IBPBI/2/423-170/11/CzP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-170/11/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od p.d.o.p., należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją inwestycji, na którą uzyskano Zezwolenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od p.d.o.p., należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją inwestycji, na którą uzyskano Zezwolenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka uzyskała zezwolenie z dnia 16 grudnia 2003 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie następujących wyrobów wytwarzanych na terenie SSE (wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług):

* usługi kucia prasowania, wytłaczania, walcowania metali, usługi w zakresie metalurgii proszków - 28.4,

* usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale, usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych - 28.5,

* wyroby nożownicze, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia - 28.6,

* wyroby metalowe gotowe, pozostałe - 28.7,

* maszyny do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - 29.1,

* obrabiarki - 29.4,

* maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia pozostałe - 29.5.

Zezwolenia udzielono do dnia 8 sierpnia 2016 r. i ustalono w nim następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

1.

zatrudnienie na terenie strefy co najmniej:

a.

4 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.

b.

14 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.

poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 z późn. zm.) o wartości 920.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.

W chwili obecnej Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE i wypełniła wszystkie ww. warunki, znacznie przekraczając ich wielkości wskazane w zezwoleniu. Faktycznie poniesione nakłady inwestycyjne na realizację projektu przekroczyły kwotę 4.000.000,00 zł, a dynamiczny rozwój technologii w branży narzędzi i urządzeń specjalistycznych wymusza konieczność dalszych inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia. Szacowane kolejne wydatki w ocenie Spółki przekroczą o 50% dotychczasowe nakłady. Należy też podkreślić, że zwiększone w stosunku do planowanych nakłady inwestycyjne pozwoliły na stworzenie dodatkowych miejsc pracy. W chwili obecnej średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi 35,44 etatu. Poniesione dotychczas, jak i planowane kolejne wydatki inwestycyjne będą spełniały kryteria określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 z późn. zm. - zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zatem będą stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są wydatki spółki w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 z późn. zm.) do wysokości określonej w zezwoleniu (920.000,00 PLN), czy też wszelkie wydatki Spółki spełniające kryteria wskazane w § 6 powołanego Rozporządzenia, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia i w okresie jego ważności tj. do 8 sierpnia 2016 r....

Zdaniem Spółki, w przypadku poniesienia wydatków związanych z działalnością prowadzoną na terenie strefy oraz kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, w kwocie wyższej niż określona w zezwoleniu, maksymalną wielkość pomocy publicznej - a więc zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - należy obliczyć w oparciu o wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia w całym okresie jego ważności, a nie w oparciu o kwotę określoną w zezwoleniu jako minimalny próg inwestycji (920.000,00 PLN) i dodatkowo obwarowaną datą do 31 grudnia 2005 r.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm. - zwanej dalej "Ustawą o sse"), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) określa w art. 17 ust. 1 pkt 34, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z tych względów wielkość dopuszczalnego zwolnienia należy określić na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o sse, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "Zezwoleniem". Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

1.

zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,

2.

dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Zdaniem Spółki, z treści powyższego przepisu jasno wynika, że wielkość zatrudnienia oraz kwota inwestycji stanowią warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, od których spełnienia zależy utrzymanie zezwolenia i przysługującego na jego podstawie zwolnienia podatkowego. Ustawodawca sprecyzował, że zezwolenie określa warunek dokonania inwestycji przewyższającej określoną kwotę. Tak więc przepis prawa zobowiązuje organ udzielający pomocy publicznej do wskazania w zezwoleniu progu minimalnego, który inwestor zobowiązany jest przekroczyć.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia (wg brzmienia z dnia uzyskania zezwolenia przez Spółkę) wielkość pomocy regionalnej, jaką Spółka otrzyma w postaci zwolnienia podatkowego, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306) i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. W obowiązujących wówczas przepisach prawa brak jest jakichkolwiek uregulowań wskazujących na to, iż warunek zezwolenia stanowi jednocześnie górną granicę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Należy także podkreślić, że przepisy obowiązujące w momencie uzyskania zezwolenia nie zawierały wymogu określania maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą publiczną. Wymóg taki został wprowadzony do art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych od dnia 4 sierpnia 2008 r. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746), a więc po dacie uzyskania zezwolenia przez Spółkę.

Ochronę praw nabytych przez Spółkę na podstawie zezwolenia potwierdzono w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, gdzie wskazano, że zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. 4 sierpnia 2008 r.) zachowują moc. Z tych względów, zdaniem Spółki, wymogi nowego art. 16 Ustawy o sse nie mogą być wobec niej stosowane, a stanowisko wyrażone w niniejszym wniosku należy uznać za prawidłowe.

Powyższe stanowisko znalazło też potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2008 r. Znak: ITPB3/423-390/08/AM),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r. Znak: ILPB3/423-434/08-4/DS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2008 r. Znak: IBPB3/423-571/08/AM,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r. Znak: IP-PB3-423-327/08-2/KB.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2010 r. Znak: IBPBI/423-358/10/AK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2010 r. Znak: IBPBI/423-696/10/AK oraz Znak: IBPBI/423-696/10/AK.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności Spółka stoi na stanowisku, iż zarówno wydatki do wysokości określonej w zezwoleniu, jak też dalsze wydatki Spółki poniesione na terenie Strefy w całym okresie ważności zezwolenia i spełniające kryteria § 6 Rozporządzenia, mogą zostać zaliczone do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i stanowią podstawę do określenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem, że górna granica pomocy publicznej wyznaczona jest intensywnością pomocy ustaloną w przepisach Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż odnośnie sprawy będącej przedmiotem zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl