IBPBI/2/423-503/14/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-503/14/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką dominującą w Grupie, zajmującej się przede wszystkim wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej.

W latach 2009 - 2010 Spółka realizowała działania związane z procesem sprzedaży posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 z późn. zm.; dalej: "UKP").

Akcje oferowane w ramach oferty były przedmiotem:

a.

oferty publicznej, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski;

b.

oferty poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami Regulacji S (ang. Regulation S) wydatnej na podstawie amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r. z późn. zm. (ang. Securities Act of 1933, as amended), oraz

c.

oferty na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki na rzecz określonych kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified institutional buyers) zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i zgodnie z jej postanowieniami.

Oferta obejmowała wyłącznie sprzedaż istniejących, posiadanych przez Skarb Państwa akcji Spółki. W związku z ofertą Spółka nie dokonywała podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji.

Celem upublicznienia Spółki było m.in. zwiększenie rozpoznawalności i zaufania wśród potencjalnych inwestorów, klientów i kontrahentów Wnioskodawcy, jak również zwiększenie zaufania wśród instytucji finansowych, a w konsekwencji zwiększenie dostępu do źródeł kapitału na realizację zadań inwestycyjnych oraz rozwój działalności Spółki.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 UKP przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zlecić przygotowanie dokumentów, analiz, itp. związanych z procesem prywatyzacji spółki Skarbu Państwa. W niniejszym przypadku Minister Skarbu Państwa skorzystał z przedmiotowego uprawnienia.

Skarb Państwa oraz Spółka mając na celu dążenie do zapewnienia sukcesu przeprowadzanej oferty dostrzegły konieczność przeprowadzenia kompleksowej akcji promocyjnej i kampanii... w zakresie związanym z ofertą publiczną, we współpracy z Departamentem Komunikacji Rynkowej i. Spółki oraz spółką z branży.... W szczególności, w interesie Spółki było pozyskanie inwestorów będących uznanymi instytucjami finansowymi oraz zapewnienie prawdziwości, rzetelności oraz kompletności informacji dotyczących Spółki udostępnianych do publicznej wiadomości oraz przekazywanych potencjalnym inwestorom. W konsekwencji, Skarb Państwa zwrócił się do Spółki z propozycją współpracy w zakresie przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji, w tym przygotowania akcji promocyjnej.

Na mocy Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Ministrem Skarbu Państwa, Spółka zobowiązała się do pokrycia części kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego procesu sprzedaży pakietu akcji. W związku z powyższym, Spółka ponosiła wydatki dotyczące przygotowania i obsługi procesu prywatyzacji.

Wydatki ponoszone na podstawie Umowy o Współpracę obejmowały w szczególności:

a.

doradztwo świadczone przez firmy doradcze wybrane do pełnienia roli doradców finansowych i głównych menadżerów oferty, obejmujące w szczególności przygotowanie:

* analizy obejmującej ocenę realizacji obowiązków Spółki oraz podmiotów zależnych wynikających z wymagań ochrony środowiska,

* prospektu emisyjnego Spółki oraz skróconej wersji prospektu (podsumowania) w języku polskim i angielskim,

* Międzynarodowego Dokumentu Ofertowego (International Offering Circular) w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski;

b.

doradztwo świadczone przez firmy doradcze w zakresie Due diligence oraz audytu sprawozdań finansowych Spółki i podmiotów zależnych w związku z przygotowaniem dokumentów ofertowych;

c.

usługi prawne;

d.

inne usługi doradcze związane ze sprzedażą pakietu akcji;

e.

tłumaczenia;

f.

koszty związane z konsultantami w zakresie... i reklamą;

g.

koszty dystrybucji materiałów reklamowych;

h.

koszty zakupu materiałów biurowych oraz IT, w związku z procesem prywatyzacji;

i.

koszty tłumaczeń;

j.

koszty związane z prezentacjami typu roadshows (w tym koszty podróży i zakwaterowania, druku i rezerwacji sal konferencyjnych);

k.

opłaty rejestracyjne Komisji Nadzoru Finansowego;

I.

opłaty rejestracyjne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

m.

opłaty transakcyjne Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych związane z rozliczeniem oferty publicznej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z procesem oferty publicznej będą potrącalne w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej "ustawy o CIT"), tj. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione koszty wymienione w stanie faktycznym powinny być potrącalne przez Spółkę w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, tj. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak to zostało wskazane w stanowisku do pyt. Nr 1, koszty związane z procesem prywatyzacji oraz sprzedaży pakietu akcji nie są związane z konkretnymi bieżącymi przychodami, lecz dotyczą ogólnej działalności Spółki i mogą się przyczynić do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów lub mieć wpływ na przychody osiągane w przyszłości. Co do zasady, pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika, tj. brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Przykładowo, koszty takie obejmują koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, obsługę prawną. W konsekwencji, przedmiotowe koszty poniesione przez Wnioskodawcę będą kwalifikowane, w ocenie Spółki, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Wskazane wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lutego 2009 r. (sygn. IPPB3/423-1567/08-2/JG),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-762/09-2/JG),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 września 2011 r. (sygn. ITPB3/423-294/11/MK),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 stycznia 2013 r. (sygn. ILPB3/423-446/12-3/AO),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2013 r. (sygn. ITPB3/423-631/09/13-S/DK).

W związku z powyższym, w opinii Spółki, poniesione koszty wymienione w stanie faktycznym powinny być potrącalne przez Spółkę w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, tj. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl