IBPBI/2/423-1355/09/SD - Uznanie zespołu składników wniesionych do nowopowstałej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1355/09/SD Uznanie zespołu składników wniesionych do nowopowstałej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników wniesionych do nowopowstałej spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników wniesionych do nowopowstałej spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. znak: IBPBI/2/423-1355/09/SD, IBPP1/443-1106/09/AZb wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 15 stycznia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza utworzyć nową spółkę z o.o. ze 100% udziałem, do której wniesie aport w postaci Wydziału Katalizatorów.

Obecnie Wydział Katalizatorów jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną posiadającą własne struktury organizacyjne (kierownik, zastępca, mistrzowie, pracownicy obsługi), posiada zespół składników materialnych i niematerialnych (budynki, budowle, instalacje, zgłoszenia patentowe, licencje itp.). Przedmiotowy Wydział posiada niezbędną infrastrukturę tj. składniki materialne i niematerialne (budynki, magazyny, instalację, licencje, patenty itp.) oraz zasoby personalne, które umożliwiają samodzielne funkcjonowanie i realizację zadań gospodarczych w postaci produkcji katalizatorów przemysłowych. Obecnie Wydział Katalizatorów zajmuje się produkcją i sprzedażą katalizatorów miedziowych, żelazowo-chromowych oraz żelazowych. Nowopowstała spółka nadal będzie zajmować się produkcją i sprzedażą katalizatorów.

Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa, która ma być wniesiona do nowopowstałej spółki nosi nazwę Wydział Katalizatorów, natomiast nie jest jeszcze ustalone jaką nazwę będzie miała nowopowstała spółka. Do nowoutworzonej spółki będzie wniesiony aport w postaci:

*

środków pieniężnych,

*

środków trwałych w tym budynki, budowle,

*

wartości niematerialnych i prawnych np. licencja dotycząca katalizatora,

*

zgłoszeń patentowych np. na katalizator żelazowo-chromowy i katalizator miedziowy,

*

produktów.

Do spółki zostanie wniesiona tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym działalności Wydziału Katalizatorów. Spółka otrzyma dokumenty dotyczące produkcji, handlu, rozliczeń finansowych i technologii katalizatorów. Nowopowstała spółka przejmie pracowników którzy obecnie pracują w przedmiotowym Wydziale.

Do nowopowstałej spółki nie zostanie wniesione prawo wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajdują się budynki i budowle należące do Wydziału Katalizatorów. Prawo wieczystego użytkowania będzie przedmiotem dzierżawy. Na dzień dzisiejszy Spółka jest w stanie przyporządkować do przedmiotowego Wydziału przychody, koszty (które są ewidencjonowane na oddzielnym koncie tzw. MPK-u), należności i zobowiązania. Przychody, należności i zobowiązania nie są ewidencjonowane na odrębnych kontach jednak jest możliwość ręcznie ustalenia które przychody, należności i zobowiązania dotyczą Wydziału Katalizatorów. Za okres 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Spółka sporządziła dla Wydziału Katalizatorów bilans i rachunek zysków i strat.

Jednocześnie Spółka informuje, że w 2002 r. zwracała się o interpretację do właściwego urzędu skarbowego w sprawie wniesienia Wydziału Katalizatorów do nowej spółki, ale nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi, czy jej stanowisko jest prawidłowe, ponadto od tego czasu zmienił się stan faktyczny, a także zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług. Kolejny raz Spółka zwracała się o interpretację w przedmiotowej sprawie jednak podała odmienny stan przyszły. W zapytaniu jako stan przyszły Spółka podała, że prawo wieczystego użytkowania zostanie wniesione aportem do nowej spółki, a w obecnie przedstawionym w stanie przyszłym podaje, że prawo wieczystego użytkowania będzie dzierżawione.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wydział Katalizatorów, który Spółka zamierza wnieść w formie aportu, może potraktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wydział Katalizatorów, który Spółka zamierza wnieść w formie aportu do spółki jest wg niej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ponieważ spełnia warunki, o których mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa tzn.:

1.

jest wyodrębniony organizacyjnie - jest odrębnym wydziałem, mającym wydzielony majątek (zaewidencjonowany na odrębnym stanowisku kosztów), pracowników przypisanych do danego wydziału,

2.

jest wyodrębniony finansowo - Spółka może przyporządkować do niego przychody, koszty, należności i zobowiązania,

3.

posiada zespół składników: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

4.

ww. składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych - produkcja katalizatorów,

5.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze tzn. produkcję i sprzedaż katalizatorów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie tej masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza utworzyć nową spółkę z o. o. ze 100% udziałem, do której wniesie aport w postaci Wydziału Katalizatorów. Obecnie Wydział Katalizatorów jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną posiadającą własne struktury organizacyjne (kierownik, zastępca, mistrzowie, pracownicy obsługi), posiada zespół składników materialnych i niematerialnych (budynki, budowle, instalacje, zgłoszenia patentowe, licencje itp.), posiada niezbędną infrastrukturę tj. składniki materialne i niematerialne (budynki, magazyny, instalację, licencje, patenty itp.) oraz zasoby personalne, które umożliwiają samodzielne funkcjonowanie i realizację zadań gospodarczych w postaci produkcji katalizatorów przemysłowych. Obecnie Wydział Katalizatorów zajmuje się produkcją i sprzedażą katalizatorów miedziowych, żelazowo-chromowych oraz żelazowych. Nowo powstała spółka nadal będzie zajmować się produkcją i sprzedażą katalizatorów.

Do nowo utworzonej spółki będzie wniesiony aport w postaci:

*

środków pieniężnych,

*

środków trwałych w tym budynki, budowle,

*

wartości niematerialnych i prawnych np. licencja dotycząca katalizatora,

*

zgłoszeń patentowych np. na katalizator żelazowo-chromowy i katalizator miedziowy,

*

produktów.

Do spółki zostanie wniesiona tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym działalności Wydziału Katalizatorów.

Spółka otrzyma dokumenty dotyczące produkcji, handlu, rozliczeń finansowych i technologii katalizatorów.

Nowo powstała spółka przejmie pracowników którzy obecnie pracują w przedmiotowym wydziale.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować do przedmiotowego wydziału przychody, koszty (które są ewidencjonowane na oddzielnym koncie tzw. MRK-u), należności i zobowiązania. Przychody, należności i zobowiązania nie są ewidencjonowane na odrębnych kontach, jednak jest możliwość ręcznego ustalenia, które przychody, należności i zobowiązania dotyczą Wydziału Katalizatorów.

Do nowo powstałej spółki nie zostanie wniesione prawo wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajdują się budynki i budowle należące do Wydziału Katalizatorów. Prawo wieczystego użytkowania będzie przedmiotem dzierżawy.

W rozpatrywanej sprawie mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której z przedmiotu aportu wyłączone zostanie prawo wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajdują się budynki i budowle należące do Wydziału Katalizatorów. Wnioskodawca stwierdza, iż wskazane prawo wieczystego użytkowania gruntów będzie przedmiotem zawartej pomiędzy nim a nowo powstałą spółką umowy dzierżawy.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wyłączenie z masy majątkowej mającego być przedmiotem aportu Wydziału Katalizatorów tak istotnego elementu jakim jest prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których znajdują się nieruchomości (budynki i budowle należące do ww. wydziału) wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży katalizatorów miedziowych, żelazowo-chromowych oraz żelazowych przez ten wydział, pozbawia wydzielony kompleks majątkowy cech zorganizowanej jego części.

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż zespół wymienionych we wniosku składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mających być przedmiotem aportu, nie posiada ww. cech właściwych zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotem aportu będą składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, a niezorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 w zakresie obowiązku ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pytania Nr 2 w zakresie podatku od towarów i usług, wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl