IBPBI/2/423-1443/10/PC - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu stowarzyszenia przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1443/10/PC Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu stowarzyszenia przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu do tut. Organu 18 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2010 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie objęło udziały w spółce z o.o. (akt notarialny - umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Głównym celem działalności Spółki jest osiąganie zysku, natomiast celem ubocznym promowanie działalności pożytku publicznego (paragraf 6 pkt 1 umowy spółki). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł i dzieli się na 150 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy. Stowarzyszenie objęło 50 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 50.000,00 zł, pokrywając je gotówką w kwocie 98.000,00 zł oraz wkładem niepieniężnym o wartości 2.000,00 zł.

Nadwyżka powstała w wyniku objęcia udziałów po cenie wyższej od nominalnej podlega przelaniu do kapitału "zakładowego".

Stowarzyszenie 20 września 2010 r. zapłaciło 19.000,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Zważywszy na zakres przedmiotowy zwolnień wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - czy objęcie udziałów w nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Udziały zostały objęte z myślą, że w przyszłości zysk (dywidenda) będzie powiększać środki pieniężne do dyspozycji Stowarzyszenia, wydatkowane na cele statutowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego podlega zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dochód stowarzyszenia przeznaczony na jego cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego, także w przypadku wykorzystania go na lokatę kapitału - tutaj - nabycie udziałów w spółce. Sposoby wspierania działalności statutowej stowarzyszenia określone w art. 17 ust. 1b mają charakter przykładowy, na co wskazuje zwrot "w tym także" (nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji celów statutowych jest w związku z tym tylko jednym z możliwych sposobów realizacji działań statutowych).

Dochody z inwestycji w udziały w spółce (dywidenda) będą w całości przeznaczone na cele statutowe, a jest nimi realizacja zadań publicznych w zakresie m.in.

1.

pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2.

działalności charytatywnej;

3.

ochrony i promocji zdrowia;

4.

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5.

promocji zatrudnienia i pracy;

6.

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

7.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i inne.

Zakup udziałów służy lepszej realizacji celów statutowych w przyszłości, gdyż pozostające w dyspozycji środki są w korzystny sposób lokowane po to, by je w odpowiednim czasie (pomnożone) wykorzystać. Poza tym obowiązek podatkowy zależy od osiągniętego dochodu, a nie od ryzyka z tym związanego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - dalej "ustawa o p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.).

Stosownie natomiast do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z treści art. 17 ust. 1a ustawy o p.d.o.p. wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Artykuł 17 ust. 1b ustawy o p.d.o.p. stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

W świetle wyżej powołanych przepisów, stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia dochodu na podstawie powołanego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest jego przeznaczenie i wydatkowanie - bez względu na termin - na cele statutowe określone w przedmiotowym przepisie, które muszą być wyraźnie wymienione w statucie podatnika, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W omawianej sprawie konieczne jest również przytoczenie art. 17 ust. 1e ustawy o p.d.o.p., który ma zasadnicze znaczenie przy dekodowaniu pojęcia przeznaczenia lokowania dochodu.

W myśl ww. przepisu, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1.

wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,

2.

papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

3.

jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1f ustawy o p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

Odnosząc przytoczone regulacje do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy wskazać, iż w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem (por. wyrok NSA sygn. FSK 372/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r.). Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których mamy do czynienia z odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, tj. w przypadku norm prawnych kształtujących zwolnienia od podatku, które należy interpretować zgodnie z ich literalnym brzmieniem.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, iż w art. 17 ust. 1e ustawy o p.d.o.p., ustawodawca wyraźnie określił sytuacje, w których lokowanie dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., będzie podlegało zwolnieniu od podatku. Przy czym wyliczenie zawarte w art. 17 ust. 1e ustawy o p.d.o.p., ma charakter zamknięty, konsekwencją czego jest konstatacja, iż inne sposoby lokowania wspomnianych dochodów nie korzystają z takiego zwolnienia. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mieszczą się w katalogu określonym w cytowanym przepisie, gdyż nie są papierami wartościowymi, oraz nie można ich również zaliczyć do instrumentów finansowych, o których mowa w omawianym artykule; tym samym dochody ulokowane w ten sposób nie będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując należy wskazać, iż nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Stowarzyszenie, nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż w momencie objęcia udziałów, Stowarzyszenie dokonuje rozporządzenia swoim mieniem - innymi słowy wydatkuje uzyskany dochód na cel inny niż określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.

Konsekwencją powyższego będzie konieczność zaliczenia środków przeznaczonych na nabycie przedmiotowych udziałów, do dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych w momencie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego jest więc nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl