z o.o. jest Wnioskodawca oraz w S.K.A. brak jest wspólników będących osobami fizycznymi. Komplementariuszem ww. Spółki jest bowiem N. sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej. Zatem do 31grudnia 2014 r. S.K.A. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. S.K.A. zyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 r., a do tego dnia opodatkowaniu podlegać będą wspólnicy tej Spółki (będą uzyskiwać dochód z tytułu udziału w Spółce osobowej).

W konsekwencji powyższego, w odniesieniu do Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2014 r., (włącznie) zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nieuwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej (z zastrzeżeniem art. 6 ustawy zmieniającej).

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl