IBPBI/2/423-369/10/AK - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki kapitałowej różnic kursowych powstałych w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-369/10/AK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki kapitałowej różnic kursowych powstałych w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały (pytanie 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziałów (pytanie 2).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca poniósł wydatki na nabycie udziałów podmiotu zagranicznego. Cena sprzedaży udziałów została określona w EUR, w tej walucie została również zrealizowana płatność, w wyniku czego zostały również zrealizowane ujemne różnice kursowe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy różnice kursowe powstałe w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały i akcje Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... (pytanie 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów różnice kursowe w dacie faktycznej zapłaty za nabyte udziały.

Moment zaliczenia różnic kursowych powstałych w wyniku transakcji nabycia udziałów do kosztów zaliczenia przychodów

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., określanej w dalszej części skrótem "u.p.d.o.p."), różnica kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego przepisu.

Ujemne różnice kursowe powstają m.in. w przypadku, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.p.), przy czym, zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

W omawianym przypadku powstały ujemne różnice kursowe, gdyż cena określona w umowie sprzedaży udziałów, przeliczona na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski okazała się niższa od ceny rzeczywiście zapłaconej przez Wnioskodawcę, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu euro z dnia zapłaty.

Zdaniem Wnioskodawcy, powstała w ten sposób na rozrachunkach zrealizowana różnica kursowa nie jest objęta zakresem art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w momencie faktycznej zapłaty. Nie jest ona bowiem "wydatkiem na nabycie" udziałów lub akcji w rozumieniu tego przepisu. Nie koryguje ceny nabycia udziałów, gdyż nie jest elementem kształtującym tę cenę dla celów podatkowych.

Do tożsamych wniosków w analogicznych stanach faktycznych dochodzą organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2008 r. (IP-PB3-423-646/08-2/ER) stwierdził, iż "różnice kursowe występujące pomiędzy dniem poniesienia kosztu wyrażonego w walucie obcej, a dniem zapłaty mogą skutkować odpowiednio obniżeniem lub podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu, jeżeli kurs sprzedaży walut w dniu zapłaty, ustalony przez bank, z którego usług korzystała Spółka był inny, aniżeli kurs średni, ogłaszany przez NBP w dniu poniesienia kosztu. Przywołane powyżej regulacje ustawy podatkowej wskazują zatem przesłanki, jakie winny być spełnione, by podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mógł uwzględnić w kosztach ekonomiczne skutki zmiany kursów walut. Warunkiem zaistnienia różnic kursowych jest łączne wystąpienie dwóch elementów, a mianowicie poniesienia kosztu w walucie obcej oraz faktycznej zapłaty w walucie obcej. Za koszt poniesiony, uważa się w tym wypadku koszt, wynikający z zawartej umowy kupna-sprzedaży udziałów, zaś za dzień zapłaty - dzień uregulowania zobowiązania - art. 15a ust. 7 ustawy. Powstała w tej sytuacji na rozrachunkach zrealizowana różnica kursowa będzie stanowiła koszt podatkowy w dacie faktycznej zapłaty. Nie koryguje ona ceny nabycia udziałów, gdyż nie jest elementem kształtującym cenę nabycia dla celów podatkowych. Użyte przez ustawodawcę określenie «wydatków na nabycie» oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe. Do wydatków na nabycie zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów oraz inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (np. opłaty notarialne itp.). Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów."

Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2009 r., (ILPB3/423-810/082/HS).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca jest zdania, że powstałe w wyniku zapłaty za nabyte udziały ujemne różnice kursowe może on zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z dniem faktycznej zapłaty ceny za udziały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl