IBPBI/2/423-372/11/MO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-372/11/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku połączenia spółki akcyjnej ze spółką jawną (połączenie poprzez przejęcie), której głównym składnikiem majątku jest wierzytelność do przychodów spółki akcyjnej, nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku połączenia spółki akcyjnej ze spółką jawną (połączenie poprzez przejęcie), której głównym składnikiem majątku jest wierzytelność do przychodów spółki akcyjnej, nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką posiadającą osobowość prawną - spółką akcyjną. W najbliższym czasie planowane jest połączenie Wnioskodawcy ze spółką jawną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie majątku spółki jawnej. W tym celu Wnioskodawca tj. spółka akcyjna podwyższy kapitał zakładowy, a akcje nowej emisji zostaną wydane wspólnikom spółki jawnej. Spółka jawna nie posiada istotnych aktywów w postaci środków trwałych, a głównym składnikiem majątku na dzień połączenia będzie wierzytelność. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie konsekwencji niniejszej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku połączenia spółki akcyjnej (Wnioskodawcy) ze spółką jawną (połączenie poprzez przejęcie), której głównym składnikiem majątku jest wierzytelność do przychodów spółki akcyjnej (Wnioskodawcy), zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego.

Zdaniem Spółki, w przypadku połączenia poprzez przejęcie spółki osobowej (spółki jawnej), której głównym składnikiem majątku jest wierzytelność, po stronie spółki akcyjnej (Wnioskodawcy) nie powstanie przychód, z uwagi na zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej określanej skrótem "u.p.d.o.p."). Ponadto w ocenie Wnioskodawcy, także ewentualna nadwyżka ponad wartość nominalną akcji przyznanych spółce przejmowanej, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 u.p.d.o.p., nie będzie stanowiła przychodu po stronie spółki przejmującej (Wnioskodawcy).

W niniejszym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) połączenie nastąpi poprzez przejęcie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Wnioskodawca (spółka akcyjna) będzie spółką przejmującą a spółka jawna - spółką przejmowaną.

Zauważyć należy, że u.p.d.o.p. nie zawiera przepisów dotyczących konsekwencji podatkowych połączenia poprzez przejecie (inkorporację) w sytuacji, gdy spółka przejmująca jest spółką mającą osobowość prawną (Wnioskodawca) a spółka przejmowana jest spółką osobową (spółka jawna). Wnioskodawca podkreśla, że art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p., określający konsekwencje podatkowe połączenia po stronie spółki przejmującej, dotyczy wyłącznie połączenia spółek kapitałowych tj. spółek mających osobowość prawną. Ponadto żaden z przepisów u.p.d.o.p. nie zawiera odesłania do odpowiedniego stosowania ww. art. 10 ust. 2, także w przypadku łączenia z udziałem spółek osobowych. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do stosowania powyższego przepisu w zakresie konsekwencji podatkowych dla spółki przejmującej spółkę osobową.

W związku z powyższym, skutki podatkowe przedmiotowej czynności powinny być ustalane na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Ustawa o u.p.d.o.p. w art. 12 ust. 1 wskazuje przykładowe przysporzenia stanowiące przychód dla podatnika, którymi z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zauważyć jednak należy, że u.p.d.o.p., w art. 12 ust. 4 określa również takie sytuacje, gdy przysporzenia otrzymywane przez podatnika nie stanowią jego przychodów.

Zgodnie z ww. art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11, do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in.

1.

przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4),

2.

dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy (art. 12 ust. 4 pkt 11).

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania przez spółkę przejmującą, majątku spółki przejmowanej (spółki jawnej), w zamian za który wydane zostaną akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej (Wnioskodawcy) zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. Ponadto, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 u.p.d.o.p., w przypadku objęcia akcji przez spółkę przejmowaną w podwyższonym kapitale spółki przejmującej (Wnioskodawcy) ewentualna nadwyżka ponad wartość nominalną akcji przyznanych spółce przejmowanej, odniesiona na kapitał zapasowy (agio) nie stanowi przychodu dla spółki przejmującej (Wnioskodawcy).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych na tle podobnych stanów faktycznych np. interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy znak: ITPB3/423-254/10/MT, interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak: ILPB3/423-1097/09-2/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl