IBPBI/2/423-449/10/AP - Możliwość zwolnienia z podatku dotacji otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-449/10/AP Możliwość zwolnienia z podatku dotacji otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płatności na realizację projektów w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich - jest prawidłowe,

*

zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanej dotacji celowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płatności na realizację projektów w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich,

*

zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanej dotacji celowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka uczestniczy, jako Partner, w realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt jest realizowany przez dwa podmioty w ramach umowy partnerskiej, w ramach której Liderem jest firma A Sp. z o.o. a Partnerem jest Spółka.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera szczegółowe informacje o Liderze i Partnerze oraz podziale żądań pomiędzy nimi. W tym miejscu Spółka podkreśla, że Lider i Partner realizują projekt jako równoprawni uczestnicy konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu, każdy w zakresie mu powierzonym.

Partner nie otrzymuje podzlecenia od Lidera a jest stroną odpowiedzialną za realizację projektu. Zgodnie z zapisem pkt 3.5 wniosku o dofinansowanie, Projekt będzie realizowany w partnerstwie:

*

Liderem odpowiedzialnym przed Instytucją Wdrażającą będzie A Sp. z o.o. - odpowiada za zadanie zarządzanie w tym działania promocyjne i kierownictwo organizacyjne i merytoryczne, zatrudnienie Głównej kierowniczki projektu i przeprowadzenie 100 szkoleń,

*

Partner - Spółka - odpowiada za realizację 110 szkoleń, działania ewaluacyjne oraz pomoc w działaniach rekrutacyjnych.

W ramach zawartej umowy partnerskiej Partner upoważnił Lidera do reprezentowania go wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym również do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

W związku z powyższym upoważnieniem, umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia zwaną Instytucją Wdrażającą podpisała firma A sp. z o.o., zwana w umowie Beneficjentem.

Spółka nie jest wymieniona we wstępnej części umowy jako jedna ze stron ją zawierających, natomiast umowa o dofinansowanie w § 33 zawiera zapis, że integralną część umowy stanowią załączniki, w tym wniosek o dofinansowanie, w którym Partner jest wskazany jako jeden z podmiotów realizujących projekt.

Spółka podkreśla jeszcze raz, że Partner jest współodpowiedzialny za realizację projektu, będąc członkiem konsorcjum a nie podwykonawcą w stosunku do Lidera projektu.

Zasady rozliczeń pomiędzy Liderem a Partnerem z tytułu realizacji projektu są następujące:

1.

Lider, zgodnie z umową o dofinansowanie, otrzymuje środki pieniężne z Instytucji Wdrażającej na wyodrębniony rachunek bankowy w wysokości 85% przyznanego dofinansowania jako płatność na realizację projektu otrzymywane z BGK i w wysokości 15% jako dotację celową (według zasad wprowadzonych zmianami ustawy o finansach publicznych art. 127 ust. 2 pkt 2, 4, 5 oraz art. 186 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

2.

Lider, po otrzymaniu środków pieniężnych z Instytucji Wdrażającej, przekazuje środki pieniężne przypadające na sfinansowanie zadań realizowanych przez Partnera na rachunek bankowy Partnera,

3.

Partner dokonuje zapłaty za wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu z rachunku bankowego Partnera,

4.

Partner prowadzi wyodrębnioną ewidencję analityczną dla rozliczenia wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu oraz przekazuje informacje do Lidera o poniesionych wydatkach kwalifikowanych,

5.

Lider sporządza wniosek o płatność dla rozliczenia z Instytucją Wdrażającą wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Lidera i Partnera.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, będąc Partnerem odpowiedzialnym za realizację projektu, w zakresie wynikającym z umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie projektu, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jeśli środki pieniężne otrzymuje za pośrednictwem Lidera...

Zdaniem Spółki, w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 48 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody Lidera z tytułu otrzymanej dotacji są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, jej sytuacja prawno-podatkowa jako Partnera, współodpowiedzialnego za realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie różni się od sytuacji Lidera i dlatego ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo iż nie otrzymuje, jako Partner projektu, bezpośrednio środków pieniężnych z tytułu dotacji od Instytucji Wdrażającej tylko za pośrednictwem Lidera.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Dotacje otrzymywane przez podatników spełniają co do zasady warunek uznania ich za przychód.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o p.d.o.p., wolne o podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowanych kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Przepisem art. 17 pkt 4 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do art. 17 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., dodany został pkt 52 obowiązujący od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1638/2006 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym na podstawie art. 206 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cyt. wyżej art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem w odniesieniu do środków otrzymanych na dofinansowanie projektu pochodzących ze środków unijnych, należy stwierdzić, iż będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka, jako Partner projektu, uczestniczy w realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez dwa podmioty (Lidera i Partnera Projektu) w ramach umowy partnerskiej. Lider otrzymuje z Banku Gospodarstwa Krajowego 85% przyznanego dofinansowania. Pozostałe 15% środków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Lidera i Partnera będzie stanowiło dotację celową w myśl art. 127 ust. 2 pkt 2, 4, 5 oraz 186 ustawy o finansach publicznych. Po otrzymaniu środków pieniężnych Lider przekazuje Wnioskodawcy część z tych środków przypadającą na sfinansowanie zadań realizowanych przez Partnera. Wnioskodawca, jako Partner projektu, jest współodpowiedzialny za realizację projektu, będąc członkiem konsorcjum. Nie jest podwykonawcą w stosunku do Lidera projektu.

W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacje celowe są to m.in. środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Środki, które otrzyma Spółka w formie dotacji będą zatem korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p., a nie jak wskazała Spółka art. 17 ust. 1 pkt 48.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż środki które Spółka otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o p.d.o.p., natomiast środki otrzymane z budżetu państwa są wolne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p., a nie jak wskazała Spółka na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie:

*

zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płatności na realizację projektów w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich - jest prawidłowe,

*

zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanej dotacji celowej - jest nieprawidłowe.

Jednocześnie, mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Partner projektu, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla Lidera projektu.

W związku z powyższym informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania dofinansowania przez Lidera projektu, możliwe jest poprzez złożenie przez ten podmiot wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl