IBPBI/2/423-1243/14/KP, Możliwość zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, nabytych praw... - OpenLEX

IBPBI/2/423-1243/14/KP - Możliwość zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, nabytych praw autorskich do aplikacji internetowej oraz licencji na korzystanie z kodów źródłowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1243/14/KP Możliwość zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, nabytych praw autorskich do aplikacji internetowej oraz licencji na korzystanie z kodów źródłowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, nabytych praw autorskich do aplikacji internetowej oraz licencji na korzystanie z kodów źródłowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji nabytych praw autorskich do aplikacji internetowej oraz licencji na korzystanie z kodów źródłowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Główną działalnością Wnioskodawcy są usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów, w szczególności o świadczenie usług faktoringu, leasingu, udzielania pożyczek. Działalność realizowana jest na rzecz zleceniodawców, poprzez pozyskiwanie klientów zainteresowanych nabyciem ich usług bądź produktów oraz przekazywaniu im pełnej informacji o tych usługach. W ramach rozwoju firmy, w 2012 r. zlecono pracę zewnętrznej firmie informatycznej nad stworzeniem serwisu internetowego. Projekt polegał na stworzeniu platformy transakcyjnej pośredniczącej w udzielaniu pożyczek. Stronami transakcji mogłyby być osoby fizyczne lub prawne. Pożyczkobiorca publikowałby ofertę pożyczki w ramach serwisu internetowego, a pożyczkodawca zgłaszałby swoje propozycje z parametrami pożyczki (kwota i oprocentowanie). W ramach platformy prowadzona by była również statystyka realizowanych transakcji, co dałoby informacje stronom (użytkownikom), kiedy ma dojść do spłaty pożyczek, w jakiej kwocie i z jaką wartością odsetek. Oprogramowanie serwisu (zorganizowany zbiór danych zwanych kodem źródłowym) zostało napisane w językach programistycznych i zawiera elementy będące efektem pracy koncepcyjnej. Prezentacja danych odbywa się przez sieć Internet i może być oglądana przy pomocy przeglądarki internetowej (np. Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox).

Oprogramowanie aplikacji wykorzystuje następujące technologie i języki programistyczne:

* PHP - do działania po stronie serwera,

* MySQL - do przechowywania danych,

* HTML5 i CSS3 - do prezentacji danych w przeglądarce,

* AJAX - do komunikacji między przeglądarką a serwerem.

Wykorzystanie języka PHP i bazy danych MySQL pomogło w stworzeniu szybkiego i wydajnego systemu, pozwalającego obsłużyć dużą liczbę użytkowników, gwarantując równocześnie możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości. Technologia AJAX umożliwiła natomiast natychmiastowe przesłanie zmian i ich zapis na serwerze. Wszystko to składa się na prototypową wersję serwisu internetowego, która umożliwia przetwarzanie danych przez sieć Internet w systemie on-line. Wg ustaleń umownych, po ukończeniu prac dot. serwisu nastąpi przeniesienie na zamawiającego praw autorskich do elementów serwisu internetowego (będącego efektem pracy koncepcyjnej zamawiającego), jednocześnie zamawiającemu udzielona zostanie nieoznaczona czasowo licencja na korzystanie z kodów źródłowych serwisu będącego własnością wykonawcy (za co wykonawca otrzyma wynagrodzenie udokumentowane kolejnymi po sobie fakturami za poszczególne etapy na kwotę łącznie 18 000,00 zł netto). Serwis będzie wykorzystywany powyżej roku dla potrzeb działalności firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zakupioną aplikację internetową, w momencie przyjęcia zdatną i kompletną do użytkowania, należy traktować jako wartość niematerialną i prawną, która podlegać będzie amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też traktować wszystkie zdarzenia jako usługi obce służące działalności gospodarczej i odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej u.p.d.o.p.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

* spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

* spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

* prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

* autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

* licencje,

* prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własno-ści przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

* wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że na umowę o stworzenie aplikacji internetowej złożyło się:

* stworzenie strony internetowej informującej o usługach pożyczek,

* stworzenie produktu w postaci aplikacji internetowej umożliwiającej pośredniczenie przy zawieraniu powyższych umów tj. pozyskiwania klientów, przedstawienia zindywidualizowanej propozycji transakcji, jej skutków finansowych oraz wskazanie usługodawcy, za pośrednic-twem sieci internetowej (strony internetowej) po zalogowaniu,

* stworzenie produktu w postaci programu komputerowego stanowiącego aktualizowaną bazę danych organizacyjnych, statystycznych oraz fi-nansowych dostępu za pośrednictwem strony internetowej, w ramach zawartej umowy po odbiorze prac na utworzenie serwisu internetowego dojdzie do przeniesienia praw autorskich oraz zostanie udzielona licen-cja na korzystanie z kodów źródłowych systemu,

nie będziemy mieć tu do czynienia jedynie z usługą internetową. Z uwagi na powyższe, wydatki z nią związane nie powinny być w całości i bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko, jak stanowi art. 16i-16k u.p.d.o.p., zaliczone w ciężar kosztów przez odpisy amortyzacyjne (suma poniesionych wydatków na nabycie oprogramowania wyniosła bowiem więcej niż 3500,00 zł netto, a oprogramowanie będzie wykorzystywane powyżej roku). W dniu przyjęcia do używania serwis nadawać się będzie do gospodarczego wykorzystania, będzie niezawodny na określonym poziomie zależnym od specyfiki działalności, będzie przetwarzalny, stabilny oraz bezpieczny, będzie dostępny dla użytkownika wszystkich zasobów informacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu koniecznym jest zaznaczenie, że przedmiotem niniejszej interpretacji, nie jest kwestia, czy w związku z zakupem Wnioskodawcę aplikacji internetowej następuje przeniesienie na nabywcę praw autorskich, zostało to potraktowane jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Do wniosku Spółka dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach), w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl