IBPBI/2/423-154/10/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-154/10/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 22 stycznia 2010 r.) uzupełnionym w dniu 22 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup drzew iglastych przeznaczonych na obsadzenie gruntu wokół budowanego obiektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup drzew iglastych przeznaczonych na obsadzenie gruntu wokół budowanego obiektu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 12 marca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-154/10/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 22 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2009 r. Spółka rozpoczęła inwestycję polegająca na przebudowie i rozbudowie obiektów z przeznaczeniem na Dom Gościnny wraz z terenem rekreacyjnym. W wyniku tej inwestycji powstanie jeden budynek i zagospodarowany wokół niego teren. Na zagospodarowanie terenu zostały zakupione drzewa iglaste. Budowa jest realizowana we własnym zakresie na gruncie należącym do Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zakup drzew iglastych przeznaczonych na obsadzenie gruntu wokół budowanego obiektu stanowi koszt uzyskania dochodu (winno być przychodu) w momencie poniesienia tego wydatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup sadzonek drzew przeznaczonych na obsadzenie gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia.

W regulacjach KŚT definiuje się m.in. pojęcie "budynku" jako środka trwałego. Można przeczytać tam m.in. że "W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się również tzw. "obiekty pomocnicze" obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp.".

Zdaniem Spółki wydatków poniesionych na architekturę zieleni związanej z budynkiem czyli kosztów przygotowania podłoża do posadzenia roślin oraz kosztów zakupu sadzonek roślin nie można zakwalifikować do obiektów pomocniczych obsługujących budynek wymieniony w KŚT. Co za tym idzie wydatków na architekturę zieleni nie należy zaliczać do wartości początkowej budynku mimo ich bezpośredniego odniesienia do niego. Wydatki te więc mogą być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany art. 15 ust. 1 określa, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Wydatki na architekturę zieleni nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki te co do zasady mają na celu utrzymanie stanu estetycznego budynku i terenu wokół niego. Rezultat uzyskany poprzez poniesienie wydatków na architekturę zieleni ma za zadanie pozytywne oddziaływanie na potencjalnych klientów, a tym samym zachęcać ich do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Tym samym jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki nie można także uznać, że wydatki na zieleń stanowią "ulepszenie" gruntu jako takiego. Co prawda, w świetle prawa cywilnego rośliny zakorzenione w gruncie stanowią część składową tego gruntu jednakże nasadzenie zieleni nie można uznać za "przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację" gruntu. Tylko takie zaś czynności skutkować mogą ulepszeniem w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wydatki na zieleń wokół budynku można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl