Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1625/09/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obwodnicy wraz z kosztorysami wykonawczymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obwodnicy wraz z kosztorysami wykonawczymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka położona jest w odległości około 10 km od centrum miasta. Prowadząca do Spółki droga krajowa należy do najbardziej obciążonych ruchem dróg w województwie. W godzinach porannych i popołudniowych na drodze tej tworzą się poważne korki istotnie utrudniające mieszkańcom miasta, mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz pracownikom Spółki dojazd do pracy i powrót z pracy. Dodatkowo Spółka przystępuje do realizacji projektu dwóch nowych bloków energetycznych, których rozpoczęcie budowy planowane jest na koniec roku 2010 i potrwa kilka lat. Przy budowie bloków w szczytowym okresie zatrudnionych może być nawet do dwóch tysięcy osób, a ponadto z procesem budowy związana będzie konieczność transportowania ogromnych ilości materiałów, sprzętu i urządzeń, co według wszelkich przewidywań spowoduje sparaliżowanie ruchu na drodze prowadzącej do Spółki. Również po zakończeniu budowy bloków energetycznych ruch na drodze prowadzącej do Spółki będzie istotnie wzmożony w związku ze znacznym zwiększeniem liczebności załogi Spółki. W tym stanie rzeczy, zarówno potrzeby mieszkańców województwa korzystających z drogi prowadzącej do Spółki jak i potrzeby należytego funkcjonowania samej Spółki, wymagają modernizacji i rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wybudowanie obwodnicy przejmującej znaczną część ruchu odbywającego się na dotychczasowej drodze i poprawiającej warunki dojazdu zarówno do miasta jak i do Spółki. Obwodnica stanowić będzie drogę publiczną, z której korzystać będą wszystkie osoby i podmioty. Zamierzenie to jest obecnie w fazie prac koncepcyjnych i projektowych, przy czym ze strony organów administracji państwowej oraz samorządowej kierowane są wobec Spółki wyraźne oczekiwania, że część kosztów związanych z tymi pracami zostanie sfinansowana przez Spółkę, jako podmiot, którego istnienie, funkcjonowanie oraz rozbudowa w znacznym zakresie przyczyniają się do niewydolności istniejącego dotychczas układu komunikacyjnego. Poprawieniem warunków komunikacyjnych zainteresowana jest też Spółka, albowiem istniejący stan rzeczy i narastające utrudnienia w dojeździe do Spółki zagrażają zarówno zakłóceniami w funkcjonowaniu zakładu jak i utratą wypracowywanego przez lata w drodze rozlicznych działań, dobrego wizerunku Spółki jako podmiotu przyjaznego otoczeniu i funkcjonującego z korzyścią dla mieszkańców miasta oraz województwa. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Spółka podpisała list intencyjny, którego stronami oprócz Spółki są Województwo, Gmina O. i Gmina D., w którego treści strony zadeklarowały wolę wspólnego działania w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy i związanego z nią węzła drogowego. Dla określenia możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego zaangażowania stron w jego realizację i skali tego zaangażowania, niezbędne jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi. Koszt opracowania tej dokumentacji szacowany jest na kwotę 6.000.000 zł. Spółka ze swej strony rozważa możliwość sfinansowania z własnych środków około 1/6 tych kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione ewentualnie przez Spółkę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego obwodnicy wraz z kosztorysami wykonawczymi, należy uznać za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, tj. w dniu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania).

Zdaniem Spółki, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ww. ustawy. Zaliczenie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (czy to bezpośrednio, czy też w formie odpisów amortyzacyjnych), uzależnione jest od istnienia związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem a przychodem oraz jednocześnie braku wymienienia tego rodzaju wydatku w art. 16 ust. 1. Kosztami podatkowymi są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

Dla efektywnego prowadzenia przez Spółkę działalności produkcyjnej i rozbudowy prowadzonego przedsiębiorstwa, konieczna jest dobra struktura drogowa zapewniająca sprawny transport materiałów do produkcji czy dojazd pracowników do pracy.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2006 r., sygn. DD6-8213-43/WK/06/249, "...wydatki związane z nakładami podatnika na utrzymanie (przebudowę) drogi publicznej nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym nie mogą być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki takie mogą natomiast stanowić koszt podatkowy, w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., o ile podatnik wykaże spełnienie dwóch wspomnianych wyżej warunków, tzn. związku ze swoją działalnością oraz co najmniej pośredniego związku z "celem uzyskania przychodów". (...). "Takiego rodzaju wydatkami są m.in. wydatki ponoszone przez podatnika, mające na celu utrzymanie w należytym stanie drogi publicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo usytuowane jest obok tej drogi i korzystanie z niej jest istotne dla prawidłowego jego funkcjonowania. Zapewnia ona bowiem sprawny transport materiałów do produkcji oraz wytworzonych produktów, a także sprzyja bezpieczeństwu dojeżdżających do pracy i pracowników". Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny odpowiada powyższym przesłankom, stąd też wydatki na wykonanie projektu dotyczącego nowej obwodnicy należy uznać za koszty pośrednio związane z przychodami Spółki potrącalne, jako nie przypisane do żadnego konkretnego horyzontu czasowego, w dacie ich poniesienia rozumianym jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Należy jednocześnie rozróżnić wydatki, które bezpośrednio wpływają na osiągnięcie konkretnego przychodu od tych, które pośrednio pozostają w związku gospodarczym z przychodem. Do wydatków pośrednio związanych z przychodem można zaliczyć m.in. wydatki na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego inwestycji (wybudowanie obwodnicy) wraz z kosztorysami inwestorskimi, które Spółka zamierza ponieść. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że obecna droga prowadząca do Elektrowni wymaga modernizacji i rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wybudowanie obwodnicy, przejmującej znaczną część ruchu odbywającego się na dotychczasowej drodze i poprawiającej warunki dojazdu zarówno do miasta, jak i do Spółki. Obwodnica stanowić będzie drogę publiczną, z której korzystać będą wszystkie osoby i podmioty.

Nie ulega wątpliwości, iż droga publiczna, w kosztach rozbudowy której ma partycypować Spółka, nie będzie stanowiła środka trwałego podatnika, gdyż nie będzie jego własnością. Wydatek na jej modernizację nie może być również traktowany, jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost pojęcia "inwestycji w obcym środku trwałym", to jednak w praktyce przyjmuje się, że taką inwestycją są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Droga będzie własnością gminy, z której korzystać będą zarówno jej mieszkańcy jak i Spółka.

W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma zamiar sfinansowania z własnych środków części nakładów na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego inwestycji, nie stanowiącej własności Wnioskodawcy, w celu zwiększenia uzyskiwanych przychodów. Nakłady na ten projekt można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, wskazany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty te są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Taki bowiem koszt, chociaż niewątpliwie związany jest z osiąganymi przychodami, nie pozostaje w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Zatem, wydatki na wykonanie projektu, jako koszty pośrednio związane z przychodami, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z literalnego brzmienia przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach rachunkowych.

Reasumując, koszty wykonania projektu budowlano - wykonawczego inwestycji (wybudowanie obwodnicy) wraz z kosztorysami inwestorskimi, które Spółka zamierza ponieść, winny być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów i potrącane w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy wraz z kosztorysami wykonawczymi, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl