IBPBI/2/423-1248/14/AK, Sposób kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności... - OpenLEX

IBPBI/2/423-1248/14/AK - Sposób kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1248/14/AK Sposób kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ("Strefa", "SSE") na podstawie następujących zezwoleń:

1.

z 29 lipca 2008 r. zezwolenie ważne do 8 sierpnia 2016 r. ("Zezwolenie 1"),

2.

z dnia 17 kwietna 2012 r. ("Zezwolenie 2"),

3.

z dnia 2 października 2012 r. ("Zezwolenie 3"),

4.

z 10 grudnia 2013 r. ("Zezwolenie 4").

Zezwolenia 2, 3 i 4 obowiązują bezterminowo, do czasu zakończenia funkcjonowania SSE. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania komponentów samochodowych (systemy dachowe). W treści wszystkich wskazanych powyżej zezwoleń wskazane zostały grupowania statystyczne właściwe dla produkcji tego typu komponentów. Podstawą do wydania poszczególnych zezwoleń była realizacja inwestycji dedykowanych produkcji systemów dachowych dla określonych modeli pojazdów.

Zezwolenia określają warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE. Limit zwolnienia podatkowego dostępny na podstawie Zezwolenia 1 jest obliczany w oparciu o dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Spółka wykorzystała już limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1 i nie jest ono przedmiotem niniejszego wniosku.

Limity zwolnienia podatkowego dostępne na podstawie Zezwolenia 2, Zezwolenia 3 i Zezwolenia 4 są obliczane w oparciu o poniesione nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne, jak również koszty najmu określonej części hali na terenie SSE, w której poszczególne projekty inwestycyjne są zlokalizowane.

Z uwagi na powyższe, w zakresie wydatków kwalifikowanych Spółka zobowiązana jest do:

1.

poniesienia na podstawie Zezwolenia 2 na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm., dalej: "Rozporządzenie Strefowe") o łącznej wartości co najmniej 1.500.000 euro w terminie do 30 września 2020 r., z czego:

a.

do dnia 31 grudnia 2013 r. zostaną poniesienie koszty kwalifikowane w wysokości 800.000 euro w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego,

b.

do dnia 30 września 2020 r. zostaną poniesione koszty kwalifikowane w wysokości 700.000 euro w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Strefowego,

2.

poniesienia na podstawie Zezwolenia 3 na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego o łącznej wartości co najmniej 2.600.000 euro w terminie do 30 września 2020 r., z czego:

a.

do dnia 31 grudnia 2014 r. zostaną poniesienie koszty kwalifikowane w wysokości 1.400.000 euro w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego,

b.

do dnia 30 września 2020 r. zostaną poniesione koszty kwalifikowane w wysokości 1.200.000 euro w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Strefowego,

3.

poniesienia na podstawie Zezwolenia 4 na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego o łącznej wartości co najmniej 8.200.000 euro w terminie do 30 czerwca 2026 r., z czego:

a.

do dnia 30 czerwca 2018 r. zostaną poniesienie koszty kwalifikowane w wysokości 6.500.000 euro w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego,

b.

od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. zostaną poniesione koszty kwalifikowane w wysokości 1.700.000 euro w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Strefowego.

W przypadku kosztów najmu ponoszonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy najmu powierzchni hali znajdujących się w budynku położonym na terenie Strefy spełnione są warunki uznania ich za koszty kwalifikowane inwestycji, w szczególności okres najmu trwa co najmniej 5 lat, licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. W związku z kolejnymi projektami inwestycyjnymi rozważanymi do realizacji w ramach grupy kapitałowej, w której działa Wnioskodawca, możliwe jest, że Spółka ubiegać będzie się o kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE również w przyszłości. Prawdopodobnym jest, że także w przypadku kolejnych inwestycji koszty kwalifikowane będą związane z najmem powierzchni produkcyjnej w SSE.

Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ("p.d.o.p.") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p."), w odniesieniu do dochodów osiąganych w ramach tzw. działalności strefowej, czyli określonej poprzez odpowiednie grupowania statystyczne w treści Zezwoleń Strefowych i prowadzonej na terenie SSE.

Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Spółka nie korzysta z uproszczonej metody uiszczania zaliczek na p.d.o.p. Spółka nie korzysta z pomocy publicznej z innych źródeł w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych właściwych dla projektów stanowiących podstawę wydanych Zezwoleń Strefowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości wskazanej metodologii rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podatkowego dostępnego dla pomiotów prowadzących na terenie SSE działalność na podstawie stosownego zezwolenia, a w szczególności o potwierdzenie prawidłowości wskazanego podejścia do kwestii kalkulacji zaliczek na p.d.o.p. (w zakresie dochodu podlegającemu zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (...) przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Tym samym, ustawa o p.d.o.p. precyzyjnie określa, że dla oceny czy wielkość zwolnienia nie przekracza maksymalnej, dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na danym obszarze, pod uwagę brana jest wartość już udzielonej i wciąż możliwej do udzielenia na podstawie zezwolenia/zezwoleń pomocy publicznej.

Z kolei § 7 Rozporządzenia Strefowego, określający w szczegółach sposób kalkulacji przysługującego limitu pomocy publicznej, w ust. 1 stanowi, że koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia, a w ust. 6, że zdyskontowaną wartość otrzymanej/otrzymywanej pomocy oblicza się przy zastosowaniu wzoru, składową którego jest liczba miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia udzielenia pomocy.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego, dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego.

W przypadku Spółki dniem udzielenia pomocy w zakresie zwolnienia podatkowego jest więc 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Konsekwencją tego jest również fakt, że także weryfikacja dostępności zwolnienia podatkowego może być dokonana raz do roku na wskazany dzień udzielenia pomocy, którym w przypadku Spółki jest 31 marca roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały dochody podlegające zwolnieniu.

Zostało to także potwierdzone w wydanych na wniosek Spółki interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 października 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-814/13/SD odnośnie stanu faktycznego oraz Znak: IBPBI/2/423-815/13/SD dotyczącej zdarzenia przyszłego. Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził brak konieczności wyodrębniania odrębnego wyniku podatkowego dotyczącego każdego z projektów będących podstawą wydania zezwolenia strefowego (kalkulacja jednego wyniku działalności opodatkowanej oraz odrębnie kalkulacja jednego wyniku działalności zwolnionej - "strefowej") oraz potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki, zgodnie z którym na dzień udzielenia pomocy (31 marca roku kolejnego), Spółka dokonuje dyskontowania całkowitej wartości udzielonej pomocy publicznej udzielonej za rok poprzedni (wartość niezapłaconego podatku względem dochodów osiągniętych w ramach działalności na terenie SSE na podstawie zezwoleń), na dzień zezwolenia wydanego najwcześniej - Zezwolenia 1 (w okresie ważności tego zezwolenia - do 8 sierpnia 2016 r.). Po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z Zezwolenia 1 (co, jak wskazano, miało już miejsce), Spółka będzie korzystała z puli zwolnienia podatkowego dostępnej na podstawie Zezwolenia 2 oraz na podstawie Zezwolenia 3 oraz ewentualnie kolejnych wydanych na rzecz Spółki zezwoleń.

W konsekwencji powyższego, dla celów określenia, czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia podatkowego dostępnego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE za dany okres (przykładowo: rok X), konieczne jest ustalenie na potencjalny dzień udzielenia pomocy w formie zwolnienia podatkowego za rok X (czyli 31 marca roku następnego, czyli X+1) relacji pomiędzy:

* wartością pomocy dotychczas udzielonej w formie zwolnienia z p.d.o.p. (zdyskontowanej uprzednio przy zastosowaniu współczynników dyskontujących właściwych dla okresu od dnia udzielenia Zezwolenia Strefowego do dnia udzielenia pomocy publicznej za poszczególne minione lata podatkowe), oraz

* wartością całkowitej dostępnej dla Spółki pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego, obliczoną jako iloczyn kosztów kwalifikowanych (w wartości zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia) oraz współczynnika intensywności pomocy publicznej - w przypadku Spółki 40%.

Tym samym dochodzi do porównania wartości już uzyskanej pomocy publicznej z dostępnym limitem pomocy (obliczonym w oparciu o koszty inwestycji). Wartość obliczona we wskazany powyżej sposób, stanowi wielkość dostępnego dla Spółki zwolnienia podatkowego za rok X.

W sytuacji gdy:

* wielkość (hipotetycznego) zobowiązania podatkowego obliczonego względem dochodu z działalności strefowej za rok X zdyskontowana przy zastosowaniu współczynnika dyskontującego właściwego dla okresu od dnia uzyskania Zezwolenia Strefowego do potencjalnego dnia udzielenia pomocy za ten rok (31 marca roku X+1) jest mniejsza od wielkości dostępnego zwolnienia podatkowego za rok X (z uwzględnieniem dyskontowania) - Spółka uprawniona jest do uznania, że zwolnieniu z opodatkowania p.d.o.p. podlega całkowita wielkość dochodu będąca podstawą do obliczenia hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok X,

* wielkość (hipotetycznego) zobowiązania podatkowego obliczonego względem dochodu z działalności strefowej za rok X zdyskontowana przy zastosowaniu współczynnika dyskontującego właściwego dla okresu od dnia uzyskania Zezwolenia Strefowego do potencjalnego dnia udzielenia pomocy za ten rok (31 marca roku X+1) jest większa od wielkości dostępnego zwolnienia podatkowego za rok X (z uwzględnieniem dyskontowania) - Spółka uprawniona jest do uznania, iż zwolnieniu z opodatkowania p.d.o.p. podlega wyłącznie dochód będący podstawą do obliczenia hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok X w części odpowiadającej wielkości dostępnego dla Spółki zwolnienia podatkowego za rok X.

Tym samym, dochód w pozostałej części, przekraczającej wielkość dostępnego zwolnienia podatkowego, za rok X podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że zwolnienie podatkowe udzielane jest w dniu, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego (w przypadku Spółki 31 marca roku następującego po roku podatkowym za który udzielane jest zwolnienie), Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać uprzedniej precyzyjnej kalkulacji wielkości dostępnego limitu zwolnienia.

Kalkulacja zaliczki w sposób precyzyjny nie jest więc możliwa także z uwagi na fakt, że maksymalna wielkość dochodu z działalności strefowej, która może korzystać ze zwolnienia byłaby w dniu kalkulacji zaliczki obliczona w wartości istotnie różnej względem wartości dostępnej pomocy w dniu faktycznego jej udzielenia (w przypadku Spółki 31 marca roku następującego po danym roku podatkowym), z uwagi na konieczność stosowania mechanizmu dyskontowania. Przykładowo, odstęp czasu pomiędzy wpłatą zaliczki za pierwszy miesiąc roku podatkowego, a dniem udzielenia pomocy mógłby wynieść ponad 13 miesięcy. Na moment, w którym kalkulowana miałaby być zaliczka nie jest możliwe "wyprzedzające" określenie wielkości dostępnego zwolnienia podatkowego a w konsekwencji wielkości dochodu, w odniesieniu do którego to, może zostać udzielona następnie pomoc publiczna (31 marca roku następującego po danym roku podatkowym), m.in. z uwagi na okresowe zmiany stopy dyskontowej, mające wpływ na obliczenie niniejszej wielkości (zmiany stopy dyskontowej podawane są co najwyżej z krótkim wyprzedzeniem; dyskontowanie przeprowadzane jest z uwzględnieniem czynnika dyskontującego właściwego dla okresu od dnia wydania Zezwolenia Strefowego do dnia udzielenia pomocy - 31 marca kolejnego roku).

Stopę dyskontową ustala się dodając marżę 100 punktów do stopy bazowej ustalaną metodą ogłoszoną w Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U.UE.C2008.14.6). Zmiana stopy dyskontowej w 2013 r. nastąpiła trzykrotnie (różne wartości w okresach 1 stycznia - 31 marca, 1 kwietnia - 30 czerwca, 1 lipca - 31 grudnia, podczas gdy od 1 stycznia 2014 r. do dnia dzisiejszego wartość jest stała (stopy bazowe oraz dyskontowe publikowane są z niewielkim wyprzedzeniem na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów, pod adresem...). Dodatkowo, stosownie do § 3 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.) wartość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom strefowym jest ustalana w przeliczeniu na tzw. współczynnik EDB (ekwiwalent dotacji brutto), przez co należy rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. b EDB dla ulgi podatkowej - jest równy w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, a w szczególności zwolnienia dochodu w podatku dochodowym - różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania, a kwotą podatku po jej obniżeniu.

Obliczenie wartości pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia podatkowego dokonywane jest więc po uprzednim obliczeniu wielkości hipotetycznego podatku należnego za dany okres rozliczeniowy, którym w przypadku p.d.o.p. jest okres roku podatkowego.

Limit zwolnienia podatkowego będzie przysługiwał Spółce na podstawie Zezwolenia 2, 3 i 4 z tytułu kosztów nowej inwestycji, począwszy od miesiąca, w którym poniosła wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Dodatkowo szczególna sytuacja Spółki wynika z faktu, że limit ten narasta stopniowo wraz ze wzrostem sumy ponoszonych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, w szczególnie wraz z zapłatą miesięcznego czynszu za najem hali. Zgodnie z treścią zezwoleń, wskazane koszty mogą być ponoszone nawet do połowy 2026 r. (w przypadku ostatniego zezwolenia).

Spółka nie jest obecnie w stanie przewidzieć jaką wielkość dochodu z działalności strefowej będzie osiągać w kolejnych latach. Możliwe jest więc, że limit pomocy dostępny w danym roku w całości pokryje dochód z działalności strefowej. Możliwe jest też, że limit ten będzie niższy niż wartość dochodu generowanego z działalności strefowej i w części, przekraczającej wielkość dostępnego zwolnienia podatkowego, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi.

W konsekwencji, Spółka wnioskuje o potwierdzenie, że z uwagi na brak możliwości określenia wartości dostępnego zwolnienia podatkowego przed dniem faktycznego udzielenia pomocy (dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego), brak jest możliwości i tym samym obowiązku kalkulacji i wpłaty zaliczek w trakcie roku podatkowego (w zakresie działalności objętej zwolnieniem podatkowym). W przypadku gdy okaże się (na dzień udzielenia pomocy - 31 marca roku kolejnego), że limit pomocy będzie niewystarczający do "pokrycia" całkowitego dochodu wygenerowanego przez działalność strefową, część dochodu "ponad" dostępny limit zwolnienia podatkowego, opodatkowana zostanie zgodnie z zasadami ogólnymi. Natomiast w zakresie dochodu z działalności pozastrefowej, Spółka zobowiązania jest do uiszczania zaliczek na podatek zgodnie z zasadami ogólnymi.

Analogiczne stanowisko do przedstawionego w niniejszym wniosku zostało potwierdzone interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-1297/12/SD, w której za prawidłowe zostało uznane, że: Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zwolnienie podatkowe udzielane jest w dniu, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego (w przypadku Spółki 31 marca roku następującego po roku podatkowym za który udzielane jest zwolnienie), Wnioskodawca nie jest zobligowany do uprzedniej kalkulacji i wpłaty zaliczek na p.d.o.p. (w zakresie dotyczącym działalności strefowej).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że powyższe stanowisko znajduje także pełne potwierdzenie w interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 marca 2014 r., sygn. ILPB1/415-25/14-2/AP (wydawanej co prawda przez organ podatkowy na gruncie przepisów dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale w analogicznym zdarzeniu przyszłym, jak zaprezentowany przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku).

Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2007 r. (I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z p.d.o.p. (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. (III SA/Wa 1737/07), w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl