IBPBI/2/423-345/11/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-345/11/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich kilku Związków funkcjonujących w różnych zakładach przelanych na konto jednej organizacji powstałej w wyniku połączenia tych zakładów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2011 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich kilku Związków funkcjonujących w różnych zakładach przelanych na konto jednej organizacji powstałej w wyniku połączenia tych zakładów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W wyniku restrukturyzacji zakładów (...) połączono pięć zakładów w jeden. W ww. zakładach funkcjonowały samodzielne związkowe komisje zakładowe Związku Zawodowego posiadające własne finansowe środki statutowe pochodzące za składek członkowskich z przeznaczeniem na działalność statutową. Zgodnie ze statutem Związku Zawodowego u jednego pracodawcy może być zarejestrowana jedna organizacja związkowa Związku.

W wyniku ww. zmian organizacje związkowe działające w byłych zakładach zmuszone zostały do wyrejestrowania się w Zarządzie Związku Regionu (...)i zarejestrowania nowej działalności związkowej. Po zarejestrowaniu nowej działalności związkowej środki zgromadzone na kontach tych organizacji zostały przekazane na konto nowo powstałej organizacji i przeznaczone na dalszą działalność statutową tej organizacji. Zaznaczyć należy, iż członkowie likwidowanych komisji nadal są członkami nowo powstałej Zakładowej Organizacji Związkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadnym, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jest odprowadzenie podatku w wysokości 992,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) od środków pochodzących ze składek członkowskich, które zostały przekazane na dalszą działalność statutową Zakładowej Organizacji Związkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiotu działającego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) o związkach zawodowych, przychody pochodzące ze składek członkowskich przekazane na działalność statutową nowej organizacji, prowadzącej tożsamą z działalnością dotychczasowych organizacji pracowników działalność statutową, są zwolnione z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) o podatku dochodowym od osób prawnych, zarówno składki członkowskie organizacji społecznych, zawodowych i politycznych w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, jak i dochody związków zawodowych w części przeznaczonej na działalność statutową korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podobne stanowisko wyrażone jest w doktrynie, gdzie również podkreśla się, że dochody przekazane na działalność statutową korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych; nie ma znaczenia w tym przypadku źródło pochodzenia dochodu (komentarz do art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych M. Mazurkiewicz, P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2010).

W związku z powyższym Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego utrzymując, że wpłata kwoty 992,00 zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych została uiszczona wbrew powszechnie obowiązującym regulacjom prawnym, zwalniającym z takiego obowiązku organizacje społeczne prowadzące działalność statutową o charakterze non-profit.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Związek zawodowy jest samorządową organizacją powołaną do obrony praw i interesów socjalnych oraz zawodowych ludzi pracy dobrowolnie w nim zrzeszonych. Związki zawodowe, a także niektóre ich jednostki organizacyjne - wyłącznie te, które zostały wskazane w statucie związku - podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - z tym dniem nabywają osobowość prawną (art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) i status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy nie przewiduje żadnych innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.

W świetle powyższego składki członkowskie kilku organizacji związkowych przelane na konto jednej (nowej) Organizacji Zakładowej powstałej w wyniku połączenia kilku zakładów w jeden - podlegają zwolnieniu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy przy zachowaniu wymienionych w tym przepisie warunków.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl