IBPBI/2/423-1498/09/JS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1498/09/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 grudnia 2009 r.), uzupełnione w dniu 1 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego z wpłat właściciela lokalu użytkowego, członka Wspólnoty Mieszkaniowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego z wpłat właściciela lokalu użytkowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 14 stycznia 2010 r. znak: IBPBI/2/423-1498/09/JS wezwano do ich uzupełnienia. Braki formalne uzupełniono w dniu 1 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

We Wspólnocie Mieszkaniowej jednym z członków wspólnoty mieszkaniowej jest osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu użytkowego, pozostałe lokale to lokale mieszkalne mające swoich właścicieli. Każdy z właścicieli zgodnie z ustawą o własności lokali zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie ze swoim udziałem. Tym samym właściciel lokalu użytkowego uiszcza zaliczki na utrzymanie części wspólnej zgodnie z podjętymi przez wspólnotę uchwałami (w opisywanej sytuacji jest to zaliczka eksploatacyjna oraz zaliczka na fundusz remontowy) oraz opłaty za dostarczone do lokalu media (woda, wywóz nieczystości itp.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody wynikające z zaliczek dokonywanych przez właściciela lokalu użytkowego, będącego członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz opłat dotyczących mediów zużywanych w tym lokalu, można zaliczyć do dochodów uzyskanych z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i uznać te dochody, jako zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, o ile przeznaczone zostaną na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Wspólnoty Mieszkaniowej wynikające z wpłat właścicieli lokali użytkowych, nie są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i tym samym nie podlegają zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści wyżej powołanego przepisu, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

1.

dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a także

2.

dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia jak np. garaże, strychy, sutereny. Związane z tego rodzaju lokalami i pomieszczeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie dotyczy to jednak lokali użytkowych, bowiem nie mają one charakteru mieszkalnego (ich istotą jest niemieszkalne przeznaczenie).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że tylko wpłaty uiszczane przez właścicieli lokali mieszkalnych na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz własnych lokali mieszkalnych mogą być zaliczone do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Natomiast przychody pochodzące z wpłat dotyczących lokali użytkowych (w tym na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz za dostarczone do lokalu media - woda, wywóz nieczystości itp.), nie mogą być uznane za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, uzyskane z tego tytułu dochody, bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wspólnoty jest zatem prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 2, wydano odrębną interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl