Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-481/14/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* przedstawiony we wniosku zakres działalności Fundacji można zakwalifikować do działalności, o której mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwoliłoby uznać dochody, uzyskane i przeznaczone na cele statutowe, za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych,

* dochody, które Fundacja przeznaczy na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej, mogą być wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,

* dochody uzyskane przez Fundację z tytułu udziału w spółce komandytowej, przeznaczone na realizację celów statutowych mogą być, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

* jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* przedstawiony we wniosku zakres działalności Fundacji można zakwalifikować do działalności, o której mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwoliłoby uznać dochody, uzyskane i przeznaczone na cele statutowe, za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych,

* dochody, które Fundacja przeznaczy na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej, mogą być wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,

* dochody uzyskane przez Fundację z tytułu udziału w spółce komandytowej, przeznaczone na realizację celów statutowych mogą być, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Została ustanowiona 9 września 2013 r. i 27 września 2013 r. wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie Fundacja zajmuje się organizacją swojej działalności. Zgodnie z § 6 Statutu, celem Fundacji jest:

* wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego lokalnych gmin, Polski i Świata;

* redukcja zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, jak również redukcja obciążenia hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;

* poprawa efektywności energetycznej budynków oraz upowszechnianie ekologicznych technologii odnawialnych źródeł energii;

* zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich oraz popraw warunków bytowych mieszkańców;

* rozwój rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa żywności lokalnej oraz ekologicznej, promocja zdrowego stylu życia;

* promocja kultury i nauki, edukacja ekologiczna i kulturalna;

* aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

* aktywizacja i wsparcie przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich oraz aktywizacja dzieci i młodzieży.

* Fundacja ma zamiar realizować swoje cele przede wszystkim poprzez:

* prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;

* opracowywanie i publikowanie analiz, badań, prognoz i innych opracowań specjalistycznych, naukowych;

* prowadzenie ośrodków i punktów szkoleniowych, pokazowych i informacyjnych;

* organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań;

* wspieranie finansowe innych organizacji realizujących projekty związane ze zbieżnymi celami:

* działalność naukową i popularno-naukową, opracowywanie i zgłaszanie do opatentowania technologii oraz prototypów.

Zgodnie z § 15 Statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz może uczestniczyć w spółce. Dochody z działalności gospodarczej będą w całości przekazywane na realizację celów statutowych.

W związku z koniecznością pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych, Fundacja planuje wstąpić do spółki komandytowej. W celu ograniczenia odpowiedzialności Fundacji, będzie w tej spółce pełniła funkcję komandytariusza. Dochody uzyskiwane z tytułu udziału w spółce komandytowej, Fundacja będzie w całości przeznaczać na działalność statutową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przedstawiony we wniosku zakres działalności Fundacji można zakwalifikować do działalności, o której mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwoliłoby uznać dochody, uzyskane przez Fundację i przeznaczone na cele statutowe, za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Czy dochody, które Fundacja przeznaczy na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej mogą być wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

3. Czy dochody uzyskane przez Fundację z tytułu udziału w spółce komandytowej, przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, mogą być, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele; cele statutowe Fundacji i jej działania w sposób bezpośredni odpowiadają wytycznym, które determinują zwolnienie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych. Poszczególne cele Fundacji można zaklasyfikować do działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej oraz ochrony środowiska. Jednocześnie Fundacja, nie może być zaliczona do podmiotów sklasyfikowanych w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wykluczałoby ją z możliwości zastosowania tego zwolnienia.

Ad.2.

Dochody, które Fundacja przeznaczy na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej nie mogą być wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem nie zostaną one przeznaczone ani wydatkowe na cele statutowe Fundacji. Udziałów w spółce komandytowej nie można również zaliczyć do żadnych z wymienionych w art. 17 ust. 1e przykładów lokowania dochodów.

Ad.3.

Dochody uzyskane przez Fundację z tytułu udziału w spółce komandytowej, przeznaczone oraz wydatkowe na realizację celów statutowych mogą być na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 z uwzględnieniem art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawodawca nie wskazuje na źródło dochodów jako warunek uprawniający do zwolnienia, a jedynie na sposób wykorzystania tych dochodów, tj. przeznaczenie na cele statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Artykuł 17 ust. 1b u.p.d.o.p. stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p. wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p. tj.:

1.

przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;

2.

przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wnioskodawca jest fundacją a więc nie jest wymienioną w powołanym wyżej wykazie podmiotów, do których nie stosuje się przedmiotowego zwolnienia.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

* celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,

* uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między "celem działania", a "sposobem jego realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Ad.1.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów stwierdzić należy, że aby Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., musi przeznaczyć i wydatkować osiągnięty dochód na cele wymienione w tym artykule, przy czym musi to jednoznacznie wynikać ze Statutu Fundacji. Z zapisu tego musi wprost wynikać (co jest warunkiem koniecznym), że celem działalności Fundacji są działania wskazane w ww. przepisie. Zdaniem Organu, przedstawione w zdarzeniu przyszłym cele statutowe Fundacji spełniają te przesłanki. Zatem, zakres działalności Fundacji można zakwalifikować do działalności, o której mów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Ad.2.

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, dochody przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na cele statutowe, zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., podlegają zwolnieniu przedmiotowemu w części przeznaczonej na te cele.

W związku z tym, dochody Fundacji które zostaną przeznaczone na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej, nie zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Wnioskodawcy, tożsamych z przewidzianymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., a zatem brak jest podstawy do zastosowania w tym przypadku przedmiotowego zwolnienia.

Ad.3.

Jak już wcześniej wskazano, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a) u.p.d.o.p. Ważny jest bowiem cel na jaki ten dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, czy inne. Źródłem dochodu mogą być również, jak wskazano we wniosku dochody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

W świetle powyższego, w przypadku, kiedy dochód Fundacji pochodzący z udziału w spółce komandytowej, zostanie w całości przeznaczony i wydatkowany na działalność statutową Fundacji, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

* przedstawiony we wniosku zakres działalności Fundacji można zakwalifikować do działalności, o której mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwoliłoby uznać dochody uzyskane i przeznaczone na cele statutowe, za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych,

* dochody, które Fundacja przeznaczy na wniesienie sumy komandytowej do spółki komandytowej, mogą być wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,

* dochody uzyskane przez Fundację z tytułu udziału w spółce komandytowej, przeznaczone na realizację celów statutowych mogą być, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

* jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl