Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-272/14/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 marca 2014 r. (data wpływu do tut. Organu 6 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów w sp. z o.o. będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów w sp. z o.o. będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje nabyć pakiet 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej rezydentem podatkowym w Polsce (dalej "sp. z o.o. X"). W dalszej kolejności Spółka wniesie do sp. z o.o. X wkład gotówkowy, który zostanie alokowany na podwyższony kapitał zakładowy i kapitał zapasowy (tzw. emisja udziałów z agio).

Ponieważ Spółka nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, które pozwoliłyby jej objąć udziały sp. z o.o. X, Spółka zamierza częściowo lub w całości sfinansować wniesienie wkładu gotówkowego poprzez finansowanie zewnętrzne o charakterze dłużnym (w szczególności kredyt, pożyczka). Finansowanie może pochodzić od podmiotu powiązanego ze Spółką i/lub od podmiotu niepowiązanego.

W zależności od ustaleń biznesowych odsetki od finansowania zewnętrznego na objęcie udziałów sp. z o.o. X będą spłacane na bieżąco i/lub kapitalizowane.

W związku z wyżej wymienionym finansowaniem, Spółka może zostać obciążona także kosztami opłat dodatkowych naliczonych przez finansujących w związku z otrzymaniem od nich finansowania, np.:

* koszty prowizji,

* koszty ustanowienia zabezpieczenia,

* koszty ponoszone przez finansujących na zakup usług doradczych związanych z zawarciem umów dotyczących finansowania (przede wszystkim koszty doradztwa prawnego ponoszone na negocjowanie umów pożyczek przez finansujących),

których poniesienie może być jednym z warunków otrzymania finansowania przez Spółkę.

Finansowanie otrzymane przez Spółkę nie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.").

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów w sp. z o.o. X będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 u.p.d.o.p.)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów w sp. z o.o. X będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu tych, których odliczalność jest wprost ograniczona w ustawie. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, tzn. są wydatkami mającymi ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Posiadanie udziałów w sp. z o.o. X jest istotne z perspektywy strategii biznesowej Spółki, związanej z generowaniem przychodów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zgodnie z powyższym, odsetki od zaciągniętych zobowiązań (w szczególności w postaci kredytów lub pożyczek) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich kapitalizacji (to jest dodania kwoty odsetek do kwoty głównej pożyczki) lub faktycznej zapłaty. Nie są zaś kosztem odsetki naliczone, które nie zostały faktycznie zapłacone.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., reguluje zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, które wiążą się bezpośrednio z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji). W myśl tego przepisu, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Biorąc pod uwagę treść przytoczonych powyżej przepisów, Spółka jest zdania, że odsetki od finansowania przeznaczonego na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji nie stanowią tzw. "wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)" określonych w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., a zatem odsetki te będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i ust. 11 u.p.d.o.p. Poniżej Spółka przedstawia wyczerpującą argumentację na poparcie takiego stanowiska.

Zgodnie z wypracowaną i konsekwentną linią interpretacyjną, użycie sformułowania "wydatki na objęcie lub nabycie" oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie lub objęcie. Do typowych kosztów warunkujących nabycie lub objęcie udziałów zalicza się zapłaconą cenę (w przypadku zakupu udziałów), wartość wkładu gotówkowego (w przypadku objęcia udziałów nowej emisji), opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego.

W przedmiotowej sprawie, odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów (wniesienie wkładu gotówkowego) nie będą, w ocenie Spółki, wydatkiem warunkującym objęcie udziałów. Wydatkami warunkującymi ich objęcie, jak wskazano wyżej, są: kwota wkładu pieniężnego, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Natomiast wydatek w postaci spłaty odsetek od otrzymanego finansowania jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania wydatków na objęcie udziałów, a nie z samym objęciem. Wobec tego, w ocenie Spółki, odsetki od udzielonego jej finansowania nie będą stanowiły "wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.

W tym miejscu Spółka zwróciła uwagę, iż powyższe zagadnienie, tj. kwestia dotycząca odsetek związanych ze źródłami finansowania nabycia lub objęcia udziałów, była wielokrotnie poruszana przez Ministra Finansów, organy podatkowe i sądy administracyjne. Zgodnie z ukształtowaną linią interpretacyjną, odsetki od finansowania nabycia lub objęcia udziałów nie stanowią wydatku na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 upodp.

Przykładowo, pogląd taki został zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/2/423-1482/11/AK, w której organ ten uznał za w pełni prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., odsetki od finansowania udzielonego jej na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanych Spółkach będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Kwestia ta była także przedmiotem szeregu innych interpretacji organów podatkowych, między innymi:

- interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

* z dnia 21 czerwca 2011 r., nr IPPB5/423-274/11-3/DG,

* z dnia 13 marca 2012 r., nr IPPB5/423-1180/11-2/IŚ,

* z dnia 17 maja 2012 r., nr IPPB3/423-99/12-2/DP,

* z dnia 6 lutego 2013 r., nr. IPPB3/423-989/12-2/AM,

* z dnia 18 czerwca 2013 r., nr IPPB3/423-180/13-2/AG,

- interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

* z dnia 15 stycznia 2013 r., nr ITPB3/423-645/11/MK,

* z dnia 4 września 2013 r., nr ITPB3/423-254/13/PST,

- interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

* z dnia 3 lutego 2012 r., nr ILPB3/423-524/11-2/MM,

* z dnia 12 września 2013 r., nr ILPB3/423-288/13-2/PR.

Dodatkowo, powyższe stanowisko zostało utrwalone przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: "NSA") - między innymi wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2006 r. sygn. II FSK 508/05, wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. II FSK 220/05, wyrok NSA z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. FSK 325/04, wyrok NSA z dnia 7 września 2004 r. sygn. FSK 324/04.

W jednym z wyroków NSA wyraźnie stwierdził: (...) w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. (wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2006 r. sygn. II FSK 508/05). Podobnie w innym wyroku NSA stwierdził: Przechodząc, zatem na grunt przepisów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wydatki należy rozumieć nakłady podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą, więc być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji. Nie pozostają one, bowiem w bezpośrednim związku z ich nabyciem. (wyrok NSA z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. FSK 325/04).

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji Spółka stoi na stanowisku, że odsetki od finansowania udzielonego Spółce na objęcie udziałów w sp. z o.o. X będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 u.p.d.o.p.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl