IBPBI/2/423-45/12/AP - Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z dokonaniem korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-45/12/AP Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z dokonaniem korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z dokonaniem korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z dokonaniem korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą zajmującą się produkcją maszyn i akcesoriów drukarskich. Spółka na potrzeby prowadzonej działalności i w związku ze sprzedażą opodatkowaną nabywała w przeszłości usługi od kontrahentów zagranicznych, mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytoriach wymienionych w obowiązującym do 31 marca 2011 r. załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej: ustawa o VAT). Usługi te stanowiły dla celów VAT import usług. Wobec brzmienia przepisu art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, Spółka nie odliczała VAT od ww. importu usług tj. rozpoznawała wyłącznie podatek należny, nie rozpoznawała podatku naliczonego.

W wyroku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TS UE) wskazał, że nie istnieją regulacje prawa wspólnotowego, które w sposób ogólny pozwalałyby na wyłączenie uprawnienia do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w przypadku nabycia importu usług z tzw. rajów podatkowych. Tym samym, Trybunał przesądził o konieczności wyeliminowania z obrotu prawnego art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z niepoprawną implementacją prawa wspólnotowego. Polski ustawodawca uwzględnił ten fakt, uchylając z dniem 1 kwietnia 2011 r. art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznik nr 5 do ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę postanowienia wyroku TS UE, Spółka zamierza dokonać korekty rozliczeń VAT i odliczyć dotychczas nieodliczony podatek VAT z tytułu nabycia importu usług z tzw. rajów podatkowych. Samo odliczenie VAT jest elementem stanu faktycznego i nie budzi pytań ani kontrowersji Spółki.

Pytanie dotyczy natomiast konsekwencji dokonania tej korekty dla podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka zastanawia się czy w sytuacji, gdy nie odliczała dotychczas podatku VAT z tytułu importu usług z rajów podatkowych i kwotę nieodliczonego podatku VAT zaliczyła (historycznie) do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: ustawa o p.d.o.p.), to czy skutkiem korekty rozliczeń w podatku VAT powinno być:

* skorygowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów wstecz, tj. za rok w którym nastąpiło rozpoznanie wówczas nieodliczonego VAT jako kosztu uzyskania przychodu, czy też (alternatywnie),

* zaliczenie do przychodów naliczonego podatku VAT, w tej części, w której podatek ten uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, bez obowiązku wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o VAT, dokonanego przez korektę historycznych deklaracji VAT, Spółka powinna rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o p.d.o.p. przychód na bieżąco w momencie otrzymania zwrotu tego VAT, czy też obowiązana jest do skorygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze.

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy nie odliczała dotychczas podatku VAT z tytułu importu usług z tzw. rajów podatkowych, a kwoty nieodliczonego podatku VAT zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, to dokonanie w wyniku orzeczenia TS UE oraz eliminacji z obrotu prawnego art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT korekty rozliczeń w podatku VAT skutkujące zwrotem podatku VAT uznanym uprzednio przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu, spowoduje konieczność rozpoznania tych kwot jako przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Takie traktowanie wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którym, w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami, naliczony podatek od towarów i usług stanowi przychód w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie przesłanki wynikające z tego przepisu są spełnione i tym samym powinien zostać on zastosowany w przedstawionym stanie faktycznym. Spółka uzyskuje zwrot podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwrot ten wynika z obecnego odliczenia podatku naliczonego, który zostanie przekazany na konto Spółki. Jednocześnie, podatek (VAT) był uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Spółki, przedstawiony stan faktyczny wykazuje analogię z sytuacją, w jakiej znaleźli się podatnicy po wydaniu przez TS UE wyroku w sprawie C-414/07 z dnia 22 grudnia 2008 r. dotyczącego możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu. W komunikacie z dnia 12 stycznia 2009 r. Minister Finansów określił skutki w podatku dochodowym powołanego wyżej wyroku Trybunału. Potwierdził wówczas wyraźnie, że podatnicy, którzy w związku z wskazanym wyrokiem odliczyli VAT poprzez dokonanie korekty rozliczenia VAT, nie są obowiązani do korygowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Kwota zwrotu lub obniżenia podatku w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła bowiem przychód w podatku dochodowym w momencie otrzymania zwrotu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o p.d.o.p.

Z tych względów Spółka, której w wyniku uchylenia art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, a nie odliczała go wskutek nieprawidłowej implementacji do polskiego porządku prawnego prawa wspólnotowego, ma prawo dokonania korekty rozliczeń podatku VAT i w konsekwencji, obowiązek uznania kwoty zwrotu podatku VAT za przychód podatkowy, na bieżąco (w momencie otrzymania zwrotu). Źródłem zwrotu podatku VAT, o którym mowa w stanie faktycznym, jest obecnie podatek naliczony. Z tego względu zdaniem Spółki, stanowisko wyrażone w piśmie MF z 12 stycznia 2009 r. powinno znaleźć per analogiam zastosowanie w opisanym stanie faktycznym.

Dodatkowo, w świetle art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. A contrario, w przypadku zaliczenia określonych podatków i opłat do kosztów uzyskania przychodów podatnik powinien - zdaniem Spółki - zaliczyć zwrócone podatki i opłaty od przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli zatem podatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to w razie jego zwrotu wyłączenie przewidziane w art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania, wobec tego na mocy ogólnej definicji przychodów kwota zwróconego podatku powinna zostać rozpoznana jako przychód. W konsekwencji, ta sama kwota nie może zostać drugi raz rozpoznana jako korekta historycznych kosztów.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu nabycia importu usług z tzw. rajów podatkowych, na podstawie wyroku TS UE w sprawie C-395/09, Spółka dokonując korekty rozliczeń VAT powinna rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o p.d.o.p. przychód na bieżąco w momencie otrzymania zwrotu podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl