Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2-423-214/11/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie w zakresie:

* stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w stosunku do nowo zawiązanej spółki, dla której rok podatkowy jest inny od kalendarzowego - jest prawidłowe,

* możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości praw ze zgłoszeń znaków towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, a następnie zarejestrowanych przez Spółkę od miesiąca następnego po miesiącu w którym zarejestrowano ww. znaki towarowe w UP RP w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy - jest nieprawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

* stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w stosunku do nowo zawiązanej spółki, dla której rok podatkowy jest inny od kalendarzowego,

* możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości praw ze zgłoszeń znaków towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, a następnie zarejestrowanych przez Spółkę od miesiąca następnego po miesiącu w którym zarejestrowano ww. znaki towarowe w UP RP w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 22 grudnia 2010 r. i zgodnie z § 29 ust. 1 umowy Spółki (akt notarialny z dnia 10 listopada 2010 r.) rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2011 r." Następnie aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2010 r. podjęta została uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki w zakresie § 29 umowy (zmiana zarejestrowana w KRS 12 stycznia 2011 r.).

W nowej wersji § 29 ust. 1-3 otrzymał następujące brzmienie:

1.

"Rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2.

Rok podatkowy w Spółce trwa od dnia 10 listopada do dnia 9 listopada następnego roku.

3.

Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia 10 listopada 2010 r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. (...)"

W związku z tą zmianą Spółka dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęłaby osoba trzecia tj. I. Sp. z o.o. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez I. sp. z o.o. w zamian za aport (wkład niepieniężny) w postaci jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. (art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. prawa do znaków towarowych (z rejestracji w UP RP lub prawa ze zgłoszenia do UP RP), które zostały przez I. sp. z o.o. nabyte, lecz nie zostały przez nią wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Na część znaków towarowych zostały udzielone prawa ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), pozostałe znaki towarowe zostały zgłoszone, lecz na moment sporządzenia niniejszego wniosku jeszcze nie zarejestrowane (przysługuje na nie prawo ze zgłoszenia).

Aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa będzie wnoszony na pokrycie kapitału w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy według wartości rynkowej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez spółkę wnoszącą aport, czyli I. sp. z o.o.

Jak wynika z analiz wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16g ust. 2 ustawy).

Wchodzące w skład aportu (wkładu niepieniężnego) zarejestrowane w UP RP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) grupy znaków towarowych (prawa ochronne) będą wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w dacie otrzymania aportu. Wartość początkowa tych znaków będzie równa ich wartości wykazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego. Prawa ochronne do tych znaków towarowych będą amortyzowane od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia tych znaków do ewidencji. Będą one amortyzowane przez okres nie krótszy niż 5 lat, a amortyzacja będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w całości. Przychodem dla Spółki będzie wartość uzyskanej/uzyskanych opłaty licencyjnej/opłat licencyjnych w związku z wykorzystywaniem ww. grup znaków przez inne podmioty.

Spółka planuje również udzielić licencji innym podmiotom na korzystanie ze znaków zgłoszonych w UP RP, a nie zarejestrowanych i będzie osiągać z tego tytułu przychód. Te znaki towarowe również zostaną wniesione do Spółki jako składnik wyżej opisanego aportu. Spółka wprowadzi te znaki towarowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w dniu ich zarejestrowania w UP RP. Wartość początkowa tych znaków będzie równa ich wartości wykazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego. Prawa ochronne do tych znaków towarowych będą amortyzowane od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia tych znaków do ewidencji. Będą one amortyzowane przez okres nie krótszy niż 5 lat, a amortyzacja będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w całości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z otrzymanym aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. w skład którego będą wchodzić m.in. znaki towarowe zgłoszone do UP RP a nie zarejestrowane w UP RP będzie uprawniony do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na ww. znaki towarowe od ich wartości rynkowej od miesiąca następnego po miesiącu w którym zarejestrowano ww. znaki towarowe w UP RP (wprowadzenia do ewidencji WNiP), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że:

1.

art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;

2.

art. 6 ust. 1 pkt 10a. i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą CIT, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

W świetle przytoczonego przepisu przejściowego Ustawy zmieniającej CIT, przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe winno być zatem interpretowane na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartości niematerialne i prawne (dalej WNiP) należy uznać prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1. Prawo do znaku towarowego jako WNiP podlega więc amortyzacji podatkowej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opinii Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w uwarunkowaniach zaprezentowanego powyżej zdarzenia przyszłego, wartość praw do znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonego aportu w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa, zostanie wniesiona w całości na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i przy tym gdy wartość firmy ustalona zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wykaże wartość dodatnią, Wnioskodawca będzie uprawniony do przyjęcia za łączną wartość początkową tych praw do znaków towarowych maksymalnie sumę ich wartości rynkowej. Od tak ustalonej wartości poszczególnych praw ochronnych na znaki towarowe będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów.

UZASADNIENIEm stanowiska Wnioskodawcy jest treść art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z którym przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

Z uwagi na fakt, że ww. znaki towarowe (prawa ochronne) wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, oraz z uwagi na fakt, iż pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 10 rzeczonego artykułu (Spółka została zarejestrowana w drugiej połowie 2010 r.).

Możliwość przedłużenia pierwszego roku podatkowego przewidziana jest expressis verbis w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność." Z takiej możliwości skorzystała Spółka.

Należy dodać, że powyższe w pełni koresponduje ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. na pytanie skierowane przez Dziennik Rzeczpospolita " (...) podatnicy, którzy podjęli po raz pierwszy działalność w drugiej połowie 2010 r. i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, i przyjęli iż pierwszy rok podatkowy będzie trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011 r. mają obowiązek stosowania do końca pierwszego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r." (ww. odpowiedź została również zamieszczona w artykule "Przepisy przejściowe dla nowych spółek", RP z dnia 26 stycznia 2011 r.).

W ocenie Spółki możliwości zastosowania do końca 2011 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. nie niweczy fakt, dokonania przez Spółkę zmiany roku podatkowego z uwagi na to, że:

1.

zmiana ta została zarejestrowana w KRS dopiero w 2011 r.; i

2.

z uwagi na treść art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym to w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zatem zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2.

Reasumując, z uwagi na fakt, że:

* znaki towarowe (prawa ochronne) wnoszone do Spółki jako element zorganizowanego aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport (wkład niepieniężny);

* z wstępnych szacunków wynika, że wniesienie przedsiębiorstwa będzie się wiązało z powstaniem dodatniej wartości firmy tzn. wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa przewyższy wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki;

* spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. prawa ochronne na znaki towarowe będą stanowiły WNiP;

* Spółka została zarejestrowana w drugiej połowie 2010 r. i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i przyjęła, że pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011 r.;

Spółka będzie uprawniona do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na ww. znaki towarowe od ich wartości rynkowej od miesiąca następnego po miesiącu w którym zarejestrowano ww. znaki towarowe w UPRP (wprowadzenia do ewidencji WNiP), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego.

Ww. sposób wykładni przepisów został podzielony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. IPPB3/423-299/10-3/MS.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 - zwanej dalej "ustawą nowelizującą"), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że:

1.

art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;

2.

art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

W art. 2 ustawy nowelizującej jest mowa o ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 - zwanej dalej "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.p.d.o.p., ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami". Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Artykuł 12 ustawy nowelizującej nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek stosowania przepisów u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1.

rok podatkowy podatnika jest inny niż rok kalendarzowy,

2.

rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r.,

Przepisy u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. powinny być stosowane do końca rozpoczętego przed tym dniem roku podatkowego, przyjętego przez podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p., rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W myśl art. 8 ust. 2a u.p.d.o.p., w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. W sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że w istocie ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

W zdarzeniu przedstawionym we wniosku, trwający rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. a zakończy się 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie zatem miała obowiązek stosować do końca przyjętego (obecnego) roku podatkowego przepisy u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż nowo utworzona Spółka otrzyma w przyszłości tytułem aportu przedsiębiorstwo. W ramach aportu Spółka otrzyma m.in. Znaki Towarowe, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny. Na część znaków towarowych zostały udzielone prawa ochronne w rozumieniu ustawy - Prawo własności przemysłowej, pozostałe znaki towarowe zostały zgłoszone, lecz na moment sporządzenia niniejszego wniosku jeszcze nie zarejestrowane (przysługuje na nie prawo ze zgłoszenia).

u.

p.d.o.p. zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych (dalej - "WNiP"). Zgodnie z art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p., amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2.

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3.

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

4.

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5.

licencje,

6.

prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

7.

wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej handlowej naukowej lub organizacyjnej (know how)

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Aby więc prawo ochronne na znak towarowy mogło zostać uznane za WNiP w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., musi spełniać następujące warunki:

* prawo ochronne na znak towarowy musi zostać nabyte przez podatnika,

* prawo ochronne na znak towarowy musi być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej a przewidywany okres jego wykorzystywania wynosi minimum rok.

W zakresie praw ochronnych na znaki towarowe podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 162 Prawa własności przemysłowej, prawem zbywalnym są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Jak stanowi art. 120 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Natomiast w przypadku przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest:

* dokonania ich zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP,

* wydania przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji.

W przeciwieństwie do środków trwałych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, iż prawa, które w dacie nabycia nie spełniają warunków określonych w art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p., nie mogą zostać uznane za wartości niematerialne i prawne. Tym samym nie podlegają amortyzacji.

W świetle powyższego ponownie podkreślić należy, że elementarnym warunkiem uznania praw ochronnych na znak towarowy wynikających z jego rejestracji jest ich nabycie, a nie uzyskanie decyzji z Urzędu Patentowego, jak będzie to miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Brak jest zatem podstaw do uznania, że prawa ochronne na znak towarowy, które Wnioskodawca uzyska w przyszłości będą podlegać amortyzacji podatkowej, ponieważ nie stanowią one wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Zatem Spółka nie ma podstaw do ustalania ich wartości początkowej i nie powinna wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie:

* stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w stosunku do nowo zawiązanej spółki, dla której rok podatkowy jest inny od kalendarzowego - jest prawidłowe,

* możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości praw ze zgłoszeń znaków towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, a następnie zarejestrowanych przez Spółkę od miesiąca następnego po miesiącu w którym zarejestrowano ww. znaki towarowe w UP RP w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że powołana we wniosku interpretacja przepisów prawa podatkowego dokonana przez organy podatkowe została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla Organu wydającego niniejszą interpretację.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 3 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl