Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1308/09/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu do Organu 23 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 22 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą prenumeraty gazet i czasopism - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2009 r. wpłynął do Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą prenumeraty gazet i czasopism.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. Znak: IBPBI/2/423-1308/09/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 22 grudnia 2009 r

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka świadczy usługi prenumeraty gazet i czasopism on-line realizowanych na terenie kraju, terenie UE oraz poza terytorium kraju.

Obecnie w ramach planowanej kampanii reklamowej Spółka zamierza dokonywać sprzedaży ww. usług w ramach tzw. ciągłej przedsprzedaży polegającej na sprzedaży - bezpośrednio po sprzedaży prenumeraty w danym okresie - kolejnej prenumeraty na następny okres. Sprzedaż ta dokonywana byłaby znacznie wcześniej niż świadczona byłaby faktycznie usługa. Sprzedaż ta nie miałaby jednak charakteru przedpłaty czy zaliczki na poczet usługi, byłaby to sprzedaż faktycznej usługi, która zrealizowana będzie w okresie przyszłym, najczęściej w kolejnym roku podatkowym. Sprzedaż poświadczona będzie fakturą VAT wystawioną przez Spółkę w dacie dokonania przedsprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy, mając na uwadze art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie przychód związany ze sprzedażą usługi opisanej powyżej, tj. czy w okresie kiedy wystawiono fakturę, czy też w okresie kiedy faktycznie prenumerata będzie realizowana.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych data powstania przychodu to dzień wykonania usługi nie później jednak niż dzień wystawienia faktury, co zdaniem Spółki w opisanej sytuacji w związku z tym, iż wystawiono fakturę (nie będącą jednak fakturą związaną z otrzymaniem zaliczki czy przedpłaty) przychód nastąpi z chwilą wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i z kont.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

W myśl ww. przepisu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powstaje w dniu wykonania usługi.

Wyjątek od tej zasady stanowi:

* wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi przed datą wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,

* uregulowanie należności przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Konstrukcja przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, że możliwa jest sytuacja, gdy przychód powstanie jeszcze przed wykonaniem usługi lub częściowym wykonaniem usługi w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka świadczy usługi prenumeraty gazet i czasopism on-line. Obecnie Spółka zamierza dokonywać sprzedaży ww. usług w ramach tzw. ciągłej przedsprzedaży polegającej na sprzedaży - bezpośrednio po sprzedaży prenumeraty w danym okresie - kolejnej prenumeraty na następny okres. Sprzedaż ta dokonywana byłaby znacznie wcześniej niż świadczona byłaby faktycznie usługa. Sprzedaż poświadczona będzie fakturą VAT wystawioną przez Spółkę w dacie dokonania przedsprzedaży.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie powołany wyżej art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - datą powstania przychodu będzie zatem dzień wystawienia faktury na poczet świadczonej w następnym okresie usługi, jako dzień poprzedzający zapłatę należności oraz wykonanie usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż wyrażone we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl