Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1710/13/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 13 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Fundację z tytułu wykonania usługi, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji:

* gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (działalność naukowa oraz naukowo-techniczna) - jest prawidłowe,

* gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe nie wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Fundację z tytułu wykonania usługi, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 lutego 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1710/13/AK, IBPBI/2/423-1755/13/AK wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 13 marca 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem Fundacji jest:

1.

rozwijanie sieci współpracy w obszarze I.,

2.

wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze I.,

3.

promocja samorządów lokalnych i regionalnych,

4.

rozwijanie zasobów oraz kompetencji w obszarze I.,

5.

działania na rzecz bio-regionu,

6.

inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,

7.

inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów,

8.

organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystanie wiedzy.

W miesiącu październiku Fundacja wykonała usługę (ekspertyzę naukową) polegającej na "..." na potrzeby projektu X.

X dziedzinowy life science powstaje w ramach projektu pn. "...", realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Y.

Fundacja jest partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przygotowanie koncepcji, koordynację prac rozwojowych i wdrożeniowych, a następnie za administrowanie powstałą siecią. Celem projektu jest utworzenie podstawowej infrastruktury umożliwiającej współpracę w zakresie wykorzystania zasobów pierwotnych i wtórnych danych oraz narzędzi obliczeniowych w badaniach podstawowych i rozwojowych realizowanych w dziedzinie biomedycyny i biotechnologii.

W ramach projektu powstają dwie usługi:

* "I.": zintegrowana usługa składowania, zaawansowanej analizy i współdzielenia danych laboratoryjnych dla eksperymentów mikromacierzowych wraz z pełną informacją odnośnie występujących relacji między tymi danymi, oraz

* "N.": zintegrowana usługa składowania, współdzielenia oraz analizy danych z sekwenatorów następnej generacji. Poprzez swoją otwartą architekturę Z będzie spełniał funkcję promowania wspólnych przedsięwzięć i będzie narzędziem rozwijanym stopniowo w oparciu o faktyczne potrzeby środowiska life science.

Dochód uzyskany z tej usługi przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.

Z uzupełnienia wniosku z 10 marca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 marca 2014 r.) wynika, że celami statutowymi Fundacji jest m.in. działalność naukowa oraz naukowo-techniczna. Obydwa te cele mieszczą się w kategorii celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej jako "u.p.d.o.p."), które uprawniają Fundację do zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od dochodów wydatkowanych na te cele. Podkreślić należy, że u.p.d.o.p. nie definiuje pojęcia działalności naukowej oraz naukowo-technicznej. Nie jest ona również zdefiniowana w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego. W ocenie Fundacji można jednak, w oparciu o interpretację innych ustaw, wskazać na pewne rodzaje działalności, które z całą pewnością mieszczą się w pojęciu działalności naukowej. Szczególną rolę w rekonstrukcji systemowej pojęcia "działalność naukowa i naukowo-techniczna" powinna odgrywać, zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.; dalej jako "u.z.f.n."), która określa zasady finansowania nauki z budżetu państwa.

Analiza treści przepisów ogólnych ustawy, a w szczególności art. 2, 3 i 5 u.z.f.n., pozwala na zrekonstruowanie pojęcia "nauka", które obejmuje działalność polegającą m.in. na:

1.

prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, obejmującej przede wszystkim prowadzenie badań naukowych (podstawowych, stosowanych i przemysłowych) oraz prace rozwojowe,

2.

realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego oraz rozwoju gospodarczego (w tym wzrostu innowacyjności gospodarki),

3.

prowadzeniu działań upowszechniających osiągnięcia naukowe.

Działalność naukowa obejmuje zatem działania w ramach tak zdefiniowanej nauki. Należy przy tym wskazać, że obejmuje ona nie tylko samo prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, lecz również inne działania umożliwiające prowadzenie tych badań i prac, np. działania promocyjne, projekty mające na celu stworzenie lub unowocześnienie odpowiedniej infrastruktury.

Znakomita większość celów Fundacji, wymienionych w treści wniosku, mieści się w pojęciu tak zdefiniowanej nauki. Na podstawie § 5 swojego Statutu, Fundacja realizuje te cele prowadząc działalność polegającą, m.in. na:

1.

podejmowaniu działań na rzecz klastrów innowacji,

2.

tworzeniu, rozwijaniu i koordynacji platform technologiczno-organizacyjnych służących wspieraniu m.in. współpracy sektorów nauki i biznesu,

3.

tworzeni, rozwijaniu i koordynacji platform i narzędzi informatycznych służących promocji, wymianie informacji, pomysłów i idei oraz komunikacji, dedykowanych dla środowiska i społeczności I. i biotechnologii,

4.

wspieraniu i promowaniu innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych z obszaru life science i biotechnologii poprzez doradztwo, szkolenia oraz inne formy wsparcia specjalistycznego.

Przykładem takich działań, faktycznie podejmowanych przez Fundację, jest uczestnictwo, w charakterze partnera merytorycznego, w programie X, w ramach którego prowadzone są prace rozwojowe i wdrożeniowe nad infrastrukturą umożliwiającą współdzielenie, składowanie oraz analizę wyników badań laboratoryjnych m.in. na strukturze DNA.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w ramach określonych w Statucie celów, Fundacja prowadzi działalność naukową i naukowo-techniczną. Konkluzji tej nie podważa fakt, że do działań statutowych należą również cele pozanaukowe, takie jak np. komercjalizacja wyników badań naukowych. Z treści art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. nie wynika bowiem obowiązek prowadzenia przez podmiot, którego dochód podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, działalności statutowej wyłącznie w zakresie celów wymienionych w tym przepisie. Fundacja może prowadzić działalność także w innym zakresie, wszakże pod warunkiem, że dochód zwolniony z podatku przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Stanowisko to podzielane jest również przez organy podatkowe, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2008 r. (znak sprawy ILPB3/423-391/08-4/KS).

Dochód uzyskany z usługi tj. wykonanie ekspertyzy naukowej polegającej na "..." na potrzeby projektu X, przeznaczony zostanie na działalność statutową, w tym na działalność naukową i naukowo-techniczną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z tytułu wykonania usługi przez Fundację wolny jest od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Fundacja uważa, że dochód uzyskany z tytułu ww. usługi wolny będzie od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fundacja zapłaciła podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z tej usługi, ale po analizie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa, że potrąciła go niesłusznie.

Podsumowując, Fundacja stoi na stanowisku, że prowadzona przez nią działalność statutowa w znakomitej większości stanowi działalność naukową i naukowo-techniczną w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Artykuł 17 ust. 1b u.p.d.o.p. stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.p. wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p. tj.:

1.

przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;

2.

przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wnioskodawca jest fundacją, która nie jest wymieniona w powołanym wyżej wykazie podmiotów, do których nie stosuje się przedmiotowego zwolnienia.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

* celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,

* uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretacje indywidulaną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między "celem działania", a "sposobem jego realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w miesiącu październiku Fundacja wykonała usługę (ekspertyzę naukową polegającą na "..." na potrzeby projektu X. Dochód uzyskany z tej usługi przeznaczony zostanie na działalność statutową, w tym na działalność naukową i naukowo-techniczną. Z wniosku wynika również, że prowadzona przez Fundację działalność statutowa "w znakomitej większości stanowi działalność naukową i naukowo-techniczną".

Dokonując oceny stanowiska Fundacji należy zaznaczyć, że przepisy u.p.d.o.p. nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z definicją przedstawioną w internetowym Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA (...) - "nauka" to:

1.

ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości,

2.

zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej,

3.

uczenie się lub uczenie kogoś,

4.

pouczenie, wskazówka.

Z kolei ww. Słownik definiuje "technikę" jako:

1.

wiedzę na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy,

2.

metodę,

3.

wyuczoną i wyćwiczoną umiejętność wykonywania jakichś czynności.

Mając na uwadze powołane powyższej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, a w szczególności fakt, że jak wskazała Fundacja jej działalność statutowa w "znakomitej większości stanowi działalność naukową i naukowo-techniczną oraz że dochód z wykonanej usługi zostanie przeznaczony na działalność statutową w tym na działalność naukową i naukowo-techniczną" należy stwierdzić, że:

* dochód uzyskany przez Fundację z wykonania usługi w części przeznaczonej a następnie wydatkowanej na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (działalność naukowa i naukowo-techniczna) będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym natomiast

* dochód uzyskany przez Fundację z wykonania usługi w części przeznaczonej na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Fundacji w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Fundację z tytułu wykonania usługi, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji:

* gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (działalność naukowa oraz naukowo-techniczna) - jest prawidłowe,

* gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe nie wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl