Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1275/09/MO
Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uzyskiwanych na skutek otrzymania odsetek w związku z uczestnictwem w systemie zarządzania płynnością finansową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dochód wnioskodawcy powstały na skutek otrzymania odsetek w związku z uczestnictwem w systemie zarządzania płynnością finansową będzie korzystać w całości ze zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dochód wnioskodawcy powstały na skutek otrzymania odsetek w związku z uczestnictwem w systemie zarządzania płynnością finansową będzie korzystać w całości ze zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia nr 82 z dnia 24 listopada 2000 r.

Zezwoleniem objęta jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych w sekcji D:

*

15 (z wyłączeniem: 15.1, 15.2, 15.91 - 15.97) - produkty spożywcze i napoje,

*

22.22 - wyroby i usługi poligraficzne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

*

22.25 - usługi pozostałe związane z poligrafią

*

21.21 - papier i tektura faliste oraz opakowania z papieru i tektury,

*

21.25.12 - etykiety z papieru lub tektury,

*

21.25.14 - papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne przedmioty nośne; papier lub tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru lub tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

*

24.41 - wyroby farmaceutyczne podstawowe,

*

25.22 - opakowania z tworzyw sztucznych,

*

28.72 - opakowania z wyrobów lekkich,

*

28.71.12 - zbiorniki, cysterny, baryłki, beczki metalowe (poza takimi, które są przeznaczone do przechowywania gazu), wykonane ze stali, o pojemności mniejszej niż 50 l,

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego.

Wnioskodawca nie prowadzi przy tym innej działalności, aniżeli wskazanej w ww. zezwoleniu.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do umowy zarządzania płynnością w formie kredytów dziennych, prowadzonego przez Bank.

Produkt bankowy jest systemem pozwalającym na efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową grupy podmiotów powiązanych. W systemie biorą udział rachunki bankowe (bieżące lub pomocnicze) powiązanych podmiotów tworzące tzw. Grupę Rachunków, w ramach których dokonuje się zarządzanie wspólną płynnością finansową. Jeden z podmiotów powiązanych pełni rolę Zarządzającego Strukturą - tzw. Agenta. Dla tego podmiotu Bank prowadzi dwa rachunki: jeden w ramach Grupy Rachunków, drugi dodatkowy - Główny Rachunek Płynności poza Grupą Rachunków.

Bank, biorąc pod uwagę płynność grupy powiązanych podmiotów, przyznaje każdemu posiadaczowi indywidualny limit kredytu dziennego, a ich dzienna spłata jest solidarnie poręczona przez wszystkie podmioty uczestniczące w systemie (wynagrodzenie należne z tytułu poręczeń jest uwzględnione w kalkulacji odsetek alokowanych przez Bank do poszczególnych Posiadaczy Rachunków).

Salda ujemne na rachunkach powstające w ciągu dnia w Grupie Rachunków - tzw. Kredyty Dzienne są długami wymagalnymi na koniec każdego dnia roboczego.

Na podstawie odrębnej umowy Bank może przyznać Agentowi limit kredytu w Głównym Rachunku Płynności. System oparty jest na mechanizmie zerowania sald, tzn. na koniec każdego dnia roboczego Posiadacze Rachunków, mający nadwyżki finansowe, spłacają za pośrednictwem Banku niespłaconą część kredytu Posiadaczy Rachunków zaciągających kredyt. Bank na podstawie poręczenia spłaty kredytów dziennych wykorzystuje salda dodatnie na funkcjonujących rachunkach w ramach Grupy Rachunków, by uregulować salda ujemne. W rezultacie salda na rachunkach w ramach Grupy Rachunków są wyrównywane do zera. Spłata następuje przy wykorzystaniu konta bankowego, tzw. Bankowego Konta Spłaty (konto rozrachunkowe Banku). W efekcie poszczególni uczestnicy Systemu nie płacą na rzecz Banku, ani nie otrzymują od Banku odsetek.

Dzienne sumaryczne saldo netto Grupy Rachunków jest transferowane na (lub z) Główny Rachunek Płynności prowadzony poza Grupą Rachunków. Każdego następnego dnia rano dokonywane są transfery odwrotne. W konsekwencji, poszczególni uczestnicy Systemu następnego dnia rano mają takie same salda na swoich rachunkach bieżących, jak przed dokonaniem wieczornych transferów zerowania sald. W związku z faktem, iż System opiera się na wzajemnym finansowaniu pomiędzy jego Uczestnikami, ci jego Uczestnicy, których kredyt dzienny został spłacony przez innego Uczestnika Systemu, zapłacą mu odsetki wg stopy procentowej określonej w umowie. Odsetki te będą naliczane odrębnie za każdy dzień w danym miesiącu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód wnioskodawcy powstały na skutek otrzymania odsetek w związku z uczestnictwem w opisanym powyżej systemie zarządzania płynnością finansową będzie korzystać w całości ze zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p.

Zdaniem Spółki, na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - dalej: "ustawa o p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o p.d.o.p. przewiduje, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Przy czym, dla zakwalifikowania danego dochodu, jako uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy nie jest wymagane, by dochód ten był jedynie skutkiem sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wystarczy by był związany z tą działalnością.

W ocenie Wnioskodawcy właśnie taki ścisły związek zachodzi pomiędzy działalnością prowadzoną przez niego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a przychodami z tytułu odsetek otrzymywanych w związku z uczestnictwem w opisanym powyżej systemie zarządzania płynnością finansową. Celem bowiem przystąpienia do tego systemu jest efektywne zarządzanie bieżącymi środkami gromadzonymi na rachunkach bankowych podmiotów powiązanych. Dzięki łącznemu zarządzaniu rachunkami bieżącymi każdego z uczestników Systemu, każdy z nich, w tym wnioskodawca, uzyskuje istotne korzyści finansowe polegające - z jednej strony - na łatwości w uzyskaniu środków na działalność prowadzoną na terenie Strefy na korzystnych warunkach (w szczególności w zakresie oprocentowania), a-z drugiej strony - w przypadku, gdy zgromadzone przez wnioskodawcę środki własne służyć będą finansowaniu działalności innych uczestników - na uzyskaniu z tego tytułu odsetek o wyższej stopie, aniżeli na bieżącym rachunku bankowym. Biorąc przy tym pod uwagę fakt, iż na rachunkach prowadzonych przez Bank w ramach ww. Systemu dokonywane są rozliczenia bieżące, usługa ta w istocie jest niemal identyczna, jak prowadzenie bieżącego rachunku bankowego z otwartym kredytem w rachunku bieżącym. Dochody zaś z odsetek od środków na rachunkach bieżących, związane z bieżącymi operacjami i rozliczeniami, organy podatkowe powszechnie traktują jako dochody zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach udzielonego zezwolenia (por. np. pismo Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 12 września 2007 r. ŁUS-II-2-423/217/07/JB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 stycznia 2009 r. IBPBI/2/423-1215/08/MO, postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 6 października 2005 r. 1473/262/WD/423/82/05/TC).

Należy także zauważyć, iż na gruncie niemal identycznego stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2008 r. (ILPB3/423-470/08-3/HS), stwierdził, że odsetki debetowe wynikające z przystąpienia do usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (typu cash-pooling) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., jeżeli jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że pochodzą tylko i wyłącznie z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jako, że ze stanu faktycznego tamtej sprawy wynikało, iż Spółka składająca wniosek o interpretację indywidualną prowadziła także działalność "pozastrefową" Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przyjął ostatecznie, iż przedmiotowe odsetki nie podlegają ww. zwolnieniu. W niniejszym stanie faktycznym ta ostatnia okoliczność jednak nie zachodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl