IBPBI/2/423-142/09/PP - Zwolnienie z CIT opłat za garaże posiadające status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-142/09/PP Zwolnienie z CIT opłat za garaże posiadające status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4):

*

dochodów z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne, należących do osób niebędących mieszkańcami Spółdzielni - jest prawidłowe,

*

dochodów z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne, należących do mieszkańców danego budynku i innych mieszkańców Spółdzielni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa odprowadza podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów uzyskiwanych z:

1.

tytułu czynszu najmu lokali użytkowych wolnostojących,

2.

opłat od lokali użytkowych posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wolnostojących (na lokale był wniesiony wkład budowlany),

3.

opłat od lokali użytkowych stanowiących odrębną własność - wolnostojących,

4.

tytułu czynszu najmu lokali użytkowych wbudowanych w obiekty mieszkalne,

5.

opłat od lokali użytkowych posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wbudowanych w obiekty mieszkalne (na lokale wniesiony był wkład budowlany),

6.

opłat od lokali użytkowych stanowiących odrębną własność wbudowanych w obiekty mieszkalne,

7.

opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wbudowanych w obiekty mieszkalne (był wniesiony wkład budowlany) należących do:

a.

mieszkańców danego budynku,

b.

innych mieszkańców Spółdzielni,

c.

osób niebędących mieszkańcami Spółdzielni

8.

opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (był wniesiony wkład budowlany) wolnostojących należących do:

a.

mieszkańców Spółdzielni,

b.

osób niebędących mieszkańcami Spółdzielni,

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4):

Czy znajdujące się w zasobach Spółdzielni garaże posiadające status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojące i wbudowane w obiekty mieszkalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych... (dot. cz. I pkt 7 i 8 opisu stanu faktycznego).

Zdaniem Spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody Spółdzielni uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a nie podlegają zwolnieniu dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a do takiej wg Spółdzielni zalicza się dochody uzyskane z tytułu opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści wyżej powołanego przepisu, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

*

dochód ten winien być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

*

dochód ten musi być przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. A zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

W określeniu "zasoby mieszkaniowe" mieszczą się zarówno lokale mieszkalne, jak i pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Odnosząc się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa ww. przepisie ustawy podatkowej, należy rozumieć:

-

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:

*

dźwigi osobowe i towarowe,

*

aparaty do wymiany ciepła,

*

kotłownie i hydrofornie wbudowane,

*

klatki schodowe,

*

strychy, piwnice, komórki,

*

garaże,

-

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

*

budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

*

kotłownie i hydrofornie wolnostojące,

*

osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

-

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

*

zbiorniki - doły gnilne, szamba,

*

rurociągi i przewody sieci wodociągowe - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

*

sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,

*

budowle inżynieryjne (studnie itp.),

*

budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

*

inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Odnosząc się zatem do przedstawionego przez Spółdzielnię stanu faktycznego na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że dochody pochodzące z opłat od garaży (bez względu na to czy są one wolnostojące czy wbudowane w budynki mieszkalne) pochodzące od osób niebędących mieszkańcami Wnioskodawcy nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Garaże te bowiem nie służą mieszkańcom lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, a więc nie są zaliczane do zasobów mieszkaniowych.

Dochody uzyskane z tego tytułu jako niepochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie będą więc mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast garaże (bez względu na to czy są one wolnostojące czy wbudowane w budynki mieszkalne) należące do mieszkańców Wnioskodawcy, jako służące zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, mieszczą się w pojęciu "zasoby mieszkaniowe". Dochody z nich uzyskiwane, będą mogły być zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Stanowisko Spółdzielni w zakresie opodatkowania:

*

dochodów z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne, należących do osób niebędących mieszkańcami Spółdzielni - jest prawidłowe,

*

dochodów z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolnostojących i wbudowanych w obiekty mieszkalne, należących do mieszkańców danego budynku i innych mieszkańców Spółdzielni - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl