Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1430/10/MO
Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki kapitałowej wypłaty środków pieniężnych na rzecz pracowników z tytułu tzw. nagrody barbórkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 18 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty z tytułu nagrody barbórkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty z tytułu nagrody barbórkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 6 października 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-939/10/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 18 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premiowania stawia do dyspozycji pracownika, wypłaca środki z tytułu nagrody barbórkowej za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 4 grudnia tego roku - koszt podatkowy wg metody memoriałowej.

Spółka nadmieniła jednocześnie, że wymieniony wyżej tytuł wypłaca się, stawia do dyspozycji pracownika zachowując ustawowe i regulaminowe terminy. Mają miejsce również, choć sporadycznie reklamacje np. nagrody barbórkowej gdzie kwoty wypłacane są po 4 grudnia. Tego rodzaju przypadki rozpoznawane są przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu wg metody kasowej zarówno w części wynagrodzenia brutto pracownika jak i składek ZUS finansowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nagroda "Barbórkowa" za dany rok kalendarzowy wypłacana/postawiona do dyspozycji zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania do dnia 4 grudnia danego roku, może zostać zaliczona do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostanie wypłacona/postawiona do dyspozycji pracownika... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy CIT należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; dalej: ustawa PIT) tj. przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne pod warunkiem, że zostały wypłacone/postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

W przypadku niedochowania terminu stanowią koszt podatkowy w momencie ich wypłaty, postawienia do dyspozycji zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy CIT.

Zdaniem Spółki oznacza to, że należności zaliczane do przychodów ze stosunku pracy stanowią koszt podatkowy w miesiącu, za który są należne pod warunkiem, że zostały postawione do dyspozycji pracownika lub wypłacone w terminach wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulaminu wynagradzania i premiowania obowiązujących w Spółce.

Nagroda "Barbórkowa" stanowi w świetle art. 12 ust. 1 ustawy PIT, przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem jest ona kosztem podatkowym w miesiącu, za który jest należna, pod warunkiem, że zostanie wypłacona/postawiona do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy. W przeciwnym razie będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania obowiązującym w Spółce "Barbórka" jest wypłacana/stawiana do dyspozycji do dnia 4 grudnia roku kalendarzowego, którego dotyczy.

W opinii Spółki wypłacając tę nagrodę do dnia 4 grudnia danego roku, Spółka może zaliczyć ją do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostanie wypłacona/postawiona do dyspozycji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl powyższego, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, winien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika oraz nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższą definicją do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika.

W myśl art. 15 ust. 4g ustawy o p.d.o.p., należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z treści cytowanych przepisów ustawy o p.d.o.p. wynika, że wydatki na nagrodę "Barbórkową", ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i regulaminem wynagradzania stawia do dyspozycji pracownika (wypłaca) środki z tytułu nagrody barbórkowej za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 4 grudnia tego roku.

W oparciu o przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż wydatki na wypłatę nagrody "Barbórkowej" mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z uregulowań zawartych w regulaminie wynagradzania i premiowania. Środki wypłacone po tym terminie będą kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty.

Jednocześnie dodać należy, iż moment wypłaty nagrody "Barbórkowej" może pokrywać się z miesiącem za który to świadczenie jest należne. Nie zmienia to jednak faktu, iż momentem zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie, zgodnie z cytowanymi przepisami, miesiąc w którym świadczenie jest należne pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z uregulowań zawartych w regulaminie wynagradzania i premiowania. W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym będzie to ten sam miesiąc.

Zatem pomimo, iż na gruncie przedmiotowej sprawy miesiąc wypłaty nagrody "barbórkowej" jest tożsamy z miesiącem za który to świadczenie jest należne, stanowisko Spółki, iż wypłacając tę nagrodę do dnia 4 grudnia danego roku, Spółka może zaliczyć ją do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostanie wypłacona/postawiona do dyspozycji należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-2, 4-12 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl